Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL290: Praksisbedrift

Bergen kommune - Byrådsavdeling for helse og omsorg

Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg ønsker en engasjert student med god kvantitativ metodekompetanse, som blant annet skal kunne jobbe med brukerundersøkelser (surveys).

Hovedinnhold

Byrådsavdeling for helse og omsorg har det politiske og administrative ansvaret for byens samlede kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenesteomfanget dekker hele livsløpet, og omfatter tjenester som helsestasjon-skolehelsetjeneste, barnevern, utekontakten, fastlege, legevakt, hjemmetjenester, sykehjem og tjenester til utviklingshemmede. Byrådsavdelingen har 6 underliggende etater med driftsoppfølgingsansvar for tjenestene. 

Byrådsavdelingens budsjettramme er på litt over 6 mrd. og avdelingen har ca. 7000 ansatte.

Praksisplassen vil være tilknyttet Seksjon for helse og omsorg i byrådsavdelingens stab. Seksjon for helse og omsorg er byrådsavdelingens fag- og utredningsseksjon. Seksjonen teller 17 hoder, og er tverrfaglig sammensatt med kompetanser som statsvitenskap, psykolog, sosionom, helse- og omsorgsfag og ernæringsfysiologi. Seksjonen har tre ansatte med Ph.d. og en FoU-rådgiver som jobber særlig med forskning, innovasjon og utdanning. Seksjonen er en av tre seksjoner i kommunaldirektørens stab.

Parlamentarisk modell
Som en del av Bergen kommunes parlamentarisk modell inngår seksjonen i det politiske sekretariatet.  Det betyr at man har ansvar for å skrive byrådens saker som skal til politisk behandling i byrådet, komité og bystyret. Det kan være større utredninger som strategier og planutredninger, og mindre arbeid knyttet til muntlige og skriftlige politiske spørsmål og interpellasjoner.

Dynamikken mellom fag og politikk er interessant fra et statsvitenskapelig perspektiv. Det er viktig å kunne sette seg inn i det til enhver tids sittende byråds politiske plattform. I det ligger det også en betingelse av at man forstår mekanismene i lokaldemokratiet.

Kunnskapskommunen
Byrådsavdeling for helse og omsorg satser nå på å forbedre tilgangen til, og kvaliteten på data fra kommunens fagsystemer.  Dette er avgjørende for å kunne få et bedre kunnskapsgrunnlag for politiske og administrative vedtak, og for å evaluere kost-nytte-effekt av tiltak. Gitt bærekraftsutfordringene velferdsstaten står overfor, er det mer enn noen gang viktig at ressursene settes inn der vi vet og kan dokumentere at de utnyttes på best mulig vis.

Gjennom satsingen Kunnskapskommunen - Helse Omsorg Bergen har kommunen formalisert et samarbeid med HIB, UIB, Uni Research Helse og Helse Bergen. I tillegg har Haraldsplass signalisert interesse til å gå inn i samarbeidet. En viktig del av denne satsingen er å utvikle et tettere samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Bergen.  Mer informasjon om Kunnskapskommunen er tilgjengelig på; www.bergen.kommune.no/fou

Arbeidsoppgaver

  • Bistå i arbeidet med planlegging, gjennomføring og evaluering av surveys (brukerundersøkelser)
  • Bearbeide og analysere statistisk informasjon
  • Arbeide med å utarbeide kunnskapsgrunnlag for større pågående utredninger
  • Delta i møter, og være en aktiv samtalepart rundt relevante problemstillinger
  • Bidra i arbeidet med å forfatte tekst til utredninger og politiske saksforberedelser