Hjem
Studiekvalitet
Insentivmidler

Insentivordning for studiekvalitet

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Søknadsfrist i 2021 er 20. april.

Hovedinnhold

I 2021-potten ligger det 3,4 millioner kroner, som inkluderer 100 000 til årets Uglepris

Prioriterte områder i 2021
 

To prioriterte områder ble vedtatt av Utdanningsutvalget i februar:

  • Utvikling av studieprogram i tråd med metodikken beskrevet i UiBs kvalitetssystem for utdanning. I denne sammenheng skal det være et retningsgivende og meningsfylt samsvar mellom vurderingsform, læringsaktiviteter og undervisning, planlagt med utgangspunkt i læringsutbyttet for det aktuelle emnet og programmet. Tiltaket skal kunne vise til en systematisk og gjennomtenkt utvikling. Dette er en videreføring av fjorårets satsningsområde, og det oppfordres til samarbeid med fakultetenes læringsdesignteam.
  • Utvikling som styrker og konkretiserer mulighetene for utveksling i studieprogrammene.

Relevant bakgrunnsinformasjon finner du i UiBs systembeskrivelse for kvalitetssystem.

Søknadsfristen er 20.april for insentivmidler. 

Søknadsfristen for Ugleprisen er 31.mai. 

Søknadsskjema finner du nederst på siden her. Det skal som oftest til nærmeste leder først, og deretter i ephorte.

 

Retningslinjer

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. 

 

1) Insentivmidler kan brukes til:

a) Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet.

b) Spesielle satsningsområder som er definert i utlysningen av insentivmidlene 

c) Uglepris. kr 100 000,-.

I Utlysningsbrevet blir det redegjort for årets prioriterte områder.  Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler.

 

2) Det settes ned en vurderingskomité som innstiller fordeling av midler og tildeling av Uglepris. Utdanningsutvalget vedtar fordeling av insentivmidler og tildeler Uglepris. Komiteen består av viserektor for utdanning, to utdanningsdekaner og en studentrepresentant.

 

3) Krav til søknadene:

  • Søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.
  • Prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget fakultet
  • Midlene kan som hovedregel ikke brukes til frikjøp fra egen undervisningsstilling. Unntak fra regelen om frikjøp kan vurderes i tilfeller der prosjektet har et betydelig arbeidsomfang eller andre forhold tilsier det.
  • Midlene kan som hovedregel ikke brukes som reisemidler uten at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten permanent tilleggsfinansiering. Komiteen kan utvise skjønn og gi støtte til reiser som har tydelig verdi for prosjektet. 

 

4) Mottakerne av insentiv-midler forplikter seg til å:

- Rapportere om resultat fra arbeidet det påfølgende året i studiekvalitetsbasen

  og på eventuelle interne UiB-arrangement.

- Lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider. 

  Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet.