Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Studentforeningen Kabinettet

Fagutvalget (FU) er et frivillig studentutvalg som er til for studentene. FU skal fremme studentenes interesser og krav overfor instituttet, stab og eventuelt overfor andre sudentorgan og administrative organ ved instituttet.

Kabinettet
Foto/ill.:
Kabinettet

Hovedinnhold

Informasjon om Kabinettet

Kabinettet skal være et bindeledd mellom studenten og instituttet og er viktig for at studenten skal bli hørt i saker som angår dem. FU skal jobbe for å bygge et godt sosialt miljø ved instituttet. Det skal politbyrået ha ansvar for. Politbyrået skal arrangere fester, pub- quiz og andre sosiale arrangement. FU har to representanter i Instituttrådet og en representant i Studentutvalget (SU).

FU arrangerer:

  • Faglunsjer: FU inviterer jevnlig foredragsholdere som debatterer om aktuelle og relevante tema.
  • Fagkritisk dag: Arrangeres første torsdag i mars hvert år. Denne dagen skal sette et kritisk søkelys på faget.
  • Fagfester: Eksamensfester, julebord osv. arrangeres av FU, med mindre andre initiativtakere, som for eksempel Politbyrået, ønsker å gjøre det.


FU kan også arrangere andre aktiviteter om ønskelig. Vi er avhengig av innspill fra studentene slik at vi kan få tatt opp saker som angår oss alle. Har du noe du ønsker vi skal ta opp i FU, SU eller i Instituttrådet? Mulige måter å nå oss på:

  • Send e-post til fagutvalget.sampol@gmail.com
  • FU har en posthylle på postkontoret i første etasje på instituttet.
  • Ta kontakt med en av FUs medlemmer

 

Verv i det konsituerte fagutvalget høsten 2022

Verv

Representant

Vara

Leder

Jenny Stenseth Eikeland (jeeik8590@uib.no)

Nestleder

Nestleder

Dina Kolderup Lund (dinalund0601@gmail.com)

 

Økonomiansvarlig

Peder Bergseng Skullerud (pesku7444@uib.no)

Leder for fagkomitéen

Sigve Garberg Haugseng (Sigvegh@gmail.com)

 

Sosial

Leonora Lund (lundleonora01@gmail.com)

 

BA-representant - instituttrådet

Erle Matheson Fangel (erle.fangel@gmail.com)

 

MA-representant - instituttrådet

Emilie Kahs

 

BA-representant - undervisningsutvalget

Liselotte Franskje Gørtz (liselotte.gortz@student.uib.no)

 

MA-representant - undervisningsutvalget

Elisa Hommeland (Elise.hommeland@student.uib.no)


 

PR- og informasjonsansvarlig

Elise Johnsrud Høyland (elisahoyland@icloud.com)

 

Studieturansvarlig

Ingrid Gjerde Aamdal (ingrid@aamdal.no)

 

Fadderanvarlig

Informasjon kommer

 

 

Leder
Lederens oppgaver er å kalle inn til møter, lage sakslister og å være møteleder. Lederen skal følge med om det kommer klager fra studentene og ta det opp i FU- møtet. Lederen skal også være et bindeledd mellom instituttet og FU. Hvis instituttet har saker til FU vil de som oftest ta dette opp med lederen. Lederen kan også delta på aktiviteter som FU arrangerer. Lederen kan også ta initiativ til et arrangement. Lederen har også ansvar for at de andre i FU utfører sine oppgaver.

Nestleder
Nestlederen skal ta over lederens oppgaver når lederen ikke kan utføre disse. Nestlederen skal også føre referat fra de forskjellig FU- møtene og sende ut referatene til resten av medlemmene.

Økonomiansvarlig  
Økonomiansvarlig skal selvfølgelig ha ansvaret for økonomien. Økonomiansvarlig utformer søknader til instituttet om økonomisk støtte til ulike arrangement. Økonomiansvarlig skal ha kontroll på hva FU bruker pengene sine på, og skal også føre regnskap for FU.

Leder for fagkomiteen
Fagkomiteen er en underkomite av Fagutvalget ved institutt for sammenliknende politikk. Komiteen har ansvar for å ta faglig relaterte initiativ for studentene på instituttet. Leder av Fagkomiteen har det overordnede ansvaret å lede planleggingen og gjennomføring av arrangementene. Planleggingen innebærer blant annet utforming av søknader om midler. Videre skal leder overse at komiteens medlemmer gjør sine respektive oppgaver. 

Leder for politbyrået
Politbyrået er en underkomite av Fagutvalget ved institutt for sammenliknende politikk. Komiteen har ansvar for å ta sosiale initiativ for studentene på instituttet, dette for å fremme trivsel og et inkluderende miljø. Leder av Politbyrået har det overordnede ansvaret å lede planleggingen og gjennomføring av arrangementene. Planleggingen innebærer blant annet utforming av søknader om midler. Videre skal leder overse at komiteens medlemmer gjør sine respektive oppgaver.

Representant til instituttrådet for bachelor- og mastergrad 
Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene. Instituttleder har møte- og talerett i instituttrådet. Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

Representant til undervisningsutvalget for bachelor- og mastergrad
Undervisningsutvalget er underlagt instituttrådet og er ansvarlig for: planlegging, avvikling og evaluering på alle nivåer; utviklingsarbeid med hensyn til fagtilbud; studieplaner, samt spørsmål vedrørende innpassingssaker. Undervisningsutvalget skal planlegge og evaluere instituttet sitt undervisningstilbud på alle fagfelt og nivåer. Studentrepresentanten har til å oppgave å fremme fagutvalgets syn og rapportere til fagutvalget etter hvert møte.

Representant Studentutvalget
Studentutvalget (SU) er SV-fakultetets studentpolitiske organ. SU jobber for at studenthverdagen på fakultetet skal bli bedre ved å fremme saker på vegne av studentene. Samtidig er SU et bindeledd mellom de syv fagutvalgene og Norsk Student Union (NSU). SU er representert i fakultetsstyret, studentforum, tilsettingsutvalget og studentrådet. Fagutvalgets representant i Studentutvalget har til å oppgave å fremme fagutvalgets synspunkter. Videre skal representanten informere fagutvalget om prosessene i Studentutvalget.

PR - og informasjonsansvarlig
PR- og informasjonsansvarlig sin hovedoppgave er å synligjøre fagutvalget overfor studentene på instituttet. Arbeidet innebærer å promotere for fagutvalgets arrangementer og øvrig aktivitet. Dette gjøre primært gjennom å skrive innlegg på fagutvalgets Facebooksider og informere på studentenes forelesninger.

Studieturansvarlig
De studieturansvarlige har ansvar for å lede planleggingen og gjennomføringen av studieturen som avholdes primært for 2. års studenter på bachelorprogrammet til sammenliknende politikk.