Hjem
WAIT-prosjektet

Forskere

WAIT-prosjektets forskere kommer fra forskjellige disipliner, i hovedsak sosialantropologi, sosiologi, juridiske studier, kjønnsforskning, filosofi og samfunnsgeografi.

Christine M. Jacobsen

Christine M. Jacobsen er professor i sosialantropologi, senterleder ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning og prosjektleder for WAIT prosjektet. Jacobsen har hovedsakelig arbeidet med kjønn, internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Forskningen til Jacoben har hatt fokus på muslimske minoriteter i Norge og Frankrike, og spesielt på kontinuitet og endring ved kjønnede religiøse praksiser, identitet og praksis - i lys av internasjonal migrasjon og sekulær modernitet. For WAIT prosjektet, arbeider Jacobsen med irregulariserte migranter i Marseille, Frankrike. 

 

Shahram Khosravi

Shahram Khosravi er professor ved Socialantropologiska Institutionen ved Universtitet i Stockholm. Khosravis forskningsinteresser er blant annet rettet mot Iran og Midtøsten. Han har forsket skrevet i mange år om migrasjon, diasora, grenser, illegalitet og deportering. En av hans nyeste publikasjoner Precarious Lives (2017) dreier seg om (hovedsaklig) unge menn i dagens Iran, og hvor annerledes hverdagslivet er sammenlignet med hvordan Iran blir fremstilt i media og andre kommunikasjonskanaler. Boken byr på innsikt i menneskers hverdagsliv, solidaritet, kunst, politiske prosesser, aktivisme og håp. 

 

Marry-Anne Karlsen

Marry-Anne Karlsen er post-doktor ved Senter Kvinne- og kjønnsforskning, førstelektor ved Uni Research Rokkansenteret og assisterende prosjektleder på WAIT. Karlsen har blant annet bakgrunn i sosialantropologi og humangeografi, med interesse for balnt annet migrasjon, velferdt og grensepolitikk. Doktorgradsavhandlingen hennes, Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway utforsker blant annet møtet mellom helsearbeidere, helsestystemet og irregulære migranter. Avhandlingen var en del av prosjektet Provision of Welfare to Irregular Migrants ved IMER Bergen.

 

Randi Gressgård

Randi Gressgård er professor i kjønnsforskning og samfunnsvitenskap ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning, samt affiliert med forskningsenheter ved IMER. Gresgårds forskning kombinerer blant annet sosiologi, sosialantropologi, humangeografi, kritisk politisk teori og filosofi. Noen av forskningsinteressene er blant annet multikulturalisme, post-kolonialisme, samfunnsborgerskap, demokrati, grenser, nasjonalisme, geopolitikk og kjønn- og seksualitetsforsknings. 

 

 

 

Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig er professor ved Juridisk Fakultet ved UiB. Søvigs forskningsinteresser spenner fra sosialrett, helse, velferd og til administrativ rett. Søvig er også leder ved juridisk forskningssenter ved UiB, medredaktør i Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål. Tidligere var han også med på prosjektet Provision of Welfare to Irregular Migrants. Søvig har også erfaring som dommer. 

 

 

 

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen er professor ved Sosialantropologisk Institutt ved UiO. Han har studert migrasjon, identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering i flere år. Fra 2012 har Eriksen vært med på ERC finansiert prosjektet Overheating: The Three Crises of Globalisation’, som forsøker å forske på, og analysere globalisering "fra bakken". Siden 2015, har Eriksen også vært leder for European Association of Social Anthropologists (EASA). Hans siste bokpublisering er Boomtown: Runaway Globalisation on the Queensland Coast (2018). Se her for å høre Hylland Eriksen forklare "WAIT". 

 

 

 

Odin Lysaker

Odin Lysaker er professor i etikk ved Institutt for Religion, Filosofi og Historie ved UiA. Selv om Lysaker arbeider bredt med etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi, er hans hovedinteresse knyttet til migrasjon, menneskerettigheter, helse, utvikling, demokrati og ytringsfrihet så vel som klimautfordringer. Fra 2013 har Lysaker vært en del av NECORE prosjeketet (Negotiating Values – Collective Identities and Resilience in Post-Terror Norway) ved PRIO (Peace Research Institute Oslo).

 

Kari Anne K. Drangsland

Kari Anne Drangsland er PhD-kandidat på WAIT-prosjektet. Forskningsinteressene hennes dreier seg om migrasjon, grenseutvikling, urban planlegging og utvikling. Drangsland har en mastergrad i humangeografi ved UiB. Avhandlingen hennes undersøker hvordan integreringsdiskursen er en del av urban planlegging, og hvordan integrering tar form, romslig, på nabolagsnivå. Hun er også medforfatter av et kapittel i boken Nordic work with traumatised refugees: Do we really care (2014) called "The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system".

 

 

Jessica Schultz

Jessica Schultz er postdoktor ved Det juridiske fakultetet (UiB). Hun er spesialist på flyktningrett og menneskerettigheter. Prosjektet hennes utforsker hvordan flytkningrett og politiske føringer strukturerer tid. Hvordan spiller faktorer som alder, lengden på oppholdet, forbindelser med andre land, overhengende fare for skade og retten til beskyttelse inn på avgjørelser om hvem som får innpass eller får forbli i et land? Hvordan forlenger nåværende politikk og praksiser midlertidigheten for mange flytkninger? Spesielt er hun interessert i dimsensjoner rundt det som kalles ‘return-turn’ i flyktningrett og politikk.