Hjem
Etter- og videreutdanning
Masterstudier på deltid

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad. Nye kurs starter våren 2021.

Masterprogram i demokratibygging
Masterprogrammet i demokratibygging skal gi spesialkompetanse på demokratiseringsprosesser og demokratistøtte og legger vekt på å gi deltakerne praktisk kunnskap om feltet. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram.
Foto/ill.:
Colourbox

Demokratibygging i bred forstand står sentralt i kampen mot terror og for å bygge fredelige samfunn der innbyggerne blir hørt gjennom deltakelse i demokratiske prosesser. Demokratibygging gjennom blant annet valgobservasjon, arbeid for menneskerettigheter og kamp mot korrupsjon trenger folk med solide kunnskaper og evne til refleksjon som kan bistå i prosessen. Universitetet i Bergen har derfor utviklet et masterprogram i demokratibygging som skal gi spesialkompetanse på dette området og gi deltakerne trening i å gjøre selvstendige analyser av hvordan internasjonale aktører påvirker den politiske utviklingen i andre land. Programmet legger særlig vekt på praktisk kunnskap om feltet. 

Organisering

Masterprogrammet i Demokratibygging består av 6 forskjellige frittstående kurs, hvert på 15 studiepoeng, som undervises enten i høst- eller i vårsemesteret.  Du velger selv om du vil ta ett eller flere kurs. Dersom du vil oppnå full mastergrad må du ta fire av kursene, som til sammen gir 60 studiepoeng, samt skrive en masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Metodekurset Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt er obligatorisk, de andre tre kursene velger du selv. Vi anbefaler at du tar metodekurset til slutt før du går i gang med masteroppgaven. 

Kursoversikt 

EmnekodeKursnavnNeste kurs
SAMPOL607Feltmetodikk: Politisk kartlegging i feltVår 2021
SAMPOL609KorrupsjonsgranskingVår 2021
SAMPOL650MasteroppgaveVår 2021
SAMPOL606Demokratiassistanse og demokratiseringHøst 2021*
SAMPOL610Business and Human RightsHøst 2021*
SAMPOL601Observasjon av valg og brudd på menneskerettigheterIkke avklart**
SAMPOL608Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering.
Terrorisme og terrorbekjempelse
Ikke avklart**

* Med forbehold. Endelig bekreftelse tidlig i 2021, for kurs som planlegges høsten 2021. 
** Det er ikke tatt stilling til om disse kursene vil gå i 2021. 

Kursinnhold og undervisning

Hvert kurs går på deltid, normalt med 2-3 helgesamlinger ved UiB på hvert av kursene, i kombinasjon med nettundervisning mellom samlingene. All undervisning høsten 2020 går digitalt, som følge av koronasituasjonen. Undervisningssamlingene for kurs våren 2021 er i utgangspunktet planlagt som fysiske samlinger ved UiB. 

SAMPOL607 Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

Kurset skal gi deg kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode generelt og feltmetodikk spesielt. Etter endt kurs skal du være i stand til å utarbeide et vitenskapelig forskningsopplegg både med tanke på prosjekteringsfasen og når det gjelder innsamling og analyse av data.

Kurset gir undervising i kvalitativ og kvantitativ metode og ser både på ulike datainnsamlingsteknikker og ulike metoder for prosessering og analyse av data. En selvstendig komponent i kurset er prosjektskisseseminaret som gir undervisning og trening i å skrive en prosjektskisse til et vitenskapelig arbeid. Denne skissen er en del av forarbeidet til masteroppgaven i demokratibygging. 

Les mer i emnebeskrivelsen

Kursstart: 25. januar

1. samling: 5.-7. februar
2. samling: 12.-14. mars
3. samling: 30. april-2. mai

Avsluttende vurdering består i innlevering av prosjektskisse for masteroppgave, max 4500 ord. Oppgaven leveres ut 2. mai, innleveringsfrist: 31. mai. 

SAMPOL609 Korrupsjonsgransking

Kurset tar for seg korrupsjon i ulike kontekster, med hovedvekt på politisk korrupsjon og hvilken rolle dette spiller for demokratiet. Kurset diskuterer årsaker til korrupsjon og metoder for å granske og bekjempe korrupsjon. En del av kurset tar opp de utfordringene norske aktører møter i utlandet, blant annet gjennom bistandsarbeid.

Les mer i emnebeskrivelsen

Kursstart: 25. januar

1. samling: 12.-14. februar
2. samling: 19.-21. mars
3. samling: 23.-25. april

Avsluttende 4-ukers hjemmeeksamen, max 4500 ord. Oppgaven leveres ut 25. april, innleveringsfrist: 24. mai

SAMPOL650 Masteroppgave

Masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng, det vil si en oppgave med omfang 15.-20.000 ord. Normalt vil dette kreve 2 semesters arbeid på deltid. Masteroppgavene er en vitenskapelig analyse som skal skrives innenfor temaet demokratisering. Du velger et oppgavetema i samråd med veilederen du får tildelt. Normalt vil temaet være det samme som godkjent prosjektskisse i metodekurset SAMPOL607

Les mer i emnebeskrivelsen

Du vil få tildelt en veileder som godkjenner oppgavetemaet og gir råd underveis i arbeidet med oppgaven. Du har rett på veiledning i to semester, med mulighet for å få ett semesters forlengelse. 

Oppstart: 25. januar. Frist for levering: 1. desember 

 

Opptakskrav

Du søker opptak til ett og ett kurs separat. Opptakskravene er bachelorgrad eller tilsvarende, samt minimum 2 års arbeidserfaring. Du må laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene, samtidig som du søker plass på det enkelte kurset. Har du tatt ett av kursene tidligere er det ikke nødvendig å laste opp samme dokumentasjon dersom du søker nytt kurs. 

For opptak til masteroppgaven krever vi at du har tatt 3 av de valgfrie kursene, samt det obligatoriske metodekurset SAMPOL607.