Hjem
Plastnettverket
Masteroppgaver

Masteroppgaver

Vil du skrive masteroppgaven din om plast?

Hovedinnhold

MATEMATIKK

Reduserte transport modeller for plast

For å simulere transport av partikler i havet eller i fjorder, kreves ofte tunge modeller som løser væskeligningene numerisk. Hvis partiklene ikke påvirker strømforholdene, og formålet er å få en statistisk oversikt over hvor partiklene gjør av seg, kan modellene forenkler betraktelig. Oppgaven blir å bygge en statistisk representasjon av strømforhold i et område, basert på simuleringer vhja en sirkulasjonsmodell, og bruke denne representasjonen i en forenklet transport modell. Ved bruk Monte Carlo metoder vil formålet være å finne sannsynlige området hvor plasten strander.

Mer informasjon

Facts project (jpi-oceans-facts.eu)

NAMC - North Atlantic Microplastic Centre - Norce (norceresearch.no)

Veileder: Guttorm Alendal

 

FYSIKK OG TEKNOLOGI

Avrenning fra ulike typer plastoverflater

Studere avrenning fra ulike typer plastoverflater når de utsettes for vann (vanndråper eller kontinuerlig vannstrøm).

Veileder Lars Egil Helseth

 

Sensorer for detektering av små plastpartikler

Lage sensor som kan kobles direkte til mobiltelefonen for å detektere små plastpartikler. Se på muligheten for å lage en sensor (ved hjelp av optikk og et piezoelement) for å måle både masse og størrelse på små plastpartikler.

Veileder Lars Egil Helseth

 

Oppholdstid av mikroplast i Arktis

Fordeling av mikroplast i havet er et forurensingsproblem som hittil er lite studert. Konsekvensene for marint liv er potensielt store, og den geografiske fordelingen er stor grad ukjent. Ved bruk og tilpassing av trajektoriemodellen OpenDrift (se www.github.com/opendrift) vil studenten gjøre studier av oppholdstid for plast i Norskehavet og Polhavet. Kilder for mikroplast er gjenstand for debatt, og det vil være nødvendig å sette seg inn i litteraturen for å definere realistiske problemstillinger. Modellen er skrevet i Python, og det forventes at studenten ser på koden og evt gjør mindre justeringer og tilpassinger for å se på hvordan plastpartikler påvirkes av turbulens og tetthet i havet. 

Veileder Øyvind Breivik

 

Stranding av makroplast

Stranding av store objekter (makroplast) er et stort forurensingsproblem med konsekvenser for marint liv og strandsonen. Studenten vil implementere en ny strandingsalgoritme i trajektoriemodellen OpenDrift (se www.github.com/opendrift). Det forventes at studenten gjør kjøringer av modellen for å se på sensitivitet av stranding av makroplast langs kysten av Nord-Europa og norskekysten.

Veileder Øyvind Breivik

 

Mikroplast og fluorescens.

Fluorescerer enkelte typer plast? Kan fluorescerende pigmenter tas opp av plasten, og deretter detekteres? Dette kan knyttes til forsøk der mikroalger og plankton blir utsatt for fluorescerende plastpartikler for å se om disse påvirker negativt, f.eks om de spises og tar plassen til næring.

Veileder Arne Kristoffersen

 

Partikkeltelling og størrelsesdistribusjon i vann

Ved hjelp av laser diffraksjon kan plastpartikler (over 2 mikrometer) detekteres av instrumenter som kan senkes i havet. Usikkert på konsentrasjoner i havet, men dette kan kanskje knyttes til forsøk med hvordan UV-stråling bryter ned plastpartikler.

Veileder Arne Kristoffersen

 

JUS

Regulation on plastic and regulatory loopwholes

Veileder Sigrid Eskeland Schütz