Hjem
Etter- og videreutdanning
Masterstudier på deltid

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full mastergrad. Søknadsfrist: 15. januar 2023.

Masterprogram i demokratibygging
Masterprogrammet i demokratibygging skal gi spesialkompetanse på demokratiseringsprosesser og demokratistøtte og legger vekt på å gi deltakerne praktisk kunnskap om feltet. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Demokratibygging i bred forstand står sentralt i kampen mot terror og for å bygge fredelige samfunn der innbyggerne blir hørt gjennom deltakelse i demokratiske prosesser. Demokratibygging gjennom blant annet valgobservasjon, arbeid for menneskerettigheter og kamp mot korrupsjon trenger folk med solide kunnskaper og evne til refleksjon som kan bistå i prosessen. Universitetet i Bergen har derfor utviklet et masterprogram i demokratibygging som skal gi spesialkompetanse på dette området og gi deltakerne trening i å gjøre selvstendige analyser av hvordan internasjonale aktører påvirker den politiske utviklingen i andre land. Programmet legger særlig vekt på praktisk kunnskap om feltet. 

Organisering

Masterprogrammet i Demokratibygging består av 6 forskjellige frittstående emner, hvert på 15 studiepoeng, som undervises enten i høst- eller i vårsemesteret.  Du velger selv om du vil ta ett eller flere emner. Hvert emne går på deltid, normalt med 3 helgesamlinger pr semester. Les mer om fysisk vs digital undervisning på helgesamlingene i avsnittet under. 

Dersom du vil oppnå full mastergrad må du ta fire av emnene, som til sammen gir 60 studiepoeng, samt skrive en avsluttende masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Metodeemnet Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt er obligatorisk, de andre tre emnene velger du selv. Vi anbefaler at du tar metodeemnet til slutt før du går i gang med masteroppgaven.  

Fysisk vs digital undervisning

For samtlige emner vil det være mulig å velge om man vil delta på fysiske helgesamlinger på UiBs campus i Bergen, eller digitalt via direktestrømming (zoom). Noen av undervisningshelgene går imidlertid kun digitalt, uten fysisk oppmøte. Dette er markert i oversikten over helgesamlinger for  hvert emne, se under. 

Alle forelesninger på helgesamlingene blir dessuten tatt opp og publisert i etterkant på emnets side i UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp til et av emnene. Slik vil du ha tilgang til å se opptakene i etterkant, dersom du ikke har anledning til å følge undervisningen den aktuelle helgen. Merk at det kan ta opptil 2 uker etter hver samling før videoopptakene er tilgjengelig via læringsplattformen. Dette skyldes nødvendig tid til redigering og etterarbeid. 

Det er ikke obligatorisk å delta på helgesamlingene, verken fysisk eller digitalt, men vi anbefaler selvsagt at du får med deg det meste av undervisningen enten i sanntid eller ved å se opptak senere, for å få fullt utbytte av emnet. 

Emneoversikt 

KursNeste gang
SAMPOL607 Feltmetodikk: Politisk kartlegging i feltVår 2023
SAMPOL608 Organisering for samfunnssikkerhet og
krisehåndtering. Terrorisme og terrorbekjempelse
Vår 2023
SAMPOL609 KorrupsjonsgranskingVår 2023
SAMPOL650 MasteroppgaveVår 2023
SAMPOL606 Demokratiassistanse og demokratiseringHøst 2023*
SAMPOL610 Business and Human RightsHøst 2023*
SAMPOL601 Observasjon av valg og brudd på
menneskerettigheter
Ikke avklart**


* Med forbehold om endringer
** Emnet er under revisjon og omlegging, og det er ikke avklart når vi kan ta opp nye studenter. 

Opptakskrav 

Du søker opptak til ett og ett emne separat. Du må fylle begge opptakskravene under: 

  • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng
  • Minimum to års relevant yrkeserfaring

Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis. Mer om godkjenning av realkompetanse for opptak til UiB

Du må laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene samtidig som du søker plass på emnet. Har du tatt ett eller flere emner tidligere er det ikke nødvendig å laste opp samme dokumentasjon dersom du søker på et nytt emne i rekken. 

For opptak til masteroppgaven SAMPOL650 krever vi at du har tatt 3 av de valgfrie emnene, samt det obligatoriske metodeemnet SAMPOL607. Vi tar opp inntil 10 nye studenter på masteroppgaven hvert semester. 

Vi tar opp kvalifiserte søkere til hvert av emnene etter dato for registrert søknad. 

Emner våren 2023: 

SAMPOL 607 Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

Om emnet

Emnet skal gi deg kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode generelt og feltmetodikk spesielt. Etter endt emne skal du være i stand til å utarbeide et vitenskapelig forskningsopplegg både med tanke på prosjekteringsfasen og når det gjelder innsamling og analyse av data.

Emnet gir undervising i kvalitativ og kvantitativ metode og ser både på ulike datainnsamlingsteknikker og ulike metoder for prosessering og analyse av data. En selvstendig komponent i dette emnet er prosjektskisseseminaret som gir undervisning og trening i å skrive en prosjektskisse til et vitenskapelig arbeid. Denne skissen er en del av forarbeidet til masteroppgaven i demokratibygging. 

Undervisningsplan våren 2023

Med forbehold om endringer

1. samling27. - 29. januar 2023 (fysisk/digital)
2. samling10. - 12. mars 2023 (kun digital)
3. samling14. - 16. april 2023 (fysisk/digital)
Avsluttende vurderingInnlevering av semesteroppgave innen 8. mai

Merk: Fra og med vårsemesteret 2023 endres karakterskalaen på dette emnet fra godkjent/ikke godkjent til bokstavskala A-F. Det vil være krav om minimum C for å få opptak til masteroppgaven fra og med påfølgende høstsemester (H2023). 

Vi har 50 studieplasser på dette emnet.

Les hele emnebeskrivelsen

SAMPOL 608 Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Terrorisme og kamp mot terrorisme

Om emnet

Emnet skal gi innsikt i organisering for samfunnssikkerhet, beredskap, krisehåndtering og myndighetsutøvelse. Emnet skal gi innføring i sikkerhet og beredskap for ulike typer menneskeskapte- og naturskapte krisesituasjoner, inkludert situasjoner knyttet til terrorisme og ekstremisme.

Vi skal se nærmere på ulike former for spesialisering og samordning mellom aktører på ulike beslutningsnivåer, som for eksempel:

  • mellom departementsområder
  • mellom departement og direktorat
  • mellom stat, kommuner og det regionale nivået
  • mellom det nasjonale og det overnasjonale nivået
  • mellom offentlige myndigheter og det sivile samfunn

Vi tar for oss konkrete case for å vise hvordan vi kan forebygge, håndtere og lære av kriser, og diskutererer temasom styringskapasitet og styringslegitimitet. 

Videre skal vi se på hva som karakteriserer ekstremisme og terrorisme, se på ulike årsaker og hensiktsmessige tiltak. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan våren 2023

Med forbehold om endringer

SAMPOL608 går våren 2023, med delvis felles undervisning med studenter på søsteremnet SAMPOL611, som inngår i masterprogrammet Operativ ledelse og myndighetsutøvelse.

Den faglige komponenten om ekstremisme og terrorisme er unik for SAMPOL608 og er tema for første del av studiet, inkludert første samling. Øvrige tema rundt organisering for samfunnssikkerhet, beredskap, krisehåndtering og myndighetsutøvelse er felles for begge emner og er tema for andre og tredje samling:
 

1. samling (kun SAMPOL 608)3. - 4. februar 2023 (fre-lør, fysisk/digital)
2. samling (felles)17. - 19. mars 2023 (fre-søn, fysisk/digital)
3. samling (felles)21. - 23. april 2023  (fre-søn, fysisk/digital)
Avsluttende vurderingInnlevering av semesteroppgave innen 15. mai

 

SAMPOL 609 Korrupsjonsgransking

Om emnet

Emnet tar for seg korrupsjon i ulike kontekster, med hovedvekt på politisk korrupsjon og hvilken rolle dette spiller for demokratiet. Vi skal diskutere årsaker til korrupsjon og metoder for å granske og bekjempe korrupsjon. En del av emnet tar opp de utfordringene norske aktører møter i utlandet, blant annet gjennom bistandsarbeid.

Emnet fokuserer på tre hovedproblemstillinger:

  • Hva er korrupsjon? Begreper, teori, historisk perspektiv og empiri
  • Hva er årsaker til korrupsjon?
  • Kampen mot korrupsjon

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan våren 2023

Med forbehold om endringer

1. samling10. - 12. februar (fysisk/digital)
2. samling24. - 26. mars (kun digital)
3. samling5. - 7. mai (fysisk/digital)
Avsluttende vurderingInnlevering av semesteroppgave innen 22. mai

Les hele emnebeskrivelsen

SAMPOL 650 Masteroppgave

Masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng, det vil si en oppgave med omfang på ca. 50-70 sider. Signifikant overskridelse av dette kan resultere i trekk i karakter. Normalt vil dette kreve 2 semesters arbeid på deltid. Masteroppgaven er en vitenskapelig analyse som skal skrives innenfor temaet demokratisering. Du velger et oppgavetema i samråd med veilederen du får tildelt. Normalt vil temaet være det samme som godkjent prosjektskisse i metodekurset SAMPOL607

Du vil få tildelt en veileder som godkjenner oppgavetemaet og gir råd underveis i arbeidet med oppgaven. Du har rett på veiledning i to semester, med mulighet for å få ett semesters forlengelse. 

Les hele emnebeskrivelsen

Emner høsten 2023:

SAMPOL 606 Demokratiassistanse og demokratisering

Dette emnet har et todelt fokus. Først tar vi for oss demokratisering og ser nærmere på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. Deretter skal vi tar for oss temaet demokratibistand/demokratiassistanse rettet mot sivilsamfunn, parti og statsapparat. Vi skal se på hvordan det internasjonale samfunnet gjennom IGO/NGO kan bidra til å utvikle demokrati i stater som gjennomgår en transisjonsprosess. Begge disse hovedtemaene knyttes sammen i empiriske studier av ulike land og regioner, hvor vi ser nærmere på demokratisering og demokratiassistanse i Øst-Europa, Latin-Amerika, Afrika og Asia gjennom casestudier av Guatemala, Afghanistan og Etiopia. 

Les hele emnebeskrivelsen. Merk! Eksamensform er endret til semesteroppgave fra og med høstsemesteret 2022, se under. 

Vi har 50 studieplasser på dette emnet. 

Undervisningsplan høsten 2022:

Oppstartssamlingen blir i sin helhet gjennomført digitalt. De to neste samlingene vil foregå fysisk i Bergen for de som ønsker- og har mulighet til å delta her, men det vil også være mulighet til å delta digitalt via Zoom. 

1. samling9. september kl. 13:15-16. 
2. samling30. september - 2. oktober 
3. samling11. - 13. november
Vurdering/eksamenInnlevering semesteroppgave innen 28. november 

Undervisningsplan for høsten 2023 fastsettes i løpet av våren 2023.

SAMPOL 610 Business and Human Rights

Dette er et engelskspråklig emne som undervises i samarbeid med Raftostiftelsen og britiske Institute for Human Rights and Business. Emnet skal gi innsikt i sammenhengen mellom ulike bedrifters virksomhet i utlandet og ulike former for menneskerettsbrudd. Emnet vil ta for seg etiske og juridiske standarder for ulike bedrifters virksomhet og hvilke forpliktelser som hviler på bedrifter når de opererer i utlandet.

Vi skal også se på ulike dilemma som ofte oppstår når bedrifter opererer i områder hvor lokale regler og standarder er forskjellig fra- og ofte står i motsetning til globale standarder for god forretningsskikk. Videre skal vi utforske ulike nye initiativer som adresserer problemstillinger i møte mellom virksomhet og menneskerettigheter og i hvilken grad frivillige bedriftskodekser har god effekt. 

Emnet gjennomføres etter en hybrid modell, med fysiske helgesamlinger i Bergen for de som ønsker og har mulighet til å delta her. Samlingene strømmes også, for de som ønsker å delta digitalt. Det er ellers lagt opp til digital undervisning via læringsplattformen Mitt UiB, i tillegg til samlingene. 

Vi har 50 studieplasser på dette emnet. 

Les mer på emnets engelskspråklige nettside