Hjem
Det juridiske fakultet
Valgfrie emner i Bergen eller utveksling?

Valgmuligheter på 3. studieår

I vårsemesteret på 3. studieår kan du selv velge hvilke juridiske emner du skal studere. Det er mange spennende tilbud å velge mellom, både for deg som er på Dragefjellet og for deg som drar på utveksling.

Valgmuligheter_illustrasjon
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Gjennom masterstudiet i rettsvitenskap skal du lære å samarbeide med jurister fra andre land. Du skal kunne forstå, og gjøre deg nytte av deres perspektiv på felles rettslige utfordringer, i tillegg til å bidra med norske perspektiv. Du skal også kunne formidle juridiske analyser skriftlig og muntlig på engelsk, eventuelt et annet fremmedspråk. Selv om du møter engelsk fagspråk og internasjonale rettskilder også i andre deler av studiet, er særlig vårsemesteret på 3. studieår viet til internasjonalisering enten du er i Bergen eller om du drar på utveksling. 

Du velger hvilke emner du vil ta på Dragefjellet, eller hvor du ønsker å dra på utveksling, innen 25. august i semesteret før. Valgene du tar for 3. studieår bør du se i sammenheng med valgmulighetene du har på 5. studieår. Mer om det under overskriften Hva er det viktig å tenke på før jeg velger hva jeg skal gjøre?.

På 4. studieår samles hele kullet på Dragefjellet til fordyping innen strafferett, rettergang og allmenn formuerett. Emnene på 4. studieår skal fullføres før du på 5. studieår igjen selv kan velge hvilke emner du skal ta, og om du skal studere i Bergen eller i utlandet. 

Valgfrihet og internasjonalisering i Bergen

På Dragefjellet skal alle studentene ta emnet JUS232 Rettshistorie og komparativ rett. Dette emnet undervises i hovedsak på engelsk, og i den engelske delen av emnet vil du studere sammen med internasjonale utvekslingsstudenter. 

Du vil lære om andre lands rettssystem, få trening i juridisk engelsk, lære å samarbeide med jurister fra andre land, og du vil få trening i å formidle norsk rettskultur og rettssystem til personer fra andre rettskulturer.

Emnet undervises i den første halvdelen av vårsemesteret.

Valgfrie emner på Dragefjellet

I tillegg til JUS232 Rettshistorie og komparativ rett skal du ta to valgfrie juridiske emner. Minst ett av de valgfrie emnene skal ha engelsk som undervisningsspråk. Det er mange spennende og dagsaktuelle emner å velge mellom. 

De norske valgemnene starter opp med undervisning etter at hjemmeeksamen i JUS232 er levert, og har undervisning i andre halvdel av vårsemesteret. Gjennom de tre emnene JUS2398 Miljørett, JUS2399 Skatterett og JUS2397 Barnerett, løfter vi frem tre rettsfelt som er både interessante, praktiske, og viktige, og som vi mener samfunnet har behov for at en del av de ferdige juristene har kunnskap om.

  • JUS2398 Miljørett åpner et hav av juridiske paradokser og vanskelige hensyn. I dette kurset håper vi å kunne tilby ekskursjoner til bedrifter og gi konkret arbeidsrelevant innsikt. Se også denne videoen om emnet.
     
  • I JUS2399 Skatterett har undervisningen fokus på studentaktivitet. I stedet for forelesninger, vil tiden underviseren har med studentene brukes på å fasilitere studentenes egne diskusjoner, og bidra med veiledning og kvalitetssikring av diskusjonene.
     
  • På barnerettens område balanserer rettslige normer og standpunkter mellom hensynet til barn som subjekt med, i hvert fall en viss, vilje og evne til å ta egne valg, og barn som sårbare individer som har et behov for omsorg og beskyttelse. I JUS2397 Barnerett får du trening i både muntlig presentasjon, og i å få og gi muntlige kommentarer. Prøvingen i emnet er også muntlig.

De engelske valgemnene har vanligvis undervisning gjennom hele vårsemesteret. Noen kan likevel ha undervisningen konsentrert i én del av semesteret. Felles for alle de engelske emnene er at de har færre studenter enn det du har vært vant med i de obligatoriske emnene til nå. Det gir rom for mer dialog og diskusjon mellom foreleser og studenter, og studentene imellom. Flere av emnene gir kunnskap innenfor ulike sider ved EU/EØS-retten, statsrett, internasjonal rett, menneskerettigheter eller personvern, for å nevne noe. I likhet med JUS232 Rettshistorie og komparativ rett vil du i de engelske emnene møte de internasjonale utvekslingsstudentene ved fakultetet og arbeide sammen med dem. I undervisningen på JUS2308 Constitutions, Courts and Politics vil du i tillegg møte studenter fra Sammenliknende politikk og dermed få trening i å samhandle med studenter fra en annen fagbakgrunn enn juss.

Du velger selv om du vil ta ett emne på norsk og ett på engelsk, eller om du vil ta to emner på engelsk. Arbeidsbelastningen vil bli fordelt jevnest utover semesteret dersom du tar et norsk og et engelsk emne, men det går også fint å ta to engelske valgemner.  

Klikk deg inn på de ulike emnene som blir tilbudt og les om hva du skal lære, og om hvordan læringen og vurderingen foregår.

Emnene du kan velge mellom:

Dersom du får jobb som arbeidsgruppeleder kan du velge å la emnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse inngå som del av vårsemesteret på 3. studieår istedenfor for å ta et av de tre norske valgemnene. Alternativt kan emnet inngå som del av 5. studieår.

EØS-prosedyrekonkurranse

Hvert år deltar studenter fra fakultetet på en prosedyrekonkurranse i regi av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Dersom du blir med på EØS-prosedyrekonkurransen kan du avlegge studiepoeng i emnet JUS330-A EEA Moot Court. Dette emnet kan inngå i mastergraden i rettsvitenskap enten som del av vårsemesteret på 3. studieår, eller som del av 5. studieår. 

Det kommer mer informasjon om årets oppgave og om påmelding til emnet og konkurransen mot slutten av høstsemesteret. Hvis du da blir fristet til å bli med på EØS-prosedyrekonkurransen, kan du bytte ut et av emnene du legger til i utdanningsplanen din innen fristen 1. september med JUS330-A EEA Moot Court.

Har du allerede deltatt i EØS-prosedyrekonkurransen og vil bruke emnet som del av 3. studieår? Ta kontakt med 3.studiear.jurfa@uib.no slik at vi kan legge emnet inn i utdanningsplanen din.

Når må jeg bestemme meg?

Alle må velge hvilke valgemner de skal ta i vårsemesteret innen 1. september høstsemesteret i forkant. Dette gjør du i Studentweb. Det er ikke antallsbegrensning på noen av emnene slik at du vil få ta de to emnene du ønsker. 

Mer informasjon

Vil du vite mer om innholdet i valgemnene? Ta en titt på nettsiden og emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

I mai mens du går på 2. studieår holder vi informasjonsmøte der du får høre mer både om de ulike valgemnene, utvekslingsmulighetene på 3. og 5. studieår, forskerlinjen, Jussformidlingen og stilling som arbeidsgruppeleder. 

I august, like før fristen, inviterer vi til en samling der vi viser deg hvordan du melder inn hvilke emner du vil ta og svarer på de siste spørsmålene dine. 

Valgfrihet og internasjonalisering i utlandet (utveksling)

Alle som vil kan få reise på utveksling! Nesten halvparten av jusstudentene griper denne muligheten og reiser på utveksling i løpet av studiet sitt. Et semester i et annet land vil gi deg ny kunnskap og nye perspektiver, både knyttet til juridisk metode, materiell juss og selve rettssystemet.

I tillegg til faglig kunnskap og nye faglige perspektiv, vil du utvikle deg personlig. Du blir bedre i et annet språk, får trening i å stå på egne ben og i å tilpasse deg et nytt land, en ny kultur og en annerledes måte å studere på. Du vil bli kjent med studenter fra hele verden og få minner for livet! Flere av egenskapene du utvikler som utvekslingsstudent er egenskaper som fremtidige arbeidsgivere setter pris på. 

Valg av utvekslingssted

Vi har valgt ut en rekke samarbeidsuniversitet med fagtilbud som passer godt for jusstudenter, og du velger selv hva du vil studere, så lenge det er juridiske emner. På 3. studieår kan du dra på utveksling til universiteter i hele Europa, samt universiter i Australia, New Zealand, India og Kina. På 5. studieår kan du i tillegg utveksle til USA og Canada. Her kan du se hvor du kan utveksle. 

Høsten før utveksling skal du melde inn hvilket sted du vil utveksle til. Selv om alle som vil kan få dra på utveksling, er det et begrenset antall plasser til hvert vertsuniversitet. Dermed er det ikke sikkert at du får dra til førstevalget ditt. Alle må derfor melde inn en ønskeliste med fem ulike destinasjoner innen 25. august semesteret før utveksling. 

Emne om komparativ rett

For at du skal få størst mulig faglig utbytte av utvekslingsoppholdet ditt, skal du også ta emnet JUS233 komparativ rett (2 studiepoeng) mens du er på utveksling. Gjennom to obligatoriske forelesninger i løpet av høsten før utvekslingsoppholdet, får du innføring i hvordan du sammenligner ulike rettssystem og rettskulturer. Underveis i utvekslingsoppholdet skal du intervjue en representant for rettskulturen i vertslandet ditt, og til sist skal du levere inn intervjuet enten i podkastformat (videofil eller lydfil) eller skriftlig i en form som kunne vært publisert for eksempel i et magasin. 

Mer informasjon

Alt  du trenger å vite om utveksling kan du lese på nettsidene om utveksling. På et informasjonsmøte i mai mens du går på 2. studieår får du høre mer både om utvekslingsmulighetene og om de ulike mulighetene ved UiB.

Hvert år i januar er det internasjonal uke ved fakultetet der du får informasjon om utvekslingsmulighetene og kan treffe representanter fra mange av partneruniversitetene til fakultetet. 

I august, like før fristen, inviterer vi til samling der vi viser deg hvordan du melder inn ønskene dine, og svarer på de siste spørsmålene dine. 

Hva er det viktig å tenke på før jeg velger hva jeg skal gjøre?

Bør jeg utveksle på 3. året eller på 5. året?

Du kan selv velge når det passer best for deg å utveksle, og også om du eventuelt har lyst å utveksle både på 3. året og på 5. året. 

Noen utvekslingsavtaler er kun for studenter på 3. studieår, andre er kun for studenter på 5. studieår og noen gjelder for studenter på begge studieår. Hvis du ønsker å utveksle til et bestemt land eller sted må du se på hvilket studieår avtalen gjelder for når du skal planlegge når du vil utveksle.  

De mange andre mulighetene du har på 3. og 5. studieår kan også påvirke når du bør utveksle. Les videre om de ulike mulighetene, og hva de har å si for når du bør reise på utveksling.

Vil du jobbe som arbeidsgruppeleder?

Hver høst starter 60 viderekomne studenter det viktige arbeidet med å lede fakultetets arbeidsgrupper. Fra du starter på 3. studieår kan du jobbe som arbeidsgruppeleder på 1. og 2. studieår. 

Studenter som har erfaring som arbeidsgruppeleder er svært ettertraktet av arbeidsgivere, og i tillegg til å få lønn, bedre språk, ledererfaring og en dypere forståelse av juss, kan du også ta emnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse. Emnet kan brukes i graden som et valgemne på 3. studieår eller som et spesialemne på 5. studieår.

Dersom du planlegger å reise på utveksling på 3. studieår, kan du ikke være arbeidsgruppeleder mens du går på 3. studieår. Du er da isteden velkommen til å søke på stillingen før du skal begynne på 4. og/eller 5. studieår. Stillingene lyses ut allerede i februar/mars, og intervjuene foregår i vårsemesteret. Vi tilbyr digitale intervjuer for søkere som er på utveksling.

Har du lyst å gå forskerlinjen?

På forskerlinjen på 5. studieår får du mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema. Utdanningen gir deg en unik kompetanse som er attraktiv for alle arbeidsgivere – både innen forskning og andre juristyrker i samfunnet. Gjennom spennende seminarer og workshops i et felles program, kombinert med solid individuell veiledning, blir du tett fulgt opp gjennom hele studieåret. 

Dersom du både ønsker å være arbeidsgruppeleder og gå på forskerlinjen er det fullt mulig. Fakultetet tar hensyn slik at undervisningen for arbeidsgruppeledere og undervisningen på forskerlinjen ikke kolliderer.

Søknadsfrist til forskerlinjen er i vårsemesteret mens du går på 4. studieår. 

Dersom du har lyst til å søke forskerlinjen eller vil skrive stor masteroppgave, men også vil reise på utveksling, må du utveksle på 3. studieår. 

Har du lyst å få praktisk erfaring ved å jobbe hos Jussformidlingen? 

Etter at du har fullført 3. studieår kan du søke jobb hos Jussformidlingen

Å jobbe hos Jussformidlingen gir verdifull praktisk erfaring, og vil også gi uttelling som spesialemnet JUS325 Rettshjelp (30 studiepoeng) på 5. studieår når du leverer en rapport til vurdering ved fakultetet etter fullført arbeidsperiode på 12 måneder.

Jussformidlingen har et nært samarbeid med Det juridiske fakultet, som blant annet sørger for kvalitetssikring av arbeidet som utføres og økonomisk støtte, men er ellers uavhengig av fakultetet.

Ansettelse skjer 2 ganger i året, med søknadsfrist i mai og november.

Dersom du ønsker å jobbe hos Jussformidlingen kan du ikke utveksle for å ta spesialemner på 5. studieår. Hvis du vil utveksle på 5. studieår etter å ha jobbet hos Jussformidlingen, må du utveksle for å skrive masteroppgaven. Det kan du gjøre ved å ta en ettårig LLM-grad. Dersom du vil jobbe hos Jussformidlingen og likevel ha stor valgfrihet for hvor du skal dra på utveksling, kan det være lurt å utveksle på 3. studieår.