Hjem
Bachelor

Informatikk-matematikk-økonomi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense40,5 / 41,2
 • Studieplassar15
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Om du er interessert i å analysere korleis samfunnet verkar, er samfunnsøkonomi med vekt på matematikk og informatikk eit eigna studium.

I dette studiet får du ei grundig innføring i det matematiske, statistiske og datamessige grunnlaget som trengst for å behandle samfunnsøkonomiske modellar. Studiet eignar seg for deg med interesse for samfunnsproblem og realfag.

Studieprogrammet gir deg ei grundigare innføring i det matematiske, statistiske og datamessige grunnlaget enn du får ved eit vanleg økonomistudium. Dette er også det einaste studiet av sitt slag i Noreg.

I løpet av studietida kan du velje å spesialisere deg innanfor ein av dei tre fagprofilane. Altså enten i samfunnsøkonomi, statistikk eller informatikk. Avhengig av spesialisering gir denne bachelorgraden grunnlag for ein mastergrad i samfunnsøkonomi, statistikk eller informatikk.

For å gjere gode samfunnsøkonomiske analysar treng du kunnskap om åtferda til dei ulike aktørane og om interaksjonen mellom aktørar og marknader. Slike analysar blir fort så kompliserte at ein treng matematiske modellar for å halde styr på alle faktorane som er med i modellen. Gjennomføring av effektive løysingsmetodar for å lage slike modellar ved hjelp av datamaskin står sentralt i studiet.

Informatikk åpner en ny verden

Produsent:
Joakim Birkelund
1/2

IT-utdanning ved UiB

2/2

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Både offentleg og privat sektor treng personar med solid bakgrunn innanfor matematikk, informatikk, statistikk og økonomi. Naturlege arbeidsplassar for ferdige kandidatar er bank- og forsikringsnæringa, oljesektoren, IKT-næringa, offentleg forvalting, forsking og undervisning. 

Vidare studium

 • Bachelor (3 år)

I det treårige studiet inngår emne som velferd og økonomisk politikk, modellering og optimering, lineær algebra, mikroøkonomi, marknadsteori, programmering, sannsynlegheitsteknikk og statistikk.

 • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk, statistikk eller samfunnsøkonomi. Vel du statistikk kan du få aktuarkompetanse.

 • Forsking

UiB har gode forskingsmiljø innanfor alle fagretningane som er ein del av studiet, for eksempel optimering, forsikringsmatematikk og statistikk, finansteori og økonomi.

 • Sjå også desse studia

Datateknologi, datavitskap, datatryggleik, informasjonsvitskap, informasjons- og kommunikasjonsvitskap, kognitiv vitskap. 

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har brei kunnskap om fagfelta informatikk, statistikk og økonomisk teori.
 • og kan formidle grunnleggjande innsikt frå modellane på ein intuitiv måte.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • har matematiske, statistiske og programmeringsmessige ferdigheiter for å kunne modellere økonomiske og industrielle problemstillingar,
 • kan anvende eit bredt spekter av metodar frå statistikk og informatikk for analyse og modellbygging av økonomiske problemstillingar,
 • meistrer klassiske matematiske felt som kalkulus og lineær algebra, samt grunnleggjande programmering,
 • og kan delta i prosjekt i systemutvikling og programmering.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • kritisk og analytisk vurdere eige og andre sitt arbeid,
 • arbeide både sjølvstendig og i grupper med andre,
 • på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt,
 • og vurdere juridiske og etiske sider ved arbeidet sitt.

Oppbygging

Oppbygging

Krav til bachelorgraden i informatikk-matematikk-økonomi er ei spesialisering på til saman 130 studiepoeng. I tillegg må 40 studiepoeng veljast blant valfrie emne.

Valemne gir deg moglegheita til å sjølv sette saman graden din fritt ut frå kva faglege interesser og karriereplanar du har. Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra under fana "Kva lærer eg".

Bachelor i informatikk, matematikk og økonomi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært et tilbod til 1.semesterstudentane
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i informatikk, matematikk og økonomi (krav 130 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori101–62
INF101Objektorientert programmering101–62
MNF130Diskrete strukturar101–62
ECON210Velferd og økonomisk politikk101–63
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–63
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
ECON130Makroøkonomi101–64
MAT121Lineær algebra101–64
STAT111Statistiske metodar101–64
INF170Modellering og optimering101–65
INF140Introduksjon til datatryggleik101–66
Valfrie emne (krav 40 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag utveklsingsavtalar med blant anna Vienna University of Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi, studiekode i Samordna opptak: 184306. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi bygger på Matematikk R1+R2. Gode mattekunnskapar er derfor anbefalt.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Informatikk-matematikk-økonomi
Foto:
Colourbox

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184306

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30