Hjem
Bachelor

Pedagogikk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense46,8 / 40,8
 • Plassar40
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Pedagogikk handlar om korleis vi menneske lærer og tileignar oss kunnskap, og korleis vi kan vidareformidle kunnskap til andre.

Pedagogikk er eit breitt fag som tar for seg alt frå vedtak om læreplanar og lovverk, til lærings- og opplæringsmiljø.

Pedagogikkstudiet vil hjelpe deg med å forstå samfunnsendringar nasjonalt og internasjonalt, politisk styring av utdanning og skoleverk, og dei individuelle forskjellane mellom korleis menneske lærer. Du vil også lære om korleis globale utdanningspolitiske trendar påverkar utviklinga av det norske utdanningssystemet.

Styrken ved pedagogikkstudium ved UiB er at det også omhandlar pedagogikk knytt til demokrati, interkulturell forståing og utviklinga hos individet og i samfunnet. Graden kan derfor brukast til mykje og kan kombinerast med dei fleste andre fagfelt og innanfor mange typar stillingar.

Merk at ein bachelor i pedagogikk ikkje er ei lærarutdanning.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Eit bachelorstudium i pedagogikk kvalifiserer deg til arbeid med opplæring, personalarbeid og utvikling i ulike typar institusjonar. Du vil kunne bidra konstruktivt i alle ledd av ein utviklingsprosess, frå planlegging, iverksetting og evaluering.

Universitetsutdanna pedagogar arbeider for eksempel i ideelle organisasjonar, media og med kulturformidling, som opplæringsleiarar, pedagogiske konsulentar og i liknande yrke både i offentleg og privat sektor. Fellesnemnaren for dei ulike yrkesvegane er at innsikt i og forståing av forholda mellom læring, kunnskap og kommunikasjon er etterspurt.

Dersom du bygger på med ein mastergrad, får du kvalifikasjonar for vidare forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.
Merk at ein bachelor i pedagogikk ikkje er ei lærarutdanning.

Vidare studium

Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i pedagogikk, eller eit fireårig nettbasert deltidsstudium i pedagogikk. Du er også kvalifisert til å søkje andre masterprogram ved Det psykologiske fakultet.

Forsking

Ved Institutt for pedagogikk er forskinga organisert i tre forskingsgrupper: «Kunnskap, utdanning og demokrati», «Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk» og «Digitale læringsfellesskap». Forskingsgruppa «Kunnskap, utdanning og demokrati», har fokus på dei utfordringane og tilhøva utdanning, demokrati og kunnskapsutvikling møter i dagens kunnskapssamfunn. «Digitale læringsfellesskap» har forholdet mellom IKT, læring, vurdering og multimodale læringsmiljø som hovudinteresse. Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk forskar på teoretiske og praktiske aspekt ved undervisning.

 

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar/ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten

 • har kunnskap om og forståing for sentrale tema innan fagområdet pedagogikk.
 • har kunnskap om og forståing for fagområdet sin eigenart og historie.
 • ar kjennskap til relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar.
 • an halde seg oppdatert på fagområdet pedagogikk.

Ferdigheiter:

Kandidaten

 • kan analysere og reflektere over spørsmål og tema knytt til læring og utdanning.
 • kan nytte fagstoff i planlegging, implementering, vidareutvikling og vurdering av opplærings- og utdanningstiltak.
 • kan søke, behandle og vurdere kunnskap og informasjon kritisk.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan skrive ein resonnerande tekst og beherske fagområdet sine normer for dokumentasjon.
 • kan arbeide både sjølvstendig og saman med andre i ei gruppe.
 • kan utføre prosjektbasert arbeid og planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver som strekker seg over tid.
 • kan kommunisere om og formidle faglege tema både skriftleg og munnleg.

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet var under revisjon våren 2016.
Oppbygging av studieløp er derfor avhengig av kva år du fikk opptak på studiet. Under ser du hva som gjeld for deg som fikk opptak hausten 2017, hausten 2016 og hausten 2015 og tidlegare.

For studentar som fikk opptak til studiet frå og med hausten 2017, gjeld denne oppbygginga:

Studieprogrammet skal innehalde følgjande:


25 studiepoeng med innføringsemne.

90 studiepoeng med spesialisering (1½ års studium) innanfor pedagogikk, inkludert metode.

65 studiepoeng valfrie emne.


1. semester:

PED110 Innføring i pedagogikk (15 sp)

PED112 Pedagogiske perspektiv på læring (15 sp)


2. semester:

PED111 Pedagogisk filosofi (15 sp)

PED113 Læring i og for arbeidslivet  (15 sp)


3. semester:

PED200 Utdanning i eit samfunn i endring (15 sp)

Valfritt emne (tilrådd valemne PED115 Skulens læringsmiljø) (15 sp)


4. semester:

PSYK202 Metode (15 sp)

EXPHIL-PSSEM/EXPHIL-PSEKS Examen philosophicum (10 sp)

Valfritt emne (tilrådd valemne PED116 Pedagogisk kompetanse) (5 sp)


5. semester:

Valfrie emne (30 sp)


6. semester

Valfritt emne (15 sp)

PED212 Bacheloroppgåve (15 sp)

For studentar som får opptak til studiet frå og med hausten 2016, gjeld denne oppbygginga:

Studieprogrammet skal innehalde følgjande:

25 studiepoeng med innføringsemne.

90 studiepoeng med spesialisering (1½ års studium) innanfor pedagogikk, inkludert metode.

65 studiepoeng valfrie emne.

1. semester:

PED110 Innføring i pedagogikk (15 sp)

PED112 Pedagogiske perspektiv på læring (15 sp)

2. semester:

PED111 Pedagogisk filosofi (15 sp)

PED114 Utdanning i eit samfunn i endring (15 sp)

3. semester:

PED211 Læring og pedagogiske prosessar (15 sp)

Valfritt emne (tilrådd valemne PED115 Skulens læringsmiljø) (15 sp)

4. semester:

PSYK202 Metode (15 sp)

EXPHIL-PSSEM/EXPHIL-PSEKS Examen philosophicum (10 sp)

Valfritt emne (tilrådd valemne PED116 Pedagogisk kompetanse) (5 sp)

5. semester:

Valfrie emne (30 sp)

6. semester

Valfritt emne (15 sp)

PED212 Bacheloroppgåve (15 sp)

For studentar som fekk opptak hausten 2015 eller tidlegare, gjeld denne oppbygginga:

Studieprogrammet skal innehalde følgjande:

 • 30 studiepoeng med innføringsemne.
 • 90 studiepoeng med spesialisering (1½ års studium) innanfor pedagogikk, inkludert metode.
 • 60 studiepoeng valfrie emne.

1. semester:

 • EXPHIL-PSSEM/EXPHIL-PSEKS Examen philosophicum (10 sp)
 • EXFAC03P Examen facultatum, psykologi (10 sp)
 • PED100 Innføring i pedagogikk (10 sp)

2. semester:

 • PED112 Pedagogiske perspektiv på læring (15 sp)
 • PSYK202A Forskingsmetodar (15 sp)

3. semester:

 • PED111 Pedagogisk filosofi (15 sp)
 • PED114 Utdanning i eit samfunn i endring (15 sp)

4. semester:

Valfrie emne (30 sp)

5. semester:

Valfrie emne (30 sp)

6. semester

 • PED211 Læring og pedagogiske prosessar (15 sp)
 • PED212 Bacheloroppgåve (15 sp)

Utveksling

Utveksling

Det finst mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB og Det psykologiske fakultet har mange utvekslingsavtaler å velje mellom, både i og utanfor Europa. Du kan for eksempel studere ved universitet i Australia, Sør-Afrika, USA, Canada, Storbritannia, Nederland, og Danmark. Det er ein fordel om du reiser ut i den valfrie delen av programmet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i pedagogikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

to glade kvinner og en mann

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184852

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for pedagogikk

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar.psyfa@uib.no

55 58 27 10