Hjem

Utdanning

Master

Arkeologi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • StudiestartHaust. Det kan bli aktuelt å ta opp studentar også til vårsemesteret. Ta kontakt for informasjon.
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i arkeologi. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Masterprogrammet i arkeologi er eit toårig studium som byggjer på bachelorgraden, med ei spesialisering i arkeologi på minimum 90 studiepoeng. Masterprogrammet har eit omfang på 120 studiepoeng, og femnar både praktisk og teoretisk arkeologi. Det tek sikte på å øve opp studentane si evne til tverrfagleg, systematisk og kritisk tenking. Gjennom kurs, seminar og det individuelle arbeidet med masteroppgåva skal studenten få god innsikt i arkeologisk problemformulering, teoridanning og forskingsmetode, og lære seg å meistre vitskapleg

analyse og tolking innan arkeologifaget.
Arkeologi ved Universitetet i Bergen har ein norsk, nordisk og internasjonal profil. Det blir lagt særleg vekt på den heimlege og nordiske fortida, som blir studert i eit vidare geografisk perspektiv i dei forskjellige periodane. Studietilbodet i Bergen skil seg ut ved at undervisningaikkje berre dekkjer norske og skandinaviske tilhøve, men dekker òg Midtausten, klassisk og afrikansk arkeologi. Arkeologane ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap er engasjert i prosjekter i Vest-Noreg, Fennoskandia, Nordvest- Russland i nord, og sørover til

Middelhavsområdet, Midtausten og ulike område i Afrika. Felles for forskinga er at lokale prosesser og hendingar blir studert i regionale og overregionale perspektiv, ofte i eit langtidsperspektiv. Studiar av rurale og urbane landskap, erverv og busettingsmønster, teknologisk utvikling og identitet er sentrale emne.

Masteroppgåva er ein vitskapleg studie av eit emne som er valt i samråd med rettleiaren. Emna kan vere basert på arkeologiske data, men kan òg ta utgangspunkt i teoretiske og faghistoriske emne, eller tema innan forvalting og formidling. Gjennom skrivinga skal studenten finne emne, formulere problemstillingar og gjennomføre ei undersøking som vitnar om god fagleg vurdering og meistring av metodar og teori. Instituttet har som mål å gje rettleiing innan dei fleste relevante fagområda, men tek atterhald om rettleiingskapasitet. Rettleiar er ein sentral støttespelar i arbeidet med masteroppgåva og ein person som har

arbeidd mykje med fagfeltet du vel. På denne måten får du hjelp til og velje tema og problemstillingar, du får hjelp til litteraturval og til kva kjelder ein bør bruke. Rettleiar blir tildelt i det første semesteret av masterprogrammet.

Fagleg profil

Masterprogrammet i arkeologi har både ei regional og ei internasjonal orientering. Faget legg særleg vekt på nordisk førhistorie, nordisk mellomalder, klassisk arkeologi og ikkje-europeisk arkeologi. Arkeologi ved Universitetet i Bergen har hatt eit regionalt tyngdepunkt i Vest-Noreg. Det geografiske området har dei siste tiåra blitt utvida og omfattar no også ikkje-europeisk arkeologi og klassisk arkeologi. Faget sin styrke ligg i denne todelinga; både det lokale og det globale perspektivet er varetekne. Det metodiske og teoretiske perspektivet er også blitt utvida med vektlegging av den materielle kulturen sin eigenart som studieobjekt og kjelde, og med vekt på dei romlege aspekta i samband med geografisk og kulturell kontekst, det kulturskapte landskapet.

Masteroppgåve

Masteroppgåva er ei vitskapleg undersøking av eit emne som du vel i samråd med rettleiaren din. Emnet kan vere basert på arkeologiske data, men kan også ta utgangspunkt i teoretiske og faghistoriske emne eller tema innanfor forvalting og formidling. Du skal gjennom skrivinga finne emne, formulere problemstillingar og gjennomføre ei undersøking som vitnar om god fagleg vurdering og praktisk meistring av metodar og teori.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Masterprogrammet i arkeologi kvalifiserer for arbeid som arkeolog. Det er særleg tre stader arkeologar arbeider: i fylkeskommunar, i museum og på universitet. Sidan det er den nordeuropeiske arkeologien som har stått sterkast her i Noreg, er det også her dei fleste jobbane har vore. Arbeidsplassar for ikkje-europeisk og antikk arkeologi finn du først og fremst på universiteta, dersom du ikkje skal arbeide i utlandet. I tillegg finn vi arkeologar i andre stillingar innanfor offentleg forvalting, media og journalistikk, kulturarbeid i vidare forstand og undervisning.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskapar:

Masterprogrammet i arkeologi er forskingsbasert og gir ny innsikt og kunnskap om ulike faglege område, basert på analytiske metodar, faghistorisk, kritisk tilnærming og forskingsetikk. Kandidaten har kunnskap om planlegging og gjennomføring av forskingsoppgåver, og kan formulere relevante problemstillingar og omfang av aktuelt materiale. Studentane har evne til tverrfagleg, systematisk og kritisk tenking. Kandidaten har dessutan avansert kunnskap om det avgrensa område som handsamast i masteroppgåva.

Ferdigheiter:

Programmet gir grunnlag for ulike tilnærmingar til arkeologi i samfunnet som forvaltning, vern, formidling og forsking. Etter å ha delteke på kurs, seminar, og rettleiing og arbeidd individuelt med masteroppgåva har studenten god innsikt i arkeologisk problemformulering, teoridanning og forskingsmetode, og har lært seg å meistre vitskapleg analyse og tolking innan arkeologifaget. Den viktigaste delen i programmet er masteroppgåva. Ein kandidat som har skrive ei masteroppgåve i arkeologi har ny kunnskap om eit nærmare avgrensa emneområde og veit korleis forskingsbasert kunnskap ervervast og formidlast gjennom analyse og

argumentasjon.

Generell kompetanse:

Studentane kan formulere og gjennomføre ulike sjølvstendige prosjekt. Kandidatane kan formidle resultat gjennom kronikkar og vitskaplege artiklar. Dei har og kompetanse til analytiske og administrative oppgåver.

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Det første året tek du ulike emne til dømes eit praksiskurs i arkeologiske feltundersøkingar og emne innanfor prosjektførebuing og metode. Det siste året er hovudsakleg konsentrert omkring masteroppgåva.

Eit masterprogram i arkeologi kan sjå slik ut:

1. semester

ARK301 Arkeologisk praksis

ARK302 Landskap, kulturminne, forvalting

2. semester

ARK303 Prosjektskildring

ARK304 Spesialemne

ARK305 Metode

3. og 4. semester

ARK350 Masteroppgåve

Masterprogram i arkeologi (krav 120 SP)
Masterprogram i arkeologi - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK301Arkeologisk praksis151–41
ARK303Prosjektskildring101–42
ARK305Arkeologisk metode101–42
AHKR300Forskingsetikk01–42
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK304Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi101–42
ARK306Teknikkar i arkeologifaget101–42
ARK314Advanced Field and Laboratory Methods Course101–42
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK302Arkeologi: Landskap, kulturminne og forvalting151–41
ARK312Rettleia oppgåve om eit spesialisert arkeologisk emne151–41
Masterprogram i arkeologi - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i arkeologi
Masterprogram i arkeologi - oppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK350Arkeologi mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Fagmiljøet kan etter søknad godkjenne at relevante emne for masteroppgåva ved universitet i utlandet kan utgjere inntil 30 stp av kursdelen i mastergraden. Eit opphald ved eit utanlandsk universitet kan gje både breidde og djupne i læringsutbyttet til studiet, i tillegg til språkkunnskapar og verdifull internasjonal røynsle. UiB har utvekslingsavtalar med universitet i hele verda. Eksempel på avtaler som programmet vil trekke fram er University of Durham, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og Universitetet i Lund.

Eit utanlandsopphald bør planleggjast i god tid på førehand, og studiekonsulent på programmet rettleiar gjerne i prosessen. Sjå www.uib.no/utveksling

Korleis søke

Opptakskrav

Ein godkjend bachelorgrad med spesialisering i arkeologi på minimum 90 studiepoeng.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

imagetopic_DSCN0986.JPG

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?