Hjem
Årsstudium

Pedagogikk, årsstudium

  • Lengde1 år
  • Poenggrense57,2 / 43,1
  • Plassar40
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Årsstudium i pedagogikk svarar til første studieåret på bachelor i pedagogikk, men kan også nyttast som ein del av andre bachelorstudium eller som eit sjølvstendig studium.

Studiet gir deg ei grunnleggande innføring i pedagogikkfaget sine problemstillingar, som kunnskapsutvikling, utdanningssystem og læring. Pedagogikk handlar om undervisning og utdanning, og tar for seg sentrale læringsprosessar i skole og arbeidsliv, både på individ- og samfunnsnivå.

Styrken ved pedagogikkstudium på UiB er at det også omhandlar pedagogikk knytt til demokrati, interkulturell forståing, og det psykososiale læringsmiljøet i skolen. Du vil møte eit internasjonalt studentmiljø, der du kan utvikle kompetanse som er verdifull i dagens skiftande kunnskapssamfunn.

Årsstudiet i pedagogikk må ikkje forvekslast med Praktisk-pedagogisk utdanning. Du får ikkje undervisingskompetanse ved å ta årsstudiet i pedagogikk.

Målgruppe

Studiet passar for deg som vil ha ei grunnleggande innføring i pedagogikkfaget sine problemstillingar.

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Årsstudium i pedagogikk kan i kombinasjon med andre fag gi kompetanse for arbeid i offentleg og privat sektor, for eksempel i skolen, i ulike private verksemder, i ideelle organisasjonar og ulike delar av helsevesenet der pedagogisk fagkunnskap er etterspurt.

Årsstudiet kan inngå som førsteåret i ein bachelor i pedagogikk eller som valfrie studiepoeng i ein bachelorgrad ved UiB.

Oppbygging

Oppbygging

1. semester

PED110 Innføring i pedagogikk (15 studiepoeng) og

PED112 Pedagogiske perspektiv på læring (15 studiepoeng)

2. semester

PED111 Pedagogisk filosofi (15 studiepoeng)

PED113 Læring i og for arbeidslivet (15 studiepoeng)

Oppbygninga gjeld frå hausten 2017

60 studiepoeng i pedagogikk (krav 60 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED110Innføring i pedagogikk151
PED112Pedagogiske perspektiv på læring151
PED111Pedagogisk filosofi152
PED113Læring i og for arbeidslivet152
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i pedagogikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Årsstudium i pedagogikk
Foto:
Eivind Senneset

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184220

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for pedagogikk

studierettleiar.psyfa@uib.no 55 58 27 10

Åpningstider informasjonssenteret: 09.30-14:30