Hjem
Det psykologiske fakultet

Permisjon ved Det psykologiske fakultet

Hvis du ønsker permisjon fra studiene må du søke om dette. Her finner du søknadsskjema og fremgangsmåte.

Pappa og baby
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Vi skiller mellom to former for permisjon:

PermisjonHvemSøknadsfrist

Begrunnet permisjon

  • for deg som er syk eller har andre grunner for å søke, se punkt 4 under
  • søknaden må grunngis og dokumenteres

Alle studenter

For års-, master- PPU-, og psykologstudenter på første studieår og etter oppstart av intern-klinisk praksis er dette eneste permisjonsmulighet

1. august for permisjon i høstsemesteret

1. januar for permisjon i vårsemesteret.

Ubegrunnet permisjon

  • må ikke grunngis og dokumenteres

Bachelorstudenter og psykologstudenter på andre studieår og før intern-klinisk praksis

Minst ett semester, maks to semestre

1. september for permisjon i høstsemesteret.

1. februar for permisjon i vårsemesteret.

  For akutte forhold som har oppstått etter fristen har gått ut, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, kan fakultetet vurdere søknader etter fristen.

Dine permisjonsmuligheter:

Begrunnet permisjon

Bruk søknadsskjemaet for begrunnet permisjon som du finner på denne siden. 

Reglene for permisjon er nedfelt i UiBs studieforskrift § 4-7 og i Utfyllende regler for Det psykologiske fakultet til denne paragrafen.

1. Søknadsfrist
Dersom mulig vil vi gjerne at du søker permisjon i forkant av permisjonsperioden, innen 1. august for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret. Unntak er uforutsette situasjoner som akutt sykdom, eller lignende.

2. Varighet
Du kan søke permisjon for minimum ett semester og maksimum to semestre om gangen. Du kan normalt bare ha til sammen ett års permisjon fra studiet. Unntaket er permisjon ved sykdom eller fødsel.

3. Grunnlag for permisjon
Du kan søke permisjon i henhold til grunnene oppgitt i § 4.7, ledd 4 og 6. Masterstudenter på toårige program kan i tillegg søke permisjon av faglige hensyn. Det vil ikke bli innvilget permisjon eller utsatt studiestart til nye studenter på grunnlag av lønnet eller ulønnet arbeid ved oppstarten av studiet. I slike tilfeller vil du bli oppfordret til å søke nytt opptak ved senere anledninger.

4. Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon kan brukes ved søknad om begrunnet velferdspermisjon:

PermisjonsgrunnDokumentasjon
SykdomLegeerklæring
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/ fødselsattest/ dokumentasjon på adopsjon
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Tyngende verv i studentpolitiske organer o.l.Dokumentasjon på vervet
Faglige hensyn (masterstudenter)Dokumentasjon på de faglige hensynene som oppgis som grunn
Andre viktige velferdsgrunnerDokumentasjon på forholdene som oppgis som grunn

Ubegrunnet permisjon

Er du student på bachelorstudium kan du ha inntil ett års permisjon fra studieprogrammet uten å oppgi noen grunn. Dette gjelder også for studenter på profesjonsstudium i psykologi som har fullført første studieår, før de begynner i klinisk praksis. Du må melde fra om permisjonen innen 1. september for høstsemesteret  og 1. februar i vårsemesteret.

Dersom du har har behov for mer eller lenger permisjon, må du sende fakultetet begrunnet søknad om lengre permisjon eller ny permisjonsperiode, se § 4.7 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, samt Utfyllende regler for Det psykologiske fakultet.