Hjem
Etter- og videreutdanning
Masterstudier på deltid

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full mastergrad. Søknadsfrist for våren 2022 er utvidet til 28. januar.

Masterprogram i demokratibygging
Masterprogrammet i demokratibygging skal gi spesialkompetanse på demokratiseringsprosesser og demokratistøtte og legger vekt på å gi deltakerne praktisk kunnskap om feltet. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Demokratibygging i bred forstand står sentralt i kampen mot terror og for å bygge fredelige samfunn der innbyggerne blir hørt gjennom deltakelse i demokratiske prosesser. Demokratibygging gjennom blant annet valgobservasjon, arbeid for menneskerettigheter og kamp mot korrupsjon trenger folk med solide kunnskaper og evne til refleksjon som kan bistå i prosessen. Universitetet i Bergen har derfor utviklet et masterprogram i demokratibygging som skal gi spesialkompetanse på dette området og gi deltakerne trening i å gjøre selvstendige analyser av hvordan internasjonale aktører påvirker den politiske utviklingen i andre land. Programmet legger særlig vekt på praktisk kunnskap om feltet. 

Organisering

Masterprogrammet i Demokratibygging består av 6 forskjellige frittstående emner, hvert på 15 studiepoeng, som undervises enten i høst- eller i vårsemesteret.  Du velger selv om du vil ta ett eller flere emner. Hvert emne går på deltid, normalt med 2-3 helgesamlinger ved UiB på hvert av emnene, i kombinasjon med nettundervisning mellom samlingene. 

Dersom du vil oppnå full mastergrad må du ta fire av emnene, som til sammen gir 60 studiepoeng, samt skrive en masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Metodeemnet Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt er obligatorisk, de andre tre emnene velger du selv. Vi anbefaler at du tar metodeemnet til slutt før du går i gang med masteroppgaven.  

Emneoversikt 


** Det er ikke tatt stilling til når disse kursene vil gå neste gang. Ta kontakt med faglig ansvarlig Jonar J. Eikeland for mer informasjon

Opptakskrav 

Du søker opptak til ett og ett emne separat. Opptakskravene er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang eller tilsvarende, samt minimum 2 års relevant arbeidserfaring.

Du må laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene samtidig som du søker plass på emnet. Har du tatt ett eller flere emner tidligere er det ikke nødvendig å laste opp samme dokumentasjon dersom du søker på et nytt emne i rekken. 

For opptak til masteroppgaven krever vi at du har tatt 3 av de valgfrie emnene, samt det obligatoriske metodeemnet SAMPOL607.

Vi tar opp kvalifiserte søkere til hvert av emnene etter dato for registrert søknad. 

Les mer om hvert emne: 
 

SAMPOL 607 Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

Emnet skal gi deg kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode generelt og feltmetodikk spesielt. Etter endt emne skal du være i stand til å utarbeide et vitenskapelig forskningsopplegg både med tanke på prosjekteringsfasen og når det gjelder innsamling og analyse av data.

Emnet gir undervising i kvalitativ og kvantitativ metode og ser både på ulike datainnsamlingsteknikker og ulike metoder for prosessering og analyse av data. En selvstendig komponent i dette emnet er prosjektskisseseminaret som gir undervisning og trening i å skrive en prosjektskisse til et vitenskapelig arbeid. Denne skissen er en del av forarbeidet til masteroppgaven i demokratibygging. 

Les hele emnebeskrivelsen

Emnet går neste gang våren 2022. 

Søk SAMPOL607 her

Søknadsfrist: 28. januar

SAMPOL 609 Korrupsjonsgransking

Emnet tar for seg korrupsjon i ulike kontekster, med hovedvekt på politisk korrupsjon og hvilken rolle dette spiller for demokratiet. Vi skal diskutere årsaker til korrupsjon og metoder for å granske og bekjempe korrupsjon. En del av emnet tar opp de utfordringene norske aktører møter i utlandet, blant annet gjennom bistandsarbeid.

Les mer i emnebeskrivelsen

Emnet går neste gang våren 2022. 

Søk SAMPOL609 her

Søknadsfrist: 28. januar

SAMPOL 606 Demokratiassistanse og demokratisering

Dette emnet har et todelt fokus. Først tar vi for oss demokratisering og ser nærmere på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. Deretter skal vi tar for oss temaet demokratibistand/demokratiassistanse rettet mot sivilsamfunn, parti og statsapparat. Vi skal se på hvordan det internasjonale samfunnet gjennom IGO/NGO kan bidra til å utvikle demokrati i stater som gjennomgår en transisjonsprosess. Begge disse hovedtemaene knyttes sammen i empiriske studier av ulike land og regioner, hvor vi ser nærmere på demokratisering og demokratiassistanse i Øst-Europa, Latin-Amerika, Afrika og Asia gjennom casestudier av Guatemala, Afghanistan og Etiopia. 

Les hele emnebeskrivelsen

Emnet skal etter planen gå neste gang høsten 2022. Vi åpner for søknader i mars 2022.

SAMPOL 610 Business and Human Rights

Dette er et engelskspråklig emne som undervises i samarbeid med Raftostiftelsen og britiske Institute for Human Rights and Business. Emnet skal gi innsikt i sammenhengen mellom ulike bedrifters virksomhet i utlandet og ulike former for menneskerettsbrudd. Emnet vil ta for seg etiske og juridiske standarder for ulike bedrifters virksomhet og hvilke forpliktelser som hviler på bedrifter når de opererer i utlandet.

Vi skal også se på ulike dilemma som ofte oppstår når bedrifter opererer i områder hvor lokale regler og standarder er forskjellig fra- og ofte står i motsetning til globale standarder for god forretningsskikk. Videre skal vi utforske ulike nye initiativer som adresserer problemstillinger i møte mellom virksomhet og menneskerettigheter og i hvilken grad frivillige bedriftskodekser har god effekt. 

Les mer på engelskspråklig side

Emnet er 100 % nettbasert høsten 2021, med 4 online samlinger. 

Emnet skal etter planen gå neste gang høsten 2022. Vi åpner for søknader i mars 2022.

SAMPOL 650 Masteroppgave

Masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng, det vil si en oppgave med omfang på ca. 50-70 sider. Signifikant overskridelse av dette kan resultere i trekk i karakter. Normalt vil dette kreve 2 semesters arbeid på deltid. Masteroppgaven er en vitenskapelig analyse som skal skrives innenfor temaet demokratisering. Du velger et oppgavetema i samråd med veilederen du får tildelt. Normalt vil temaet være det samme som godkjent prosjektskisse i metodekurset SAMPOL607

Du vil få tildelt en veileder som godkjenner oppgavetemaet og gir råd underveis i arbeidet med oppgaven. Du har rett på veiledning i to semester, med mulighet for å få ett semesters forlengelse. 

Les hele emnebeskrivelsen

Neste kull starter i januar 2022

Søk SAMPOL650 her

Søknadsfrist 28. januar

SAMPOL 601 Observasjon av valg og brudd på menneskerettigheter

Emnet skal gi innsikt i muligheter og begrensninger som ligger i observatørrollen, med vekt på valg- og menneskerettsobservasjon. Emnet tar opp problemstillinger rundt planlegging, koordinering og styring av observasjonsoppdrag, både på kort og lang sikt og skal gjøre deltakerne i stand til å delta i- eller organisere et observasjonsoppdrag i internasjonal kontekst.

Kurset er under revisjon og det er foreløpig ikke avklart når det vil gå neste gang.  

SAMPOL 608 Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Terrorisme og kamp mot terrorisme

Emnet skal gi innsikt i organisering for samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering for både menneskeskapte- og naturskapte krisesituasjoner. Emnet skal gi innføring i sikkerhet og beredskap og hvordan vi kan løse ulike utfordringer og problemstillinger, for eksempel knyttet til spesialisering og samordning mellom aktører på ulike beslutningsnivåer. 

Det er foreløpig ikke avklart når kurset vil gå neste gang.