Hjem
Det psykologiske fakultet

Studentstipend

Fakultetet lyser i samarbeid med Norges Forskningsråd ut studentstipend to ganger i året. Stipendet skal styrke grunnlaget og mulighetene for en videre forskerkarriere, ved at studenten skal kunne fordype seg i et forskningsprosjekt utover det som er vanlig til en masteroppgave (alle fagfelt) eller hovedoppgave i psykologi. Det er to søknadsfrister i året: 20. mars og 20. november. NB: I 2024 lyses det kun ut stipend til profesjonsstudenter fordi stipend til masterstudenter ble tildelt allerede i 2023 (for 2024).

Hovedinnhold

Masterstudenter

SØKNADSFRIST 20. MARS: tidligst tillate start er i påfølgende høstsemester

SØKNADSFRIST 20. NOVEMBER: tidligst tillate start er i påfølgende vårsemester

Hva er formålet med stipendet og hvem kan søke?
Stipendets formål er å stimulere studenter opptatt til et av fakultetets masterprogram til å forske. Det vil si at stipendet skal styrke grunnlaget og mulighetene for en videre forskerkarriere. Studentstipend kan tildeles studenter som presenterer et forskningsarbeid som kommer i tillegg til hovedoppgaven. Hvis datagrunnlaget som evt. samles inn til en masteroppgave er større enn det som benyttes i oppgaven er det mulig å bruke disse dataene som grunnlag for et studentstipend. Det gis ikke stipend til studenter som avslutter studiet ved utgang av samme semester som søknaden innleveres.

Stipendet skal ikke finansiere ordinære studieplanfestede oppgaver i masterstudiet.

Heltidsstipend og halvtidsstipend
Studentstipend kan tildeles fra og med første semester i masterstudiet og tildeles for ett eller to semestre av gangen. Det er mulig å søke hele eller halve stipend.* Ved tildeling av fullt stipend kan studenten søke om permisjon fra studiet. Studieadministrasjonen ved fakultetet gir informasjon om muligheter og regler for studiepermisjon.

Faglig veileder for forskningsoppgaven
Veileder, som skal være en erfaren forsker (minst doktorgrad eller tilsvarende kompetanse), er den personen som har ansvar for faglig framdrift og gjennomføring av forskningsprosjektet. Vedkommende må være tilsatt ved Det psykologiske fakultet. Veileder bør sørge for at det går klart fram av prosjektbeskrivelsen hva som er studentens oppgave og rolle i forskningsprosjektet.

Stipendet
Stipendbeløpet er en fast sats per studieår. Gjeldende sats er 100 000 kr per år (heltidsstipend).* Stipendet utbetales i starten av hvert semester. I og med at stipendet ikke er lønn og ikke gir lønnsansiennitet har ikke universitetet arbeidsgiveransvar for studentstipendiater. Stipendmottaker har dermed verken rettigheter eller plikter som lønnsmottaker.

*Oversikt over gjeldene satser:
fulltid (100%)to semestrekr. 100 000
fulltid (100%)ett semesterkr. 50 000
deltid (50%)to semestrekr. 50 000
deltid (50%)ett semesterkr. 25 000
vårsemester: januar-juni; høstsemester: august-desember

 

Studentstipend og Lånekassen
Ved spørsmål om studielån i stipendtiden må studenten selv ta kontakt med lånekassen. I utgangspunktet har man ikke rett til studielån ved tildeling av fulltidsstipend.

Søknadsbehandling
Obligatoriske vedlegg til søknadsskjemaet er prosjektbeskrivelse (maks 5 sider, inkludert referanser), kort CV for studenten inkludert karakterutskrift, kort CV for veileder og anbefalingsbrev fra veileder og institutt. Søknader vurderes av en oppnevnt vitenskapelig komite og tildeles av prodekan. 

Til grunn for søknadsprioritering legges:
1) prosjektets faglige kvalitet
2) prosjektets egnethet for formålet
3) fakultetets forskningsstrategi

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde noe om:

• Bakgrunn
• Mål - hovedmål/delmål
• Metode
• Personvern og etikk
• Tidsplan, i den grad det er mulig å angi noen milepæler for prosjektet
• Spesifisering av studentens rolle/oppgaver i prosjektet
• Planlagte delstudier/publikasjoner
• Evt. referanser

Det gjøres oppmerksom på at student og veileder er ansvarlig for å lage en realistisk fremdriftsplan der det også tas hensyn til studentens progresjon i studiet. Studenter som får tildelt 100% studentstipend kan søke om permisjon fra studiet i ett eller to semestre, avhengig av prosjektets/stipendets lengde. Studenter som har fått tildelt studentstipend har samme frist for å levere masteroppgaven som øvrige studenter i det aktuelle semesteret av masterprogrammet.

Søknad om forlengelse av stipend
Ved god og dokumentert framdrift i forskningsarbeidet (for eksempel presentasjon, abstrakts, artikkel) kan studentstipendet forlenges. Når det søkes om nytt stipend etter et halvt eller ett år med helt eller halvt stipend, skal det sendes søknadsskjema, prosjektbeskrivelse, CV student og en kort framdriftsrapport (1-2 sider) samt en anbefaling om fortsettelse fra veileder og institutt.

Kontaktinformasjon for fakultetet
Det psykologiske fakultet
Christiesgate 13
Postboks 7807
5020 Bergen
post@psyfa.uib.no

 

Profesjonsstudenter

SØKNADSFRIST 20. MARS: tidligst tillate start er i påfølgende høstsemester.

SØKNADSFRIST 20. NOVEMBER: tidligst tillate start er i påfølgende vårsemester.

Hva er formålet med stipendet og hvem kan søke?
Stipendets formål er å stimulere profesjonsstudenter i psykologi til å forske. Det vil si at stipendet skal styrke grunnlaget og mulighetene for en videre forskerkarriere. I tråd med dette kan studentstipend tildeles til studenter som presenterer en forskningsoppgave (søknad) som er mer omfattende og ambisiøs enn det som kreves til en obligatorisk oppgave (hovedoppgave) i profesjonsstudiet. Stipendet skal ikke finansiere ordinære studieplanfestete oppgaver i profesjonsstudiet. Hvis datagrunnlaget som evt. samles inn til en hovedoppgave er større enn det som benyttes i oppgaven er det mulig å bruke disse dataene som grunnlag for et studentstipend. Det gis ikke stipend til studenter som avslutter studiet ved utgang av samme semester som søknaden innleveres.

Heltidsstipend og halvtidsstipend
Studentstipend kan tildeles fra og med tredje studieår og tildeles for ett eller to semestre av gangen. Det er mulig å søke hele eller halve stipend.* Ved tildeling av fullt stipend kan studenten søke om permisjon fra studiet. Studieadministrasjonen ved fakultetet gir informasjon om muligheter og regler for studiepermisjon.

Faglig veileder for forskningsoppgaven
Veileder, som skal være en erfaren forsker (minst doktorgrad eller tilsvarende kompetanse), er den personen som på vegne av administrativt ansvarlig fakultet/institutt har ansvar for faglig framdrift og gjennomføring av forskningsprosjektet. Vedkommende må være ansatt ved Det psykologiske fakultet. Veileder bør sørge for at det går klart fram av prosjektbeskrivelsen hva som er studentens oppgave og rolle i forskningsprosjektet.

Stipendet
Stipendbeløpet er en fast sats per studieår. Gjeldende sats er 100 000 kr per år (heltidsstipend).* Stipendet utbetales av kontraktsansvarlig institusjon i starten av hvert semester. I og med at stipendet ikke er lønn og ikke gir lønnsansiennitet har ikke universitetet arbeidsgiveransvar for studentstipendiater. Stipendmottaker har dermed verken rettigheter eller plikter som lønnsmottaker.

*Oversikt over gjeldene satser:
fulltid (100%)to semestrekr. 100 000
fulltid (100%)ett semesterkr. 50 000
deltid (50%)to semestrekr. 50 000
deltid (50%)ett semesterkr. 25 000
vårsemester: januar-juni; høstsemester: august-desember

 

Studentstipend og Lånekassen
Ved spørsmål om studielån i stipendtiden må studenten selv ta kontakt med lånekassen. I utgangspunktet har man ikke rett til studielån ved tildeling av fulltidsstipend.

Søknadsbehandling
Obligatoriske vedlegg til søknadsskjemaet er prosjektbeskrivelse (maks 5 sider, inkludert referanser), kort CV for studenten inkludert karakterutskrift, kort CV for veileder og anbefalingsbrev fra veileder og institutt. Søknader vurderes av en oppnevnt vitenskapelig komite og tildeles av prodekan. 
 

Til grunn for søknadsprioritering legges:

1) prosjektets faglige kvalitet
2) prosjektets egnethet for formålet
3) fakultetets forskningsstrategi

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde noe om:

• Bakgrunn
• Mål - hovedmål/delmål
• Metode
• Personvern og etikk
• Tidsplan, i den grad det er mulig å angi noen milepæler for prosjektet
• Spesifisering av studentens rolle/oppgaver i prosjektet
• Planlagte delstudier/publikasjoner
• Evt. referanser

Det gjøres oppmerksom på at student og veileder er ansvarlig for å lage en realistisk fremdriftsplan der det også tas hensyn til studentens progresjon i studiet. Studenter som får tildelt 100% studentstipend kan søke om permisjon fra studiet i ett eller to semestre, avhengig av prosjektets/stipendets lengde. Studenter som har fått tildelt studentstipend har samme frist for å levere hovedoppgaven som øvrige studenter i det aktuelle semesteret av programmet.

Søknad om forlengelse av stipend
Ved god og dokumentert framdrift i forskningsarbeidet (for eksempel presentasjon, abstrakts, artikkel) kan studentstipendet forlenges. Når det søkes om nytt stipend etter et halvt eller ett år med helt eller halvt stipend, skal det sendes søknadsskjema, CV student, prosjektbeskrivelse og en kort framdriftsrapport (1-2 sider) samt en anbefaling om fortsettelse fra veileder og institutt.

Kontaktinformasjon for fakultetet
Det psykologiske fakultet
Christiesgate 13
Postboks 7807
5020 Bergen
post@psyfa.uib.no

 

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden?

Stipendet skal styrke grunnlaget og mulighetene for en videre forskerkarriere. Forskningsarbeidet skal gjennomføres i tillegg til hovedoppgave/masteroppgave.

Søknadsvurdering:

 1. Forskningsseksjonen mottar alle søknader via søknadsskjema på nettsiden. Fristen er 20. mars eller 20. november (innen midnatt - uavhengig av hvilken ukedag det er). Prosjektene kan starte påfølgende semester.
 1. Forskningsseksjonen sjekker de formelle kriteriene:
 • Er alle obligatoriske vedlegg inkludert i søknaden?
  Ny søknad: Søknadsskjema, prosjektbeskrivelse, CV student, CV veileder, karakterutskrift (signert), anbefalingsbrev fra veileder og institutt.
  Forlengelse: Søknadsskjema, prosjektbeskrivelse, CV student, fremdriftsrapport, anbefalingsbrev fra veileder og institutt.
 • Maksimalt antall sider i prosjektbeskrivelsen (inkludert referanser) skal være 5 sider.
 • Dato for oppstart av prosjektet må være innenfor påfølgende semester. Master: Studentstipend kan tildeles fra og med første semester. Profesjon: Studentstipend kan tildeles fra og med tredje studieår.
 • Har studenten aktiv studierett i det semesteret / de semestrene det søkes stipend for?
 1. Søknader som ikke oppfyller kravene er ugyldige og blir ikke videresendt til komitéen. Vedkommende får informasjon om dette fra Forskningsseksjonen.
 1. Prodekan oppnevner komité på fullmakt. Komitéen består av minst to forskere fra Det psykologiske fakultet. Til grunn for søknadsprioritering legges: prosjektets faglige kvalitet, prosjektets egnethet for formålet og fakultetets forskningsstrategi.
 1. Komitéen sender innstillingen til Forskningsseksjonen. Prodekan fordeler midlene basert på komiteens innstilling og tilgjengelige midler.
 1. Forskningsseksjonen informerer studentene og veilederne om resultatet (via e-post; med kopi til instituttet).

Etter tildelingen:

 1. Økonomiseksjon ved fakultetet utbetaler stipendet direkte til studenten, dette gjøres i starten av semesteret som midlene er tildelt for. Økonomiseksjon utarbeider og sender i tillegg et tildelingsbrev for studentstipendet til studenten.
 1. Studentene og veilederne bes om å ta kontakt med instituttadministrasjonen for å avklare praktiske detaljer. Det gjøres oppmerksom på at:
 • Tildeling av studentstipend gir ikke automatisk rett til kontorplass. Kun ved spesielle behov kan det tildeles kontorplass til studenter tildelt studentstipend. Dette må evt. avklares med instituttadministrasjonen.
 • Eventuelle reise- eller andre utgifter må dekkes av stipendet. Det finnes ingen ekstra reisemidler innenfor denne ordningen.
 1. Det informeres om at de som har fått tildelt 100% studentstipend har muligheten til å søke om permisjon. Permisjonsskjema til Det psykologiske fakultet: https://www.uib.no/psyfa/44442/permisjon-ved-det-psykologiske-fakultet
 1. Ved spørsmål om studielån i stipendtiden må studenten selv ta kontakt med lånekassen. I utgangspunktet har man ikke rett til studielån ved tildeling av fulltidsstipend.
 1. Det skal leveres en kort sluttrapport senest innen en måned etter stipendets slutt etter fastlagt mal. Rapporten sendes via e-post til post@psyfa.uib.no. Rapportene skal godkjennes av FFU (Forsknings- og forskerutdanningsutvalget) og godkjent rapport er en forutsetning for innvilgelse av fremtidige stipend.