Hjem
Det psykologiske fakultet

Begrunnelse og klage på eksamen ved Det psykologiske fakultet

Du kan be om begrunnelse for karakteren du har fått, klage på karakterfastsetting og på formelle feil ved eksamen. Her finner du fremgangsmåte og skjema som skal brukes.

Hovedinnhold

- Begrunnelse
- Klage, klagefrister og ny sensur 
- Klage i forbindelse med andre frister (vitnemål og opptak)
- Klage på formelle feil
- Trekk av klage

Begrunnelse

Skriftlige eksamener: 
Fristen for å be om begrunnelse er en uke (7 dager) etter sensur. Logg inn på studentweb, finn ”Begrunnelse og klage” i hovedmeny.
Om du ber om begrunnelse, blir klagefristen din til tre uker etter at du har fått begrunnelsen. Ved UiB er det opp til sensorene om begrunnelse gis muntlig eller skriftlig. Skriftlige begrunnelser blir gitt i prøven i Inspera Assessment, senest 2 uker etter du ba om den.
 
Muntlige og praktiske eksamener: 
Du må be om begrunnelse med en gang du får karakteren.

Begrunnelse på klagekarakter:
Dersom du ønsker begrunnelse på klagekarakter må du sende e-post til eksamen.psyfa@uib.no. Husk å oppgi emnekode og kandidatnummer.
 

Klage på karakter, klagefrister og ny sensur

Skriftlige eksamener:
Du klager på karakteren i Studentweb, under ”Begrunnelse og klage” i hovedmeny. 

Du kan klage på karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, (også i forbindelse med helligdager), jamfør § 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler (UHL). 

Muntlige og praktiske eksamener:
Du kan ikke klage på karakter på muntlig og praktisk eksamen.

Gruppeeksamen:
Gruppeeksamen er en eksamen eller oppgave der to eller flere studenter har gjennomført et eksamensarbeid sammen. 
Ved gruppeeksamen har du individuell klagerett, og en eventuell endring i karakteren har individuell virkning. Dersom bare du klager og karakteren endres, vil endringen kun gjelde for deg. Studentene du skrev sammen med, men som ikke klaget, blir stående med det opprinnelige resultatet. Reglene for klage på gruppeeksamen står i Universitets- og høyskoleloven § 5-3 (4).

Ny sensur etter klage
Skriftlige eksamener:
Resultatet av klagebehandlingen kunngjøres i Studentweb.

Den nye kommisjonen gjør en helt ny og uavhengig vurdering av eksamensbesvarelsen. Ved ny sensur kan endring gjøres både til gunst og ugunst for klager (jf. § 3-9 (5) UHL). 
Dersom klagesensuren avviker fra opprinnelig sensur med 2 karakterer eller mer, skal det gjøres en ytterligere vurdering før endelig karakter fastsettes (jf. § 5-3 (6) UHL).

Du kan ikke klage på karakterfastsetting ved ny sensurering (jf. § 5-3 (7) UHL), eller be om å få tilbake den opprinnelige karakteren. Du kan likevel be om begrunnelse for den nye karakteren din. Fristen for å be om begrunnelse er én uke etter at klagesensuren ble gjort kjent for deg.

Dersom du får resultat "ikke bestått" etter klagesensuren, kan du avlegge ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen. Dette forutsetter at du har gyldig studierett, har betalt semesteravgift og har gyldige obligatoriske aktiviteter. Du er selv ansvarlig for å melde deg til vurdering.

Vær oppmerksom på tregangersregelen ved UiB. (Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen)

Klage i forbindelse med andre frister (vitnemål og opptak)

For opptak til videre studier, som masterprogram og PPU, er søknadsfristen 15. april, med ettersendingsfrist 1. juli.

Ved opptak til videre studier brukes de karakterene du har oppnådd innen ettersendingsfristen 1. juli som opptaksgrunnlag, selv om du har sendt inn klage.

Klage på formelle feil

Fristen for å klage på formelle feil ved eksamen er tre uker etter at du burde være kjent med det forholdet som begrunner klagen (jfr. § 5-2 i Lov om universiteter og høgskoler). Du skriver klagen som brev eller e-post. I klagen må du forklare hvilken feil du mener har skjedd, og hvordan du ønsker at denne skal rettes opp. Formelle feil løses ved enten ny sensur (hvis mulig) eller ved at det avholdes en ny eksamen. I begge tilfeller oppheves karakteren, hvilket vil si at du står uten resultat i emnet inntil ny sensur eller ny eksamen er gjennomført.

Klage over formelle feil ved eksamen sendes til post.psyfa@uib.no eller vanlig post dersom det er sensitive opplysninger til:
Det psykologiske fakultet, UiB
Postboks 7807
5020 Bergen  

Fakultetet kan avvise saken, gi medhold til klager eller sende saken videre til UiBs sentrale klagenemnd

Medhold i klage
Fakultetet kan gi medhold dersom klagen på formelle feil blir vurdert som berettiget. Utfallet ved medhold vil være at studentene som rammes av feilen enten får ny sensur eller må avlegge ny eksamen. Hva som blir utfallet, avhenger av hva som må til for å rette opp feilen.

Avslag eller avvisning av klage
En klage på formelle feil kan bli avvist dersom klagen for eksempel er satt fram for sent. Du har rett til å klage på vedtak om avvisning innen en oppgitt frist. Dersom vedtaket opprettholdes av fakultetet, vil klagen bli behandlet av Den sentrale klagenemd.

Dersom en klage på formelle feil er satt fram innen fristen og får avslag av fakultetet, vil saken sendes videre til Den sentrale klagenemnd ved UiB. Fakultetet forbereder saken før den oversendes til klagenemnda, med kopi til klageren (jfr. § 7.5, ledd 2 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen). 

Vi gjør oppmerksom på at Den sentrale klagenemd har egen saksbehandlingstid.

Trekk av klage

En klage på karakterfastsetting eller formelle feil, sendt innen fristen, kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken.

For å trekke klagen, kan du sende en e-post til post.psyfa@uib.no, der du ber om at saken avsluttes fordi du ikke ønsker å opprettholde klagen likevel. Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode.

Frister for trekk av klage
Klager på karakterfastsetting kan trekkes så lenge klagekommisjonen ikke har satt ny karakter. 

Klager på formelle feil kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken, enten ved at fakultetet har fattet vedtak selv eller at den har blitt behandlet i klagenemnda. 

Merk at dersom fakultetet avdekker at det faktisk har skjedd formelle feil, kan fakultetet likevel bestemme at det skal gjennomføres ny sensur eller ny eksamen for å rette opp feilen, selv om klagen som førte til at feilen ble avdekket er trukket. Dette følger av Universitets- og høyskoleloven § 5-2 (4).