Hjem
Det psykologiske fakultet

Permisjon ved Det psykologiske fakultet

Hvis du ønsker permisjon fra studiene må du søke om dette. Her finner du søknadsskjema og fremgangsmåte.

Studier
Foto/ill.:
Paul-Erik Rosenbaum

Vi skiller mellom to former for permisjon:

PermisjonHvemSøknadsfrist

Permisjon som må grunngis og dokumenteres

Bachelorstudenter:
All permisjon utover ett år

Års-, master- PPU, og psykologstudenter:
All permisjon

1. august for permisjon i høstsemesteret

1. januar for permisjon i vårsemesteret.

Permisjon som ikke må grunngis og dokumenteres

Bachelorstudenter og psykologstudenter*:
Permisjon i inntil ett år

*etter å ha gjennomført første studieår,
og før oppstart i intern klinisk praksis (PROPSY314, 8. semester).

1. september for permisjon i høstsemesteret.

1. februar for permisjon i vårsemesteret.

Dine permisjonsmuligheter:

Ubegrunnet permisjon

Er du student på bachelorstudium kan du ha inntil ett års permisjon fra studieprogrammet uten å oppgi noen grunn. Dette gjelder også for studenter på profesjonsstudium i psykologi som har fullført første studieår, før de begynner i klinisk praksis. Du må melde fra om permisjonen innen 1. september for høstsemesteret/1. februar i vårsemesteret. Bruk dette søknadsskjemaet på bokmål eller nynorsk.

Dersom du har har behov for mer/lenger permisjon, må du sende fakultetet begrunnet søknad om lengre permisjon eller ny permisjonsperiode, se § 4.7 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, samt Utfyllende regler for Det psykologiske fakultet.

 

Begrunnet velferdspermisjon


Studenter på årsstudium, masterprogram, PPU og profesjonsstudiet i psykologi (første studieår eller siste del av studiet etter påbegynt klinisk praksis) må sende fakultetet begrunnet søknad hvis de ønsker permisjon. Dette gjelder også bachelorstudenter og profesjonsstudenter som har hatt ett års ubegrunnet permisjon. Bruk søknadsskjemaet for begrunnet permisjon som du finner på denne siden. Du finner også søknadsskjema på samlesiden med skjema for studenter ved Det psykologiske fakultet.

Reglene for permisjon er nedfelt i UiBs studieforskrift § 4.7 og i Utfyllende regler for Det psykologiske fakultet til denne paragrafen.

1. Søknadsfrist
Dersom mulig vil vi gjerne at du søker permisjon i forkant av permisjonsperioden, innen 1. august for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret. Unntak er uforutsette situasjoner som akutt sykdom, eller lignende.

2. Varighet
Du kan søke permisjon for minimum ett semester, maksimum to semestre om gangen. Du kan normalt bare ha til sammen ett års permisjon fra studiet. Unntaket er permisjon ved sykdom eller fødsel.

3. Grunnlag for permisjon
Du kan søke permisjon i henhold til grunnene oppgitt i § 4.7, ledd 4 og 6. Masterstudenter på to-årige program kan i tillegg søke permisjon av faglige hensyn. Det vil ikke bli innvilget permisjon eller utsatt studiestart til nye studenter på grunnlag av lønnet eller ulønnet arbeid ved oppstarten av studiet. I slike tilfeller vil du bli oppfordret til å søke nytt opptak ved senere anledninger.

4. Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon kan brukes ved søknad om begrunnet velferdspermisjon:

PermisjonsgrunnDokumentasjon
SykdomLegeerklæring
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/ fødselsattest/ dokumentasjon på adopsjon
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Tyngende verv i studentpolitiske organer o.l.Dokumentasjon på vervet
Faglige hensyn (masterstudenter)Dokumentasjon på de faglige hensynene som oppgis som grunn
Andre viktige velferdsgrunnerDokumentasjon på forholdene som oppgis som grunn