Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Trass i gjentekne oppmodingar om at det bør byggast bru mellom sosiologien om sosial klassar og sosiologien om elitar, er dei empiriske studiane der så vert søkt gjort framleis relativt få. I denne artikkelen søkjer vi å gjere dette gjennom å bruke tilnærmingar og statistiske metodar som har vore vanlege i mobilitetsforskinga til å analysere sirkulasjonsmobiliteten i elite- og... Les mer
I dette kapittelet drøftar Hjellbrekke og Korsnes korleis Bourdieu sin homologitese kan undersøkjast statistisk ved å gjere bruk av to variantar av geometrisk dataanalyse: MCA og klassespesifikk MCA (Le Roux og Rouanet 2010, Hjellbrekke 2018). Særleg utgjer klassespesifikk MCA (eller CSA) ei metodologisk nyvinning som gjer det mogleg å utforske relasjonen mellom det sosiale rommet og delfelta... Les mer
Vi tek for oss risiko-val-fridom-paradokset som det teoretiske utgangspunktet saman med den empiriske forskinga frå det internasjonale Horisont 2020 prosjektet MOVE om ungdomsmobilitet. Vi granskar ungdom sine generelle mobilitetserfaringar og nærare bestemt samanhengen mellom risiko, val og fridom under internasjonal mobilitet.