Hjem
Det medisinske fakultet

Grunnprinsipper for felles forskningsinfrastruktur

Det medisinske fakultet har etablert noen prinsipper for forvaltning av felles forskningsinfrastruktur

Kjernefasiliteter ved UiB
Kjernefasiliteter ved UiB

Fakultetets forskningsinfrastruktur skal underbygge fakultetets forskning, og det er avgjørende at også forvaltning, drift og teknisk kompetanse er av høy kvalitet. Det er videre av strategisk betydning for fakultetets konkurransesituasjon med hensyn til eksterne midler i nasjonale og internasjonale konkurranser at vi har en profesjonell forvaltning som sikrer utnyttelse av samarbeid rundt infrastrukturen på regional og nasjonal basis. Dette vil videre gjøre oss i stand til å delta i internasjonalt infrastruktursamarbeid.

I tråd med gjeldende strategiplan er sentrale deler av fakultetets forskningsinfrastruktur organisert i åtte metodologiske kjernefasiliteter. Hensikten er at disse til en hver tid skal inneholde åpen og felles state-of-the-art infrastruktur. Denne organiseringen øker tilgjengeligheten for brukerne, samtidig som den sikrer forutsigbarhet i drift og økonomi.

Alle kjernefasilitetene er organisert etter følgende grunnprinsipper:

  • Fakultetets kjernefasiliteter forankres og driftes av ett institutt på vegne av fellesskapet.
  • Leder av kjernefasiliteten skal ha vitenskapelig kompetanse, og drive egen forskning og utvikling.
  • Teknisk personale med høy kompetanse og nødvendig administrativ støtte knyttes opp til kjernefasilitetene.
  • Alle kjernefasiliteter skal ha en faglig brukergruppe.
  • Økonomien i alle kjernefasiliteter skal delvis sikres gjennom egenbetaling, og gjennom driftsmodeller som ivaretar behovet for reinvestering og utstyrsfornyelse.