Hjem
Det medisinske fakultet

Politiattest

På nokre av studieprogramma våre må du levere politiattest ved opptak til studiet.

Kravet om politiattest i samband med opptak til studiet gjeld desse studieprogramma:

  • Bachelorprogram i human ernæring
  • Bachelorprogram i tannpleie
  • Integrert masterprogram i farmasi
  • Integrert masterprogram i odontologi
  • Medisinstudiet
  • Spesialistutdanninga i odontologi
  • Kvalifiseringsprogram for tannlegar med utdanning utanfor EU/EØS - området
  • Masterprogram i klinisk ernæring
  • Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeutar.

Det skal kome fram av politiattesten om ein er sikta, tiltalt eller domfelt for brot på straffelova.

Lovheimel

Politiattest skal leverast i medhald av Universitets- og høgskolelova § 4-9 andre ledd, Forskrift om opptak til høgare utdanning § 6 - 1, fagskoleloven § 12 andre ledd, og Helse- og omsorgstenestelova § 5-4.

Spesielt for farmasistudentar

Har du fått opptak til farmasistudiet, må du i tillegg levere politiattest etter § 30 i legemiddellova. Attesten vert avgrensa til å gjelde brot på narkotikalovgivinga.
Du søker om politiattesten på vanleg måte som for dei andre studieprogramma.

Manglande politiattest

Utan gyldig politiattest vil du ikkje få anledning til å delta på obligatorisk klinisk undervising eller praksisopplæring. Fråvær frå obligatorisk klinisk undervising eller praksisopplæring vil føre til at du mister retten til å gå opp til eksamen.

Dispensasjon

Det blir ikkje gitt dispensasjon eller utsetting av kravet om politiattest. Det medisinske fakultet har ei forplikting ovanfor pasientar studentane kjem i kontakt med i løpet av studiet.

Merk at du må levere ny politiattest ved opptak til Masterprogram i klinisk ernæring sjølv om du har levert politiattest ved opptak til Bachelorprogram i human ernæring.