Hjem
Etter- og videreutdanning
Masterstudier på deltid

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full mastergrad. Løpende opptak til høstens emner frem til 1. september.

Masterprogram i demokratibygging
Masterprogrammet i demokratibygging skal gi spesialkompetanse på demokratiseringsprosesser og demokratistøtte og legger vekt på å gi deltakerne praktisk kunnskap om feltet. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Demokratibygging i bred forstand står sentralt i kampen mot terror og for å bygge fredelige samfunn der innbyggerne blir hørt gjennom deltakelse i demokratiske prosesser. Demokratibygging gjennom blant annet valgobservasjon, arbeid for menneskerettigheter og kamp mot korrupsjon trenger folk med solide kunnskaper og evne til refleksjon som kan bistå i prosessen. Universitetet i Bergen har derfor utviklet et masterprogram i demokratibygging som skal gi spesialkompetanse på dette området og gi deltakerne trening i å gjøre selvstendige analyser av hvordan internasjonale aktører påvirker den politiske utviklingen i andre land. Programmet legger særlig vekt på praktisk kunnskap om feltet. 

Organisering

Masterprogrammet i Demokratibygging består av 6 forskjellige frittstående emner, hvert på 15 studiepoeng, som undervises enten i høst- eller i vårsemesteret.  Du velger selv om du vil ta ett eller flere emner. Hvert emne går på deltid, normalt med 2-3 helgesamlinger ved UiB på hvert av emnene, i kombinasjon med nettundervisning mellom samlingene. 

Dersom du vil oppnå full mastergrad må du ta fire av emnene, som til sammen gir 60 studiepoeng, samt skrive en masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Metodeemnet Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt er obligatorisk, de andre tre emnene velger du selv. Vi anbefaler at du tar metodeemnet til slutt før du går i gang med masteroppgaven.  

Emneoversikt 


* Emnet er under revisjon og omlegging, og det er ikke avklart når vi kan ta opp nye studenter. Ta kontakt med faglig ansvarlig Jonar J. Eikeland for mer informasjon

Opptakskrav 

Du søker opptak til ett og ett emne separat. Du må fylle begge opptakskravene under: 

  • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng
  • Minimum to års relevant yrkeserfaring

Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis. Mer om godkjenning av realkompetanse for opptak til UiB

Du må laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene samtidig som du søker plass på emnet. Har du tatt ett eller flere emner tidligere er det ikke nødvendig å laste opp samme dokumentasjon dersom du søker på et nytt emne i rekken. 

For opptak til masteroppgaven SAMPOL650 krever vi at du har tatt 3 av de valgfrie emnene, samt det obligatoriske metodeemnet SAMPOL607.

Vi tar opp kvalifiserte søkere til hvert av emnene etter dato for registrert søknad. 

Emner høsten 2022: 

SAMPOL 606 Demokratiassistanse og demokratisering

Dette emnet har et todelt fokus. Først tar vi for oss demokratisering og ser nærmere på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. Deretter skal vi tar for oss temaet demokratibistand/demokratiassistanse rettet mot sivilsamfunn, parti og statsapparat. Vi skal se på hvordan det internasjonale samfunnet gjennom IGO/NGO kan bidra til å utvikle demokrati i stater som gjennomgår en transisjonsprosess. Begge disse hovedtemaene knyttes sammen i empiriske studier av ulike land og regioner, hvor vi ser nærmere på demokratisering og demokratiassistanse i Øst-Europa, Latin-Amerika, Afrika og Asia gjennom casestudier av Guatemala, Afghanistan og Etiopia. 

Les hele emnebeskrivelsen. Merk! Eksamensform er endret til semesteroppgave fra og med høstsemesteret 2022, se under. 

Vi har 50 studieplasser på dette emnet. 

Undervisningsplan høsten 2022:

Oppstartssamlingen blir i sin helhet gjennomført digitalt. De to neste samlingene vil foregå fysisk i Bergen for de som ønsker- og har mulighet til å delta her, men det vil også være mulighet til å delta digitalt via Zoom. 

1. samlingDato kommer
2. samling30. september - 2. oktober 
3. samling11. - 13. november
Vurdering/eksamenInnlevering semesteroppgave innen 28. november 

SAMPOL 610 Business and Human Rights

Dette er et engelskspråklig emne som undervises i samarbeid med Raftostiftelsen og britiske Institute for Human Rights and Business. Emnet skal gi innsikt i sammenhengen mellom ulike bedrifters virksomhet i utlandet og ulike former for menneskerettsbrudd. Emnet vil ta for seg etiske og juridiske standarder for ulike bedrifters virksomhet og hvilke forpliktelser som hviler på bedrifter når de opererer i utlandet.

Vi skal også se på ulike dilemma som ofte oppstår når bedrifter opererer i områder hvor lokale regler og standarder er forskjellig fra- og ofte står i motsetning til globale standarder for god forretningsskikk. Videre skal vi utforske ulike nye initiativer som adresserer problemstillinger i møte mellom virksomhet og menneskerettigheter og i hvilken grad frivillige bedriftskodekser har god effekt. 

Emnet er 100 % nettbasert med 4 heldigitale helgesamlinger. Vi har 50 studieplasser på dette emnet. 

Les mer og søk plass høsten 2022 via engelskspråklig nettside

SAMPOL 650 Masteroppgave

Masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng, det vil si en oppgave med omfang på ca. 50-70 sider. Signifikant overskridelse av dette kan resultere i trekk i karakter. Normalt vil dette kreve 2 semesters arbeid på deltid. Masteroppgaven er en vitenskapelig analyse som skal skrives innenfor temaet demokratisering. Du velger et oppgavetema i samråd med veilederen du får tildelt. Normalt vil temaet være det samme som godkjent prosjektskisse i metodekurset SAMPOL607

Du vil få tildelt en veileder som godkjenner oppgavetemaet og gir råd underveis i arbeidet med oppgaven. Du har rett på veiledning i to semester, med mulighet for å få ett semesters forlengelse. 

Vi tar opp inntil 10 nye studenter på masteroppgaven hvert semester. 

Les hele emnebeskrivelsen

Emner våren 2023:

SAMPOL 607 Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

Emnet skal gi deg kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode generelt og feltmetodikk spesielt. Etter endt emne skal du være i stand til å utarbeide et vitenskapelig forskningsopplegg både med tanke på prosjekteringsfasen og når det gjelder innsamling og analyse av data.

Emnet gir undervising i kvalitativ og kvantitativ metode og ser både på ulike datainnsamlingsteknikker og ulike metoder for prosessering og analyse av data. En selvstendig komponent i dette emnet er prosjektskisseseminaret som gir undervisning og trening i å skrive en prosjektskisse til et vitenskapelig arbeid. Denne skissen er en del av forarbeidet til masteroppgaven i demokratibygging. 

Les hele emnebeskrivelsen

SAMPOL 608 Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Terrorisme og kamp mot terrorisme

Emnet skal gi innsikt i organisering for samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering for både menneskeskapte- og naturskapte krisesituasjoner. Emnet skal gi innføring i sikkerhet og beredskap og hvordan vi kan løse ulike utfordringer og problemstillinger, for eksempel knyttet til spesialisering og samordning mellom aktører på ulike beslutningsnivåer. 

Emnet skal etter planen gå våren 2023. Vi åpner for søknader i september 2022. 

SAMPOL 609 Korrupsjonsgransking

Emnet tar for seg korrupsjon i ulike kontekster, med hovedvekt på politisk korrupsjon og hvilken rolle dette spiller for demokratiet. Vi skal diskutere årsaker til korrupsjon og metoder for å granske og bekjempe korrupsjon. En del av emnet tar opp de utfordringene norske aktører møter i utlandet, blant annet gjennom bistandsarbeid.

Les hele emnebeskrivelsen

SAMPOL 650 Masteroppgave

Masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng, det vil si en oppgave med omfang på ca. 50-70 sider. Signifikant overskridelse av dette kan resultere i trekk i karakter. Normalt vil dette kreve 2 semesters arbeid på deltid. Masteroppgaven er en vitenskapelig analyse som skal skrives innenfor temaet demokratisering. Du velger et oppgavetema i samråd med veilederen du får tildelt. Normalt vil temaet være det samme som godkjent prosjektskisse i metodekurset SAMPOL607

Du vil få tildelt en veileder som godkjenner oppgavetemaet og gir råd underveis i arbeidet med oppgaven. Du har rett på veiledning i to semester, med mulighet for å få ett semesters forlengelse. Les hele emnebeskrivelsen

Vi tar opp inntil 10 nye studenter på masteroppgaven hvert semester.