Hjem
Bachelor

Informatikk-matematikk-økonomi, bachelor, 3 år

  • Lengde3 år
  • Poenggrense46 / 44,6
  • Studieplassar15
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Om du er interessert i å analysere korleis samfunnet verkar, er samfunnsøkonomi med vekt på matematikk og informatikk eit eigna studium.

I dette studiet får du ei grundig innføring i det matematiske, statistiske og datamessige grunnlaget som trengst for å behandle samfunnsøkonomiske modellar. Studiet eignar seg for deg med interesse for samfunnsproblem og realfag.

Studieprogrammet gir deg ei grundigare innføring i det matematiske, statistiske og datamessige grunnlaget enn du får ved eit vanleg økonomistudium. Dette er også det einaste studiet av sitt slag i Noreg.

I løpet av studietida kan du velje å spesialisere deg innanfor ein av dei tre fagprofilane. Altså enten i samfunnsøkonomi, statistikk eller informatikk. Avhengig av spesialisering gir denne bachelorgraden grunnlag for ein mastergrad i samfunnsøkonomi, statistikk eller informatikk.

For å gjere gode samfunnsøkonomiske analysar treng du kunnskap om åtferda til dei ulike aktørane og om interaksjonen mellom aktørar og marknader. Slike analysar blir fort så kompliserte at ein treng matematiske modellar for å halde styr på alle faktorane som er med i modellen. Gjennomføring av effektive løysingsmetodar for å lage slike modellar ved hjelp av datamaskin står sentralt i studiet.

Informatikk åpner en ny verden

Produsent:
Joakim Birkelund
1/2

IT-utdanning ved UiB

2/2

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Både offentleg og privat sektor treng personar med solid bakgrunn innanfor matematikk, informatikk, statistikk og økonomi. Naturlege arbeidsplassar for ferdige kandidatar er bank- og forsikringsnæringa, oljesektoren, IKT-næringa, offentleg forvalting, forsking og undervisning. 

Vidare studium

  • Bachelor (3 år)

I det treårige studiet inngår emne som velferd og økonomisk politikk, modellering og optimering, lineær algebra, mikroøkonomi, marknadsteori, programmering, sannsynlegheitsteknikk og statistikk.

  • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk, statistikk eller samfunnsøkonomi. Vel du statistikk kan du få aktuarkompetanse.

  • Forsking

UiB har gode forskingsmiljø innanfor alle fagretningane som er ein del av studiet, for eksempel optimering, forsikringsmatematikk og statistikk, finansteori og økonomi.

  • Sjå også desse studia

Datateknologi, datavitskap, datatryggleik, informasjonsvitskap, informasjons- og kommunikasjonsvitskap, kognitiv vitskap. 

Kva lærer eg

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

- har bred kunnskap om fagfeltene informatikk, statistikk og økonomisk teori
- kan formidle grunnleggende innsikt fra modellene på en intuitiv måte

Ferdigheter
Kandidaten

- har matematiske, statistiske og programmeringsmessige ferdigheter for å kunne modellere økonomiske problemstillinger
- kan anvende et bredt spekter av metoder fra statistikk og informatikk for analyse og modellbygging av økonomiske problemstillinger
-
mestrer klassiske matematiske felt som kalkulus og lineær algebra samt grunnleggende programmering
-
kan delta i prosjekt i systemutvikling og programmering


Generell kompetanse
Kandidaten

- kan kritisk og analytisk vurdere eige og andres arbeid
-
kan arbeide både sjølvstendig og i grupper med andre
- kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt
- kan reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi inneheld 30 studiepoeng med innføringsemne, 60 studiepong med fellesemner, og ei spesialisering innan statistikk, samfunnsøkonomi eller informatikk. Dei ulike retningane har ulike obligatoriske emne og gir grunnlag for opptak til ulike masterprogram. Sjå studieplanen for meir info kva for emne som inngår i dei ulike spesialiseringane.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra under fana "kva lærer eg".

Bachelor i informatikk, matematikk og økonomi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
INF100Innføring i programmering101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Felles del (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori101–62
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
ECON210Velferd og økonomisk politikk101–63
INF170Modellering og optimering101–63
Veivalg
Spesialisering i informatikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON310Mikroøkonomisk analyse101–65
MNF130Diskrete strukturar101–64
INF270Lineær programmering101–65
INF101Objektorientert programmering101–64
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
STAT111Statistiske metodar101–64
STAT200Anvendt statistikk101–64
Valfrie emne (krav 30 SP)
Spesialisering i samfunnsøkonomi (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON290Bacheloroppgave101–66
ECON340Økonometri I101–65
ECON130Makroøkonomi101–64
ECON230Internasjonal makroøkonomi101–65
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
STAT111Statistiske metodar101–64
STAT200Anvendt statistikk101–64
Valfritt ECON-emne (krav 10 SP)
Valfritt ECON emne.
Valfrie emne (krav 30 SP)
Spesialisering i statistikk (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT160Innføring i numeriske metoder101–65
STAT111Statistiske metodar101–64
STAT210Statistisk inferensteori101–66
MAT131Differensiallikningar101–64
STAT220Stokastiske prosessar101–65
Valfritt emne i statistikk (krav 10 SP)
Valfrie emne (krav 30 SP)
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
Permisjon
Valfritt
Søknad om permisjon fra bachelorstudier ved MN-fakultetet
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag utveklsingsavtalar med blant anna Vienna University of Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi, studiekode i Samordna opptak: 184306. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi bygger på Matematikk R1+R2. Gode mattekunnskapar er derfor anbefalt.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Informatikk-matematikk-økonomi
Foto:
Colourbox

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184306

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30