Hjem
Studiekvalitet
Insentivmidler

Insentivordning for studiekvalitet

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Søknadsfrist i 2022 er første arbeidsdag etter 15. april: 19.april

Hovedinnhold

I 2022-potten ligger det kr 1,250 000 som inkluderer 100 000 til årets Uglepris
 

Prioriterte områder for insentivmidlene 2022

Følgende innsatsområder ble vedtatt av Utdanningsutvalget i februar:

  • Prosjekter som legger til rette for mer bredde i utdanning og tverrfaglighet  i studieprogrammene
  • Redesign av masterprogram som bidrar til økt rekruttering av kvalifiserte masterstudenter, fra UiB og eksterne institusjoner 
  • Forskningsbaserte undervisningsprosjekt basert på studentaktiv læring og undervisning, spesielt for bachelorstudenter
  • Prosjekter som fokuserer på arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, ved for eksempel å åpne opp for innlemming av emner om digital forståelse, kunnskap og kompetanse, eller emner om bærekraft, eller legger til rette for kontakt med arbeidslivet

Søknadsfristen er 19.april for insentivmidler. 

Søknadsfristen for Ugleprisen er 31.mai. 

Søknadsskjema finner du nederst på siden her. Det skal som oftest til nærmeste leder først, og deretter i ephorte.

 

Retningslinjer

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. 

 

1) Insentivmidler kan brukes til:

a) Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet.

b) Spesielle satsningsområder som er definert i utlysningen av insentivmidlene 

c) Uglepris. kr 100 000,-.

I Utlysningsbrevet blir det redegjort for årets prioriterte områder.  Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler.

 

2) Det settes ned en vurderingskomité som innstiller fordeling av midler og tildeling av Uglepris. Utdanningsutvalget vedtar fordeling av insentivmidler og tildeler Uglepris. Komiteen består av viserektor for utdanning, to utdanningsdekaner og en studentrepresentant.

 

3) Krav til søknadene:

  • Søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.
  • Prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget fakultet
  • Midlene kan som hovedregel ikke brukes til frikjøp fra egen undervisningsstilling. Unntak fra regelen om frikjøp kan vurderes i tilfeller der prosjektet har et betydelig arbeidsomfang eller andre forhold tilsier det.
  • Midlene kan som hovedregel ikke brukes som reisemidler uten at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten permanent tilleggsfinansiering. Komiteen kan utvise skjønn og gi støtte til reiser som har tydelig verdi for prosjektet. 

 

4) Mottakerne av insentiv-midler forplikter seg til å:

- Rapportere om resultat fra arbeidet det påfølgende året i studiekvalitetsbasen

  og på eventuelle interne UiB-arrangement.

- Lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider. 

  Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet.