Hjem
Det medisinske fakultet

Tilsettingsråd ved Det medisinske fakultet

Her finner du informasjon om tilsettingsråd ved fakultetet.

Tilsettingsrådene ved fakultetet og UiB

Det finnes ulike tilsettingsorgan ved UiB som behandler en rekke type saker på fullmakt fra Universitets- og Fakultetsstyret:

Fakultetsstyret

 • Faste vitenskapelige stillinger
 • Vitenskapelige lederstillinger

Tilsettingsrådet MED

 • Rekrutteringsstillinger
 • Forskere
 • Bistillinger

Tilsettingsrådet IKO

 • Kliniske lærerstillinger

Tilsettingsrådet UiB

 • Tekniske stillinger
 • Administrative stillinger

 

Medlemmer

Sammensetningen av tilsettingsråd bestemmes av reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger pkt. 4.2 
 

Tilsettingsrådet ved Det medisinske fakultet:

 • Dekan (leder)
  • Dekan Per Bakke, vara prodekan Marit Bakke

 

 • To representanter for arbeidsgiver
  • Professor Martha Enger, vara professor Frits Alan Thorsen (Gruppe A)
  • (avventer ny representant og vara) Inntil videre Ingvild Haaland

 

 • Én representant for tjenestemennene (åremål)
  • Professor Audun H. Nerland 

 

 • Én representant for studentene (åremål)
  • Martin Andreas Hansen

 

Tilsettingsrådet ved Institutt for klinisk odontologi:

 • Instituttleder (leder)
  • Instituttleder Anne N. Åstrøm, vara nestleder Asgeir Bårdsen

 

 • To representanter for arbeidsgiver
  • Professor Trond Inge Berge, vara
  • Førsteamanuensis Torgils Lægreid, vara førsteamanuensis Sivakami R. Haug

 

 • Én representant for tjenestemennene (åremål)
  • Professor Kristin Klock, vara professor Morten Berge

 

 • Én representant for studentene (åremål)
  • Martin Andreas Hansen

 

Saker som behandles i tilsettingsrådene

 • Utlysning
 • Tilsetting
 • Permisjoner
 • Forlengelse av tilsetting

 

Lovhjemmel

Ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger foretas i utgangspunktet av fakultetsstyret.

Styret kan likevel beslutte at enkelte ansettelsessaker behandles av ett eller flere ansettelsesutvalg (tilsettingsråd).

Regler for bruk av tilsettingsråd (ansettelsesutvalg) finnes i Universitets- og høyskoleloven (UHL) kapittel 6 om ansettelser.