Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Fagutvalget

Informasjon om Fagutvalget

Fagutvalget (FU) er et frivillig studentutvalg som er til for studentene. FU skal fremme studentenes interesser og krav overfor instituttet, stab og eventuelt overfor andre sudentorgan og administrative organ ved instituttet. Fagutvalget skal være et bindeledd mellom studenten og instituttet og er viktig for at studenten skal bli hørt i saker som angår dem. FU skal jobbe for å bygge et godt sosialt miljø ved instituttet. Det skal politbyrået ha ansvar for. Politbyrået skal arrangere fester, pub- quiz og andre sosiale arrangement. FU har to representanter i Instituttrådet og en representant i Studentutvalget (SU).

FU arrangerer:
 

  • Faglunsjer: FU inviterer jevnlig foredragsholdere som debatterer om aktuelle og relevante tema.
  • Fagkritisk dag: Arrangeres første torsdag i mars hvert år. Denne dagen skal sette et kritisk søkelys på faget.
  • Fagfester: Eksamensfester, julebord osv. arrangeres av FU, med mindre andre initiativtakere, som for eksempel Politbyrået, ønsker å gjøre det.


FU kan også arrangere andre aktiviteter om ønskelig. Vi er avhengig av innspill fra studentene slik at vi kan få tatt opp saker som angår oss alle. Har du noe du ønsker vi skal ta opp i FU, SU eller i Instituttrådet?

Mulige måter å nå oss på:
 

  • FU har en posthylle på postkontoret i første etasje på instituttet.
  • Ta kontakt med en av FUs medlemmer

Verv i det konstituerte fagutvalget 2018/19

Leder: Sandra Krumsvik, 41243564, sandra.krumsvik@gmail.com

Nestleder: Andreas Vindenes, 91702956, andreas.vindenes@gmail.com

Økonomiansvarlig: Jonas Fjørtoft, 92479047, jonaslf2207@gmail.com

Fagkomitéen: Karoline Foss, 47265114, karolinefoss96@hotmail.com

Politbyrået: Martin Lie Jakobsen, 94368856, martin_lie_jakobsen@hotmail.com

Studietur: Sara Krugerud Berntzen, 94141049, sara.krugerud@hotmail.com

Rep. til Studentutvalget: Anne Noddeland, 99469389, anne.noddeland@gmail.com

MA representant – Instituttrådet: Thea dypvig       

MA representant – Undervisningsutvalget: Hannah Amalie Jones       

BA representant – Instituttrådet: Mathilde Formo, 90223879, mathilde_formo@hotmail.com       

Vara for over: Jonas Fjørtoft (også valgt som økonomiansvarlig)

BA representant – Undervisningsutvalget: Selma Abdulahi, 40672466, selma.abdulahi@live.no       

Vara for over: Martin Stene, 92495858, mstene@gmail.com

PR- og informasjonsansvarlig: Nora Marie Mjølhus, 41774627, nora-marie@hotmail.com

 

Leder  

Lederens oppgaver er å kalle inn til møter, lage sakslister og å være møteleder. Lederen skal følge med om det kommer klager fra studentene og ta det opp i FU- møtet. Lederen skal også være et bindeledd mellom instituttet og FU. Hvis instituttet har saker til FU vil de som oftest ta dette opp med lederen. Lederen kan også delta på aktiviteter som FU arrangerer. Lederen kan også ta initiativ til et arrangement. Lederen har også ansvar for at de andre i FU utfører sine oppgaver.

Nestleder 
Nestlederen skal ta over lederens oppgaver når lederen ikke kan utføre disse. Nestlederen skal også føre referat fra de forskjellig FU- møtene og sende ut referatene til resten av medlemmene.

Økonomiansvarlig  
Økonomiansvarlig skal selvfølgelig ha ansvaret for økonomien. Økonomiansvarlig utformer søknader til instituttet om økonomisk støtte til ulike arrangement. Økonomiansvarlig skal ha kontroll på hva FU bruker pengene sine på, og skal også føre regnskap for FU.

 


SU-representant 
Studentutvalget (SU) er SV-fakultetets studentpolitiske organ. SU jobber for at studenthverdagen på fakultetet skal bli bedre ved å fremme saker på vegne av studentene. Samtidig er SU et bindeledd mellom de syv fagutvalgene og Norsk Student Union (NSU). SU er representert i fakultetsstyret, studentforum, tilsettingsutvalget og studentrådet. Fagutvalgets representant i Studentutvalget har til å oppgave å fremme fagutvalgets synspunkter. Videre skal representanten informere fagutvalget om prosessene i Studentutvalget. 


Representant til instituttrådet for bachelorgraden (og master) 
Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene. Instituttleder har møte- og talerett i instituttrådet. Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

* Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet

* Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

* Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

 

Representant til undervisningsutvalget for bachelorgraden (og master)  
Undervisningsutvalget er underlagt instituttrådet og er ansvarlig for: planlegging, avvikling og evaluering på alle nivåer; utviklingsarbeid med hensyn til fagtilbud; studieplaner, samt spørsmål vedrørende innpassingssaker. Undervisningsutvalget skal planlegge og evaluere instituttet sitt undervisningstilbud på alle fagfelt og nivåer. Studentrepresentanten har til å oppgave å fremme fagutvalgets syn og rapportere til fagutvalget etter hvert møte.

 

Studieturansvarlig

De studieturansvarlige har ansvar for å lede planleggingen og gjennomføringen av studieturen som avholdes primært for 2. års studenter på bachelorprogrammet til sammenliknende politikk. Studieturen i 2014 gikk til Israel og Palestina.


Leder for politbyrået

Politbyrået er en underkomite av Fagutvalget ved institutt for sammenliknende politikk. Komiteen har ansvar for å ta sosiale initiativ for studentene på instituttet, dette for å fremme trivsel og et inkluderende miljø. Leder av Politbyrået har det overordnede ansvaret å lede planleggingen og gjennomføring av arrangementene. Planleggingen innebærer blant annet utforming av søknader om midler. Videre skal leder overse at komiteens medlemmer gjør sine respektive oppgaver.

 

Leder for fagkomiteen  
Fagkomiteen er en underkomite av Fagutvalget ved institutt for sammenliknende politikk. Komiteen har ansvar for å ta faglig relaterte initiativ for studentene på instituttet. Leder av Fagkomiteen har det overordnede ansvaret å lede planleggingen og gjennomføring av arrangementene. Planleggingen innebærer blant annet utforming av søknader om midler. Videre skal leder overse at komiteens medlemmer gjør sine respektive oppgaver. 

 

PR - og informasjonsansvarlig

PR- og informasjonsansvarlig sin hovedoppgave er å synligjøre fagutvalget overfor studentene på instituttet. Arbeidet innebærer å promotere for fagutvalgets arrangementer og øvrig aktivitet. Dette gjøre primært gjennom å skrive innlegg på fagutvalgets Facebooksider og informere på studentenes forelesninger.