Hjem

Femårig masterprogram i rettsvitskap

Juss er utdanninga for deg som er opptatt av mennesket i samfunnet, og av rett og rettferd.
 • Lengde5 år
 • Ordinær60
 • Primær53,2
 • Plassar380
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

Velkommen til studiestart på det femårige masterprogrammet i rettsvitskap, eit studium ved Det juridiske fakultet. 

Frammøte: Studiestart er måndag 10. august. Denne dagen vil det bli eit digitalt informasjonsmøte og gruppevis oppmøte på campus til ulike tidspunkt. Nøyaktig når og kvar du skal møte får du beskjed om veka før.  

Program: Programmet for studiestarten finn du her.

Korona: Oppdatert informasjon om situasjonen ved UiB. 

Ta med: Du treng ikkje ta med deg noko spesielt den første dagen.

Utstyr du må ha: Du må ha eigen PC. 

Sjekkliste: Bruk uib.no/sjekkliste for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før studiestarten. 

Har du tatt emne frå før? Etter at du har fått opptak kan du du søke om at juridisk utdanning frå andre institusjonar skal bli ein del av graden din ved UiB. Meir informasjon.

Har du spesielle behov? Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging av studieløpet ditt eller studiekvardagen din, tar du kontakt med oss allereie no. På den måten kan vi finne gode løysingar for deg, dersom du får tilbod om studieplass. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Informasjonssenteret på 55 58 96 00 eller studierettleiar@jurfa.uib.no.  

I løpet av jusstudiet vil du forstå kvifor juss er nødvendig for å løyse både nabotvistar og globale samfunnsutfordringar.

Det er vanskeleg å sjå for seg eit velfungerande samfunn utan rettsreglar. På jusstudiet vil du lære om korleis lovene fungerer i praksis, og kva som kan bli konsekvensane av å bryte dei.

Tek du ein mastergrad i rettsvitskap, får du ei utdanning som gir deg stor valfridom i arbeidslivet. Du får ei utdanning som kjem til nytte enten du drøymer om å jobbe med menneskerettar, politirett, EU-rett, internasjonal handel eller berekraft. Juss er eit trygt val for ei usikker framtid.

Kva kan eg bli?

Samfunnet treng juristar: Få utdanningar fører fram til jobb i så mange ulike bransjar som jussutdanninga. Som ferdig utdanna jurist har du ein kompetanse som er etterspurd i arbeidslivet, og du kan jobbe både i privat og offentleg sektor. Her er eksempel på nokre av stadane du kan jobbe:

 • Offentleg forvalting som Skatteetaten, Utanriksdepartementet eller Bergen kommune
 • Advokatkontor
 • Privat næringsliv som bank, skipsfart eller industri
 • Politiet og Forsvaret
 • Domstolar som lagmannsretten eller Høgsterett
 • Universitet og høgskular
 • Nasjonale organisasjonar som LO og NHO
 • Internasjonale organisasjonar som FN, EU eller Røde Kors

Som ferdig jurist kan du søke jobb som advokatfullmektig hos eit advokatkontor. Etter to års praksis som advokatfullmektig kan du få løyve til å arbeide som advokat. Mange verksemder søker etter advokatar, og du kan mellom anna jobbe som politiadvokat, forsvarsadvokat eller forretningsadvokat.

Arbeidsmarknaden for juristar frå UiB er god. 92 prosent av dei med utdanning i juridiske fag seier dei er i relevant jobb kort tid etter at dei avslutta studia.

Etter masterstudiet kan du søke på forskarutdanninga ved Det juridiske fakultet.

Meir informasjon under

Nina forteller hvem jusstudiet passe for
Det handler ikke om å studere hardt, men om å studere smart.
Nina Azimi
Student på masterprogrammet i rettsvitenskap

Oppbygging

Masterstudiet i rettsvitskap er eit femårig fulltidsstudium med oppstart i august. Dei fire første åra har du obligatoriske emne. På femte studieår vel du spesialisering etter eigne interesser.

Slik er studiet lagt opp:

Første studieår

 • EXPHIL – Examen philosophicum - skuleeksamen (10 studiepoeng)
 • EXFAC – Juridisk forprøve (10 studiepoeng)
 • JUS111 – Forvaltningsrett I (10 studiepoeng)
 • JUS112 – Arve- og familierett (10 studiepoeng)
 • JUS113 – Kontraktsrett I (10 studiepoeng)
 • JUS114 – Juridisk metode (10 studiepoeng)

Andre studieår

 • JUS121 – Norske og internasjonale rettslege institusjonar (17 studiepoeng)
 • JUS122 – Skadebot (13 studiepoeng)
 • JUS123 – Forvaltningsrett II (17 studiepoeng)
 • JUS124 – Tingsrett (13 studiepoeng)

Tredje studieår

 • JUS131 – Kontraktsrett II (15 studiepoeng)
 • JUS132 – Pengekravsrett (10 studiepoeng)
 • JUS133 – Retttskjelde- og metodelære (10 studiepoeng)
 • JUS134 – Rettshistorie og komparativ rett (10 studiepoeng)
 • JUS135 – Retttsstat og menneskerettar (15 studiepoeng)

Fjerde studieår

 • JUS241 – Strafferett (20 studiepoeng)
 • JUS242 – Rettargang (20 studiepoeng)
 • JUS243 – Allmenn formuerett (20 studiepoeng)

Femte studieår

 • JUSETIKK – Kurs i etikk for jusstudentar (0 studiepoeng)

Vel eitt av emna:

 • JUS399 – Masteroppgåve (30 studiepoeng)
 • JUS396 – Masteroppgåve (60 studiepoeng)
 • JUS397 – Masteroppgåve, forskarlinje (70 studiepoeng)

Valfritt:

Valfritt:

 • Utveksling (30 studiepoeng)
 • Utveksling (60 studiepoeng)

Sjå oversikt over alle kurs

Studiekvardag

Jussutdanninga i Bergen er kjent for det aktive studentmiljøet og det gode undervisningsopplegget. Dei tre første åra er det obligatoriske arbeidsgrupper og oppgåveinnlevering kvar veke, noko som gir deg tett oppfølging og solide skriveferdigheiter.

Masterstudiet i rettsvitskap er eit fulltidsstudium. Det betyr at du må rekne med å bruke om lag like mykje tid på studia som på ein fulltidsjobb. Dei første studieåra vil du typisk ha rundt 10 timar i veka med obligatoriske undervisningsaktiviteter. Dei to siste åra er lagt opp til meir sjølvstudium. Du må i tillegg til undervisninga bruke ein heil del tid på lesesalen og på samarbeid med andre studentar.

Undervisninga er for det meste på norsk, men enkelte valemne går på engelsk.

Slik er undervisinga:

 • Forelesingar
 • Oppgåveinnleveringar
 • Seminargrupper
 • Sjølvstudium
 • Masteroppgåve

Det juridiske fakultet bruker digitale læringsverktøy. Som student vil du få tilgang til mellom anna videoopptak av forelesingar.

Dei fire første åra fordjupar du deg i eitt obligatorisk emne om gangen. Du tar eksamen i det eine emnet før du startar på det neste. Dette gjer at du kan arbeide jamt og trutt utan behov for store skippertak.

Juss er et praksisnært studium. I løpet av utdanninga lærer du konkrete metodar som du vil få bruk for i arbeidslivet. Nokre av studentane på studiet skaffar seg meir praksis i studiet gjennom jobb med gratis rettshjelp i Jussformidlingen. Andre får praksis som arbeidsgruppeleiar eller vitskapeleg assistent på fakultetet. Ein del av jusstudentane organiserer eigne praksisopphald på aktuelle arbeidsplassar i studietida.

Som jusstudent blir du del av eit aktivt og inkluderande studentmiljø. Vi har ei rekke studentorganisasjonar på Det juridiske fakultet, og du kan velje å engasjere deg i alt frå menneskerettar til korsong eller innebandy.

Les meir om studentorganisasjonane på Det juridiske fakultet.

Fakultetet er samla på Dragefjellet. Dette er ein ærverdig og moderne studiestad midt i Bergen sentrum. På Dragefjellet finn du forelesingssalar, grupperom, lesesalar, bibliotek, studentbar og kantina med byens flottaste utsikt. Som jusstudent på Dragefjellet er du midt i smørauget av studentbyen Bergen.

Passer jusstudiet for deg?

Kva lærer eg?

 • Du lærer å tolke og bruke rettsreglane.
 • Du lærer ein metode for å løyse konkrete juridiske problemstillingar.
 • Du blir i stand til å argumentere og legge fram ei sak på ein god og overtydande måte.
 • Du får stor kunnskap om nasjonal og internasjonal rett.

Full liste med læringsutbyte

Utveksling

Du kan reise på utveksling i eitt eller to semester, og det vanlegaste er å dra i det siste studieåret.

Mange av jusstudentane reiser til Kina, USA, India, Australia eller til eit av landa i Europa, men du kan velje mellom meir enn 150 universitet over heile verda.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Dersom du har tatt juridiske eksamenar ved andre institusjonar, må du også søke gjennom Samordna opptak. Kjem du inn, kan du søke om å få godskriven tidlegare utdanning.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her