Hjem
Det psykologiske fakultet

Dobbelkompetanse i psykologi

Prosjekt Dobbelkompetanse er et rekrutteringsprogram for stillinger der det er behov for dobbelkompetanse innen psykologi. Med dobbelkompetanse menes oppnåelse av både dokumentert forskningskompetanse (avlagt ph.d.-grad) og spesialistkompetanse (godkjent spesialist, Norsk Psykologforening).

Hovedinnhold

Prosjektet er et samarbeid mellom universiteter, helseforetak og Norsk psykologforening med finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Rekrutteringsprogrammet har som mål å bedre tilgangen på kompetente søkere til stillinger ved universiteter, høyskoler og i sektorer som har behov for dobbelkompetanse. Den faglige profilen på forskerrekrutteringen skjer ut fra regionale rekrutteringsbehov ved universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim i samarbeidende, regionale helseforetak og kommuner.

Rekrutteringsstillingene er syvårige hvorav tre år er satt av til ph.d.-utdanning uten pliktarbeid og fire år er satt av til spesialistutdanningen. Ph.d.-utdanningen finansieres ved øremerkede stipendiatstillinger tildelt det enkelte universitet.

Det er lokale faglige koordinatorer ved hvert lærested:

  • Professor Helene A. Nissen-Lie (UiO)
  • Professor Elisabeth Schanche (UiB)
  • Professor Odin Hjemdal (NTNU)

Disse har ansvar for å tilrettelegge for lokale søkere og å følge opp kandidater i forhold til universitetene og samarbeidende institusjoner.

Det er etablert en Koordineringsgruppe for samordning av saker tilknyttet dobbelkompetanseutdanningen i psykologi. I tillegg til lokale koordinatorer fra universitetene, er Norsk psykologforening (NPF) representert her ved spesialrådgiver Kenneth Sundin.

Prosjektet blir ledet av Universitetet i Bergen ved prodekan Karsten Specht. Seniorrådgiver Arild Mellesdal (UiB) er administrativ koordinator.