Hjem
Politi- og påtalerett

Om prosjektet

«Politi- og påtalerett» er et femårig prosjekt som er finansiert av Trond Mohn stiftelse (tidl. Bergens forskningsstiftelse), Det juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet startet 1. mars 2017.

Politihatt
Prosjektet Politi-og påtalerett er et femårig prosjekt finansiert av Trond Mohn stiftelse, Det juridiske fakultet og Politidirektoratet (POD)
Foto/ill.:
Monica Roos

Hovedinnhold

Prosjektet dekker to særskilte myndighetsområder; politiets oppgaver i operativt politiarbeid og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen. Dette tematiske skillet gjenspeiles i delprosjektene, men forskningstemaene supplerer hverandre.

Prosjektet er organisert i fire delprosjekter. Hvert av disse reiser faglige problemstillinger på områder der politi- og påtalemyndighet møter nye og rettslige, uavklarte utfordringer.

Prosjektets hovedoppgaver:

  1. Fylle et kunnskapshull i rettsvitenskapen, både nasjonalt og internasjonalt.
  2. Styrke og videreutvikle den politi- og påtalerettslige forskningen og fagmiljøet ved fakultetet, særlig ved:
  • å sikre at særlige kompetente personer kan benyttes til forskning på politiet og påtalemyndighetens kjerneoppgaver.
  • å videreføre resultatene og forskningskompetansen fra politi- og påtalerettssatsingen i prosjektet «Strafferettssystemets funksjonalitet».
  • å legge til rette for nyrekruttering, gjennom tilbud om én stipendiatstilling i politivitenskap eller politi-/påtalerett og ved veiledning til studenter som skriver masteroppgave på disse rettsområdene.
  1. Utvikle nye – og oppdaterer eksisterende – faglitteratur og lærebøker i politi- og påtalerett
  2. Styrke samarbeidet med faget administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB og det politirettslige forskningsmiljøet ved Politihøgskolen, UiO og i utlandet, først og fremst i Norden og Nord-Europa.

Faglig målsetninger.
Prosjektet vil konsentrere seg om forskningstemaer som har det til felles at de behandler aktuelle problemstillinger på områder hvor politiet og påtalemyndigheten møter nye og rettslig uavklarte utfordringer og hvor det er behov for fornyet forskningsbasert kunnskap. Dette er utfordringer som bl.a. aktualiserer grunnleggende spørsmål som; legalitetsprinsippets funksjon som rettstatens fundament, forholdet mellom de ulike myndighetsorganers oppgaver, om politi- og påtalemyndighetens oppgaver og de rettslige rammene for samfunnsoppdraget må klargjøres og/eller redefineres for å møte de praktiske behov, og spørsmål om hvordan effektivitetshensyn og personverninteresser best ivaretas og balanseres i myndighetsutøvelsen.