Hjem

Rett, Politikk og Velferd

Hovedinnhold

Wordcloud

Rett, Politikk og Velferd (RPV)

Rett, Politikk og Velferd er en av forskergruppene ved Institutt for politikk og forvaltning, og ledes av Prof. Marit Skivenes. To sentre er tilknyttet gruppen: Centre for Research on Discretion and Paternalism (ledet av Prof. Marit Skivenes) og Centre on Law and Social Transformation (ledet av Prof. Siri Gloppen).

I forskergruppen studerer vi et av samfunnsvitenskapens kjernetema: forholdet mellom stat og individ. Vi fokuserer spesielt på statens utøvelse og rettferdiggjøring av bruk av makt og det normative grunnlaget for velferdsstaten. Viktige forskningsspørsmål inkluderer hvordan offentlige institusjoner og beslutningstakere fungerer i samfunnet; hvordan lovgivning former samfunn; hvordan rettslig og politisk mobilisering kan fremme sosial endring for sårbare samfunnsgrupper (som for eksempel barn og migranter); hva som påvirker befolkningens tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner; hvordan beslutningstakere anvender skjønn i avgjørelser om inngrep i enkeltintividets liv; og hvordan grunnleggende, universelle menneskerettigheter utfordres og settes under press globalt. 

Våre nåværende prosjekter samler inn data fra alle regioner i verden, med særlig vekt på Europa, Afrika og Amerika.

Les mer om forskningsprofilen

Forskningssenter
Logo  for Centre for Research on Discretion and Paternalism

Centre for Research on Discretion and Paternalism

Internasjonalt forskningssenter ved instituttet som studerer forholdet mellom staten og borgerne, med særlig fokus på barnevern og barns rettigheter.
Forskningssenter
Logo for Centre on Law and Social Transformation

LawTransform

Center on Law & Social Transformation - LawTransform - er et nettverk av forskere, studenter og praktikere som er opptatt av hvordan loven former samfunnet, og bruken av rettigheter og domstoler som verktøy for sosial endring.
Nyhet
Barn som snakker med en voksen

Hvordan praktiseres barns medvirkning i barnevernet?

Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.

Seminarer

Forskergruppemøter holdes torsdager kl 14.15-15.30.

Annenhver uke arrangerer forskergruppen tverrfaglige seminar/webinar i samarbeid med Centre for Research on Discretion and PaternalismCentre on Law and Social Transformation og Høgskulen på Vestlandet. Vi inviterer ledende nasjonale og internasjonale forskere til å holde foredrag om banebrytende forskning knyttet til rett, politikk og velferd. Seminarene er åpen for alle og er rettet spesielt mot akademikere, Ph.D.-studenter og internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet ulike fagdisipliner og universitet. 

Undervisning

Forskergruppen Rett, Politikk og Velferd er ansvarlig for masteremnet AORG325: Skjønn og paternalisme, samt PhD emnene AORG 907 Introduction to Systematic Review and the use of SR in Social Science and AORG 908 Effects of Lawfare: courts and law as battlegrounds for social change

Kontakt

Interesserte forskere og studenter kan ta kontakt med forskergruppeleder Professor Marit Skivenes eller sende en e-post til discretion@uib.no.

Logo  for Centre for Research on Discretion and Paternalism

Forskergruppen er tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism. Senteret adresserer et av kjernespørsmålene innenfor samfunnsvitenskapen, nemlig relasjonen mellom stat og individ. Gjennom ulike prosjekter undersøkes offentlig skjønnsutøvelse, myndighetenes bruk av makt overfor innbyggerne og hvordan slike inngrep legitimeres. Forskningen er forankret i den statsvitenskapelige tradisjonen ved Institutt for politikk og forvaltning, men bringer også inn innsikter fra blant annet rettsvitenskap, sosiologi, filosofi og psykologi. Les mer: discretion.uib.no