Hjem
Det psykologiske fakultet

Begrunnelse og klage på eksamen ved Det psykologiske fakultet

Du kan be om begrunnelse for karakteren du har fått, og klage over karakterfastsetting og formelle feil ved eksamen. Her finner du fremgangsmåte og skjema som skal brukes.

Student foran naturlig rustikk rød mursteinbakgrunn som holder bok opp foran ansiktet.
Foto/ill.:
Siora Photography, Unsplash

Hovedinnhold

Begrunnelse

For å be om begrunnelse, bruker du skjema du finner i faktaboksen. Frist er en uke etter sensur.

Om du ber om begrunnelse, blir klagefristen din utsatt til etter du har fått begrunnelsen. Ved UiB er det opp til sensorene om begrunnelse gis muntlig eller skriftlig. Skriftlige begrunnelser blir gitt i  prøven i Inspera Assessment.

Klage på karakter

Klagefrist

Du kan klage over karakteren for dine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, jamfør § 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler (UHL). Dette gjelder også i perioder med ferieavvikling (jul, påske, sommer).

Dersom du har bedt om begrunnelse, gjelder klagefristen på tre uker fra du har mottatt begrunnelsen fra sensor.

Ny sensur

Resultatet av klagebehandlingen kunngjøres i StudentWeb.

Ved ny sensur kan endring gjøres både til gunst og ugunst for klager (jf. § 3-9 UHL). Det betyr at du kan oppnå både bedre og dårligere resultat på eksamen etter klagen. Du kan også oppnå samme resultat etter klage som ved opprinnelig sensur.

Den nye kommisjonen gjør en helt ny og uavhengig vurdering av eksamensbesvarelsen. Du risikerer derfor at de kan gjøre både en vesentlig bedre, men også en vesentlig dårligere, vurdering av eksamenen din. Dette innebærer at du risikerer å gå fra en bestått karakter til stryk om du klager, eller fra stryk til et bestått resultat. Dersom klagesensuren avviker fra opprinnelig sensur med 2 karakterer eller mer, skal det gjøres en ytterligere vurdering før endelig karakter fastsettes (jf. § 5-3 UHL).

Du kan ikke klage på karakterfastsetting ved ny sensurering(jf. § 5-3 UHL), eller be om å få tilbake den opprinnelige karakteren. Du kan likevel be om begrunnelse for den nye karakteren din. Fristen for å be om begrunnelse er én uke etter at klagesensuren ble gjort kjent for deg.

Dersom du får ikke bestått resultat etter klagesensuren, kan du avlegge ny eksamen neste gang dette avholdes ordinært, så lenge du melder deg opp i emnet innen ordinære frister. Fakultetet arrangerer ikke kontinuasjonseksamen («konteeksamen»). Vær også oppmerksom på tregangersregelen ved UiB.

Saksbehandlingstid

Det kan ta ta opp mot 12 uker fra du klaget til resultatet fra klagekommisjonen er kunngjort for deg. I noen tilfeller kan det gå lengre tid, som for eksempel ved avviklingen av sommer- og juleferie. 

For å kvalitetssikre sensuren blir alle klager på en eksamen sendt til ny sensur etter at siste frist for klage er ute, det vil si etter at klagefristen har gått ut også for de som har fått begrunnelser.

Fakultetet behandler svært mange klagesaker hvert semester. Saksvolumet, sammen med fastsatte regler for klagefrist, virker dermed inn på saksbehandlingstiden. Om sommeren og i høytider må vi også ta hensyn til ferieavvikling hos sensorene.

Det er videre fra 1.7.18 gitt nye regler for kvalitetssikring av klagebehandlingen i Universitets- og høyskolelovens § 5-3 (6), om ekstra kontroll ved større karakteravvik, som kan medføre at klagebehandlingen i noen tilfeller tar lengre tid.

Klage på gruppeeksamen

Med gruppeeksamen forstår vi en eksamen eller oppgave der to eller flere studenter har gjennomført et eksamensarbeid sammen. Dersom to/flere studenter for eksempel skriver bachelor- eller masteroppgaven sammen, regnes dette som en gruppeeksamen.

Ved gruppeeksamen har du individuell klagerett, og en eventuell endring i karakteren har individuell virkning. Det betyr at dersom du har skrevet en eksamensoppgave sammen med en eller flere andre studenter, så må alle studentene klage for at en endring skal gjelde for alle. Dersom bare du klager og karakteren endres, vil endringen kun gjelde for deg. Studentene du skrev sammen med, men som ikke klaget, blir stående med det opprinnelige resultatet. Dette gjelder både om endringen i karakter er til gunst eller til ugunst, og vil i praksis bety at et eksamensarbeid kan ha flere gyldige karakterer - både bestått og ikke bestått. Reglene for klage på gruppeeksamen står i Universitets- og høyskoleloven § 5-3 (4).

Klage og vitnemål

Avslutningsseremonier med utdeling av vitnemål vil i noen tilfeller finne sted før klagefristen er ute. Har du mottatt vitnemål og deretter klager på eksamen fra inneværende semester som inngår i graden, må du levere inn originalvitnemålet sammen med klagen. Klagen vil ikke bli behandlet før originalvitnemålet er returnert til Det psykologiske fakultet.

Klage og opptak

For opptak til videre studier, som masterprogram og PPU, er søknadsfristen 15. april, med ettersendingsfrist 1. juli.

Ved opptak til videre studier brukes de karakterene du har oppnådd innen ettersendingsfristen 1. juli som opptaksgrunnlag, selv om du har sendt inn klage. På det tidspunktet klagekommisjonene har ferdigbehandlet klagesakene, vil opptaket til andre studieprogram være fullført.

Klage på formelle feil

Har du vært oppe til eksamen eller prøve, kan du klage over formelle feil innen tre uker etter at du burde være kjent med det forholdet som begrunner klagen (jfr. § 5-2 i Lov om universiteter og høgskoler). Du bruker ikke skjema, men skriver klagen som brev eller e-post. I klagen må du forklare hvilken feil du mener har skjedd, og hvordan du ønsker at denne skal rettes opp. Formelle feil løses ved enten ny sensur (hvis mulig) eller ved at det avholdes en ny eksamen. I begge tilfeller oppheves karakteren, hvilket vil si at du står uten resultat i emnet inntil ny sensur eller ny eksamen er gjennomført. 

Klage over formelle feil ved eksamen sendes til fakultetet som er ansvarlig for den aktuelle eksamenen. Fakultetet kan avvise saken, gi medhold til klager eller sende saken videre til UiBs sentrale klagenemnd

Avvisning av klage

En klage på formelle feil kan bli avvist dersom klagen for eksempel er satt fram for sent. Du har rett til å klage på vedtak om avvisning innen en oppgitt frist, og saken sendes i så fall videre til Den sentrale klagenemnd, som avgjør saken.

Medhold i klage

Fakultetet kan gi medhold i klagen dersom klagen på formelle feil blir vurdert som berettiget. Utfallet ved medhold vil være at studentene som rammes av feilen enten får ny sensur eller må avlegge ny eksamen. Hva som blir utfallet avhenger av hva som må til for å rette opp feilen.

Utfallet av et medhold er aldri at sensorene gir en mildere vurdering av eksamenen på grunn av formelle feil. Sensorene kan kun vurdere den eksamensbesvarelsen som faktisk foreligger, ikke hva du kunne ha prestert om feilen ikke hadde skjedd.

Oversendelse til klagenemnda

Dersom en klage på formelle feil er satt fram innen fristen, men ikke vurderes som berettiget, vil fakultetet sende saken videre til Den sentrale klagenemnda ved UiB dersom klagen opprettholdes. Fakultetet må først tilrettelegge saken, før den oversendes til klagenemnda, med kopi til klageren (jfr. § 7.5, ledd 2 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen). Klagenemnda  avgjør om det har skjedd en formell feil, og om det skal avholdes ny eksamen eller ny sensur.

Denne prosessen kan ta tid, ettersom det er nemnda som avgjør hvilket møte saken skal behandles i. At fakultetet oversender saken innen fristen for et gitt møte i nemnda, er ingen garanti for at saken faktisk blir behandlet på første mulige møte.

Trekk av klage

En klage på karakterfastsetting eller formelle feil, som er fremsatt innen fristen, kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken. Grunner til å ønske å trekke en klage kan for eksempel være at du klaget på karakter før du fikk begrunnelse og du er enig i karakteren etter å ha fått begrunnelse fra sensor, eller at det formelle forholdet du klaget på ikke har påvirket prestasjonen likevel, eventuelt er tatt høyde for når du leser sensorveiledningen.

For å trekke klagen, kan du sende en enkel e-post til post@psyfa.uib.no, der du ber om at saken avsluttes fordi du ikke ønsker å opprettholde klagen likevel.

Frister

  • Klager på karakterfastsetting kan trekkes så lenge klagekommisjonen ikke har satt ny karakter. Kontakt eksamensadministrasjonen ved fakultetet for å få vite hvor langt sensorene har kommet i prosessen via UiBhjelp
  • Klager på formelle feil kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken, enten ved at fakultetet har fattet vedtak selv eller at den har blitt behandlet i klagenemnda. Dersom saken er sendt videre til nemnda (du får kopi av oversendingsbrevet) må du kontakte sekretariatet for klagenemnda for å trekke klagen. Dette må skje senest innen utløpet av arbeidsdagen før nemnda skal ha møte og behandle saken. Før saken er oversendt nemnda, kan du kontakte studieadministrasjonen via UiBhjelp for å høre hvor langt klagebehandlingen er kommet.

Merk at dersom fakultetet avdekker at det faktisk har skjedd formelle feil, kan vi likevel bestemme at det skal gjennomføres ny sensur eller ny eksamen for å rette opp feilen, selv om klagen som førte til at feilen ble avdekket er trukket. Dette følger av universitets- og høyskoleloven § 5-2 (4).