Hjem
Det psykologiske fakultet
Studiereglement

Utfyllende reglement i utdanningssaker for Det psykologiske fakultet

Vedtatt i fakultetsstyret 26. oktober 2016. Gjelder fra 01.01.2017.

Hovedinnhold

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen er tilgjengelig i regelsamlingen til UiB. De utfyllende reglene må ses i sammenheng med denne forskriften.

Kapittel 2 Grader

§ 2.6 Krav til omfang og sammensetning av gradene cand. med. og cand. psychol.

Til (2)

Regler for opptak til psykologstudiet fastsettes av Det psykologiske fakultet.

Fakultetet tildeler graden candidata/candidatus psychologiae (cand.psychol.) som gir rett til tilsvarende tittel.

Ved psykologstudiet deles studentkullet i et høst-kull og et vår-kull fra og med høsten 3. studieår. Studieplan for psykologstudiet gir varighet i 6 år for høst-kullet og 6 1/2 år for vår-kullet.

For hovedoppgaven på psykologstudiet gjelder retningslinjene angitt i utfyllende regler § 6.2.8 om masteroppgaver, og øvrige bestemmelser som er angitt i studieplan og emnebeskrivelse.

Neste kapittel (3) | Til bunnen (kapittel 7) | Til UiBs Studieforskrift

Kapittel 3 Studier

§ 3.3 Innpassing, fritak og godkjenning

Til (3)

Ved innpassing av emner avlagt på utveksling, må minst 2/3 av emnets innhold dekke innholdet i emnet det skal innpasses for. Studiepoeng avlagt gjennom utveksling må dokumenteres.

Til (8)

Ved innpassing etter overgang fra andre studieprogram kan fakultetet fastsette individuelle utdanningsplaner.

Fritak for vurdering i enkeltemner eller hele studieår på psykologstudiet, gir ikke automatisk grunnlag for overføring til høyere kull.

Ved søknad om fritak for vurdering/undervisning skal det normalt ikke være gått mer enn fem år siden vurdering/undervisning i emnet ble gjennomført.

For studenter med opptak til integrert lektorutdanning gjelder Utfyllende regler for integrert lektorutdanning, § 4.

Forrige kapittel (2) | Neste kapittel (4) | Til UiBs Studieforskrift

Kapittel 4 Opptak og utdanningsplan

§ 4.1.1 Om opptak og opptaksbehandling til masterprogram

Til (1)

Ved opptak til masterprogram ved Det psykologiske fakultet er det et krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre på de emnene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Karakterene erstattes med tallverdier 0 - 5 som blir standardisert med utgangspunkt i bokstavkarakterer.

Utregning av gjennomsnittskarakter for de emnene som inngår i opptaksgrunnlaget, gjøres på følgende måte:

1. Hver karakter erstattes med en tallverdi. Karakteren "Bestått" blir regnet som gjennomsnitt av studentens andre karakterer som inngår opptaksgrunnlaget. Dersom mindre enn 40 % av studiepoengene i opptaksgrunnlaget er tall/ bokstavkarakterer, må vedkommende søker vurderes særskilt.

2. For hver eksamen multipliseres tallverdien med den vekten den aktuelle eksamen har, og alle produktene summeres.

3. Produktsummen divideres med summen av vekten de ulike emnene har, og resultatet regnes ut med tre desimaler etter vanlige forhøyningsregler.

Til (3)

Fakultetet kan fastsette egne opptaksreglement for masterprogrammer og praktisk-pedagogisk utdanning.

For studenter med opptak til integrert lektorutdanning gjelder Utfyllende regler for integrert lektorutdanning, § 6.

§ 4.2 Utdanningsplan

Til (3)

Maksimal studietid på psykologistudiet er 9 år for høst-kull og 9 ½ år for vår-kull. Kravene til progresjon i utfyllende regler til § 4.6, og til utdanningsplan i utfyllende regler til § 4.8 må overholdes. Permisjoner etter § 4.7 kan medføre tilsvarende lengre maksimal studietid.

§ 4.2.2 Utdanningsplan del 1 og 2

Til (3)

For utdanningsplan for masterstudier og psykologstudiet gjelder følgende:
Veiledningskontrakten er et obligatorisk element i utdanningsplanen og må senest inngås det semesteret masteroppgaven/hovedoppgaven etter normert tid skal leveres.

§ 4.3.1 Utsatt studiestart

Til (1)

Vilkårene for å få innvilget utsatt studiestart er de samme som vilkårene for å få innvilget permisjon, jf. § 4.7, fjerde ledd.

§ 4.5 Endringer i utdanningsplan; studieprogresjon

Ved studieplanendringer må studentene rette seg etter de overgangsordningene som gjelder for studieprogrammet. Fakultetet kan utarbeide individuelle utdanningsplaner for studenter som omfattes av slike overgangsordninger.

Studenter med opptak til psykologstudiet må til enhver tid forholde seg til den studieplanen som gjelder for det kullet de tilhører. I studiet inngår bestemte emner, øvelser og praksis som framgår av studieplanen. Studentene skal følge studieprogresjonen for sitt kull og følge emnene i den rekkefølgen som er angitt i studieplanen. Alle forutgående emner på psykologstudiet må være bestått før eksternpraksis.

Søknad om avvik fra normal studieprogresjon på psykologstudiet og deltakelse på emner utenom eget kull, behandles av fakultetet i samråd med instituttene. Ved begrensede plasser prioriteres studenter i følgende rekkefølge: 1) rettighetspermisjoner, 2) utvekslingsstudenter, 3) andre studenter. Eventuelle krav til forkunnskaper må være oppfylt. Se emnebeskrivelsene for informasjon om krav til forkunnskaper.

For studenter med opptak til integrert lektorutdanning gjelder Utfyllende regler for integrert lektorutdanning, § 2.

§ 4.5.1 Deltidsstudier

Søknader om redusert progresjon kan innvilges dersom studieplanen gir rom for det og dersom det foreligger viktige velferdsgrunner, tvungen verneplikt eller tyngende verv i studentpolitiske organer og lignende. Redusert progresjon kan også innvilges av faglige hensyn.

De forholdene som oppgis som grunn til å søke om redusert progresjon må dokumenteres.

For studenter med opptak til integrert lektorutdanning gjelder Utfyllende regler for integrert lektorutdanning, § 3.

§ 4.6 Manglende progresjon i henhold til utdanningsplan

Til (3)

Fakultetet kan vedta at studenter som ved utgangen av et vårsemester står til rest med 45 studiepoeng eller mer, mister retten til å studere på studieprogrammet. Fakultetet kan gjøre unntak for studenter som kan dokumentere gyldig fravær, jf. § 6.10.

Til (5)

En student som ikke består eksamen i et semester i psykologstudiet eller som ikke får gå opp til eksamen som følge av manglende gjennomførte obligatoriske krav, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått.

En student i psykologstudiet som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning (med sitt kull) til sensur er falt, ev. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått". Dersom det av praktiske og faglige grunner ikke er mulig å følge undervisningen påfølgende semester, flyttes studenten ned et kull.

En student på psykologstudiet kan ikke gjenta samme studiesemester mer enn tre ganger. For praksisemner gjelder egne regler, se Utfyllende regler til § 5.5 og § 6.8.

For studenter med opptak til integrert lektorutdanning gjelder Utfyllende regler for integrert lektorutdanning, § 2.

 

§ 4.7 Permisjon

Til (7)

Permisjon fra masterstudium og psykologstudiet:

a) Søknadsfrist

Det skal søkes om permisjon i forkant av permisjonsperioden. Unntak er uforutsette situasjoner som akutt sykdom, eller lignende. Søknadsfrist for permisjon i høstsemesteret er 1. august og søknadsfrist for vårsemesteret er 1. januar.

b) Varighet

Studenter kan søke permisjon for minimum ett semester, maksimum to semestre om gangen. Studenten kan normalt bare ha til sammen ett års permisjon fra studiet. Unntaket er permisjon ved sykdom eller fødsel.

c) Grunnlag for permisjon

Studenter kan søke permisjon i henhold til grunnene oppgitt i § 4.7, fjerde og sjette ledd. Det vil ikke bli innvilget permisjon/utsatt studiestart til nye studenter på grunnlag av lønnet eller ulønnet arbeid ved oppstarten av studiet. Søkeren vil bli oppfordret til å søke nytt opptak ved senere anledninger. Studenter på psykologstudiet kan søke inntil ett år ugrunnet permisjon før de starter i klinisk praksis. Det er et vilkår at det første studieåret er gjennomført.

d) Kullplassering etter permisjon på psykologstudiet

Kullplassering etter permisjonen er betinget av ledig plass. Kun studenter som er innvilget rettighetspermisjoner som foreldrepermisjon eller langvarig sykdom, sikres kullplassering i studiet uavhengig av ledig plass, og rangeres foran andre studenter.

For studenter med opptak til integrert lektorutdanning gjelder Utfyllende regler for integrert lektorutdanning, § 5.

 

§ 4.8 Terminering av utdanningsplan

Til (2)

For studenter på psykologstudiet vil retten til å studere opphøre dersom en student har gjentatt et studiesemester tre ganger uten bestått resultat, jamfør utfyllende regler til § 4.6, femte ledd.

Til (3)

En student som har mistet studieretten sin i tråd med § 4.8 første og andre ledd, kan søke om gjenoppretting av studieretten senest innen 1.12 og 1.6 det påfølgende semesteret som studieretten ble terminert. Studenter som overskrider denne fristen må søke nytt opptak.

Ved vurdering av søknaden om gjenoppretting av studieretten, blir det lagt vekt på om det er mulig å fullføre utdanningen. Dersom maksimalt antall vurderingsforsøk er benyttet, utdanningsplanens gyldighetsperiode er over eller graden er oppnådd, vil søknaden ikke bli innvilget.

§ 4.9 Adgang til vurdering for personer uten opptak til studier ved Universitetet i Bergen

Til (1) bokstav d)

Gebyret gjelder kun for det semesteret som fakultetet har innvilget søknad om vurdering, og kan ikke overføres til et annet semester. Gebyret blir ikke refundert, heller ikke ved sykdom eller trekk fra vurdering.

Til (2)

Dersom det fastsatte gebyret ikke blir betalt innen oppgitt frist, faller vedtak om innvilget vurderingsmelding bort. Kandidater som møter til vurdering uten at gebyret er betalt, vil ikke få sin besvarelse sensurert.

Forrige kapittel (3) | Neste kapittel (5) | Til UiBs Studieforskrift

Kapittel 5 Undervisning

§ 5.3 Undervisningstilbud

Til (3)

Studenter som tar emner ved Det psykologiske fakultet som tidligere er bestått, har ikke krav på å motta veiledning på nytt i dette emnet. Det gjelder for alle emner hvor veiledning er en del av undervisningsformen.

§ 5.5 Obligatorisk undervisningsaktivitet

Til (8)

Obligatorisk praksis kan kun gjennomføres på nytt en gang dersom denne ikke er godkjent.

Forrige kapittel (4) | Neste kapittel (6) | Til UiBs Studieforskrift

Kapittel 6 Vurdering

§ 6.1 Allment om vurdering

Til (2)

I emner som inkluderer vurderingsformene veiledede oppgaver og ikke-veiledede oppgaver, herunder bachelor/masteroppgave, vurdert praksis og bestått på grunnlag av fremmøte eller gjennomføring av undervisningsaktiviteter, tilbys ikke eksamen i undervisningsfrie semestre. Dette gjelder også dersom noen av disse vurderingsformene inngår i mappe eller gjennomføres som en gruppeeksamen. Unntak fra dette kan gjøres i emnebeskrivelsen for emnet.

I emner som kun har vurderingsformene muntlig eksamen, prøveforelesning, skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen, eller kombinasjoner av disse, tilbys normalt eksamen i det påfølgende semesteret etter at de er undervist.

Eksamen kan arrangeres tidlig i semesteret i semestre hvor det ikke undervises i emnet.

For emner ved Praktisk-pedagogisk utdanning gjelder Retningslinjer for eksamen ettårig PPU, §§ 2-3.

§ 6.2.1 Vurderingsformer

Til (1) bokstav d)

For praksisemner i lærerutdanningene gjelder Reglement for vurdering av praksis i lærerutdanningen ved UiB.

Øvrige praksisemner, se § 6.8

§ 6.2.3 Særskilt om muntlig eksamen

Til (1)

Hvis muntlig vurdering benyttes sammen med masteroppgaven, skal muntlig eksamen være justerende.

Ved justerende muntlig eksamen har kandidaten krav på å få vite det foreløpige resultatet på det forutgående skriftlige arbeidet før den muntlige eksamenen begynner. Det er et vilkår at det skriftlige arbeidet er bestått for at det skal bli avholdt justerende muntlig eksamen.

§ 6.2.5 Særskilt om mappevurdering

Til (1)

Det er ikke adgang til å foreta sensur av enkeltarbeider før hele mappen er levert.

§ 6.2.8 Særskilt om masteroppgaven

Til (1)

Når studenten får opptak til et masterprogram, har han/hun rett på en veiledningskontrakt med fakultetet. Kontrakten sier hvem som er studentens veileder, hvor mange timer veiledning studenten har krav på og definerer ellers rettigheter og plikter mellom veileder og student.

Veiledningsrett defineres innenfor normert studietid og skal komme fram av studieplan og veiledningskontrakt. En student på masterprogram har rett til følgende antall timer veiledning avhengig av omfanget på masteroppgaven:

• Masteroppgave på 60 studiepoeng: 40 timer totalt.

• Masteroppgave på 45 studiepoeng: 30 timer totalt.

• Masteroppgave på 30 studiepoeng: 20 timer totalt.

Til (3)

Masteroppgaven/hovedoppgaven skal leveres elektronisk innen de frister som er satt, normalt innen 1. desember for høstsemesteret og 1. juni for vårsemesteret. Studieprogrammet kan fastsette egne frister, som skal foreligge senest ved semesterstart. Når spesielle forhold som langvarig dokumentert sykdom, fødsel eller langvarig fravær av veileder i siste semester gjør seg gjeldende, kan fakultetet etter søknad gi inntil 14 dager utsettelse.

Til (4)

Dersom masteroppgaven/hovedoppgaven skrives som en artikkel kan den leveres som manuskript ferdig for publisering. Oppgaver, artikler eller andre skriftlige arbeider som studenten har skrevet og publisert tidligere (for eksempel gjennom studentstipend/sommerstipend) kan ikke leveres som masteroppgave. Veileder kan ikke stå som medforfatter.

§ 6.5.2 Særskilt om hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen

Til (1)

Tillatte hjelpemidler må leveres inn for kontroll ved Det psykologiske fakultets informasjonssenter senest en uke før eksamen.

§ 6.7 Annullering av vurderingsmelding

Til (1)

Studenter ved Det psykologiske fakultet har adgang til å annullere vurderingsmelding med frist to uker før vurderingen starter.

§ 6.8 Antall vurderingsforsøk

Til (1)

I emner som har praksis som vurderingsform, gjelder en øvre grense på to vurderingsforsøk.

Til (3)

Det psykologiske fakultet kan gi dispensasjon fra regelen om antall vurderingsforsøk én gang forutsatt at:

 • emnet er avlagt tre ganger uten gyldig resultat (stryk, ikke møtt, avbrudd), og
 • emnet er obligatorisk i utdanningsplanen for studieprogrammet eller er et krav til forkunnskaper for obligatoriske emner i en grad.

Begge krav må være oppfylt.

Det gis ikke dispensasjon for emner som har praksis som vurderingsform.

Til (4)

En masteroppgave/hovedoppgave eller bacheloroppgave kan leveres på nytt en gang innen samme fag/tema dersom:

 1. Avhandlingen er ny eller så omarbeidet at den kan vurderes som en ny avhandling.
  Kandidaten må da:
  a. stille og gi svar på nye problemstillinger, og/eller
  b. trekke inn nytt empirisk materiale (kilder/data), og/eller
  c. gjøre en radikalt endret analyse og tolkning av empirien.
 2. Studenten må i sin søknad til fakultetet gjøre greie for endringene han/hun planlegger å gjøre i avhandlingen.
 3. Avhandlingen må leveres på nytt innen ett år etter opprinnelig innlevering, med mindre dokumenterbare forhold som sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner har forhindret dette.
 4. Fakultetet avgjør søknaden.
 5. Den nye innleveringen blir kun sensurert dersom kommisjonen vurderer den som ny, eller så omarbeidet at den kan regnes som en ny avhandling. I motsatt tilfelle vil ikke sensur bli satt.

§ 6.11 Ny vurdering

Søknad om ny vurdering ved gyldig fravær leveres/sendes fakultetet senest en uke etter eksamensdato.

§ 6.12 Om praktisk gjennomføring av skriftlig skoleeksamen

Til (1) bokstav f)

Faglærer/emneansvarlig skal være tilgjengelig og kunne kontaktes på telefon under eksamen ved spørsmål tilknyttet oppgaveteksten.

§ 6.13 Særskilt tilrettelegging ved vurdering

Til (1) bokstav b)

Ved hjemmeeksamen gis følgende forlengelse:
• For hjemmeeksamener kortere enn 24 timer, legges UiBs retningslinjer for utvidet tid på eksamen til grunn for søknadsbehandlingen
• For hjemmeeksamener med en varighet fra 24 til 72 timer, innvilges normalt et tillegg på inntil 25% av ordinært oppsatt tid, men ikke over 12 timer.
• For hjemmeeksamener med varighet utover 72 timer, innvilges normalt ikke utvidet tid i forkant, men det kan gis inntil 48 timer ekstra tid ved dokumentert sykdom eller andre tungtveiende grunner som beskrevet i § 6.10.

§ 6.14 Sted for vurdering

Til (2)

Det psykologiske fakultet gir ikke dispensasjon med hensyn til fastsatt sted for vurdering.

Forrige kapittel (5) | Neste kapittel (7) | Til UiBs Studieforskrift

Kapittel 7 Karaktersystem og sensur

§ 7.3.2 Krav til antall sensorer

Til (1)

Ved sensurering av hoved-/masteroppgaver skal veileder ikke være medlem av kommisjonen.
 

Til (3)

Seksjonssjef ved studieseksjonen avgjør søknader om fravikelse av krav om ekstern sensor ved muntlig eksamen.

Til (4)

Ved vurderingsformene skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappe, veiledede og ikke-veiledede oppgaver, skal det normalt være to sensorer, hvorav den ene normalt skal være ekstern. Fakultetet følger Universitets- og høyskolerådets retningslinjer for sensur når det gjelder krav til antall sensorer og kvalitetssikring av sensur.

§ 7.6 Begrensninger i klageretten

Til (1)

Ved klage på karakterfastsetting i et emne som har flere vurderingsdeler, kan kandidaten normalt kun klage på det samlete resultatet og ikke på de enkelte vurderingsdelene, med mindre klage på samlet resultat av særskilte grunner ikke er hensiktsmessig.

Forrige kapittel (6) | Til toppen (kapittel 2)  | Til UiBs Studieforskrift