Hjem
Master

Meteorologi og oseanografi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Plassar17
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i meteorologi og oseanografi. Studiet er toårig (120 studiepoeng). 

Mål og innhald

Mål:

Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi skal gje brei innsikt i kreftene som styrer rørsla i atmosfæren og i havet inkludert sjøis, sentrale fysiske prosessar i atmosfære og i hav, vekselverknaden mellom hav, sjøis og atmosfære, vêrvarsling, sykling av næringsemne og karbon i havet, og regionalt og globalt klima og klimaendringar. Studiet har som mål å gje overordna innsikt i det fysiske miljøet på jorda med spesialisering i eit eller fleire av komponentane atmosfære, hav og sjøis.

Innhald:

Studiet legg vekt på at studenten lærer å forstå både den fysiske og den matematiske beskrivinga av ulike atmosfæriske og oseanografiske fenomen. Til grunn for dette ligg målingar, eksperiment, teori og numerisk modellering. Opptak til programmet krev god bakgrunn i meteorologi, oseanografi, matematikk og fysikk.

For meteorologi gjev programmet det teoretiske grunnlaget for ulike vêrfenomen, bruk av numeriske modellar for å framskrive utviklinga av vêrsystem, studie av prosessar i grenselaget nær hav, sjøis eller land, lokale vêr- og klimatilhøve og studiar av strålingsprosessar i atmosfæren.

Fysisk oseanografi og marin biogeokjemi gir kunnskap om det teoretiske og empiriske grunnlaget for dei fysiske prosessane som gir opphav til variasjon og endring i havet, sykling av stoff i havet, koplinga mellom fysisk oseanografi og marine økosystem, og klima. Studiet spenner frå lokal (fjord, kyst, sokkel) til global skala.

Klimadynamikk tar opp tema som koplinga mellom atmosfære, sjøis og hav, og identifisering, forståing og framskriving av naturlege variasjonar og menneskeskapte endringar i regionalt og globalt klima. Til grunn for dette ligg teori, analyse av observasjonar og numerisk modellering.

Masterstudiet gjev brei teoretisk og/eller eksperimentell kjennskap til ein eller fleire av hovudkomponentane i klimasystemet. Dette eit godt grunnlag for vidare arbeid som fagmeteorolog, fagoseanograf eller klimaekspert innanfor i offentleg og privat verksemd (for eksempel innan forsking, miljøforvaltning, konsuletverksemd, kraftselskap, fornybar energi, oljeindustri, eller som lektor i grunnskole eller videregåande skule dersom du byggjer på med praktisk-pedagogisk utdanning).

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

- kjenner historia, utviklinga og fagterminologien i meteorologi, oseanografi (inkludert marin biogeokjemi) og klima

- kjenner hovudtrekka i meteorologi, oseanografi og klima og har inngåande kunnskap i eit spesialisert emne

- kjenner dei mest vanlege instrumenta og bruken av desse i meteorologi og oseanografi

- kan nytte kunnskap om statistiske tid-rom metodar til å analysere geofysiske data

Ferdigheiter

Kandidaten

- kan forklare og diskutere meteorologiske, oseanografiske og klimadynamiske tilhøve både til lekfolk og fagfolk

- kan nytte moderne feltinstrumentering, teori, programmering og/eller avansert analyse på geofysiske problem

- kan kritisk evaluere og drøfte datakvalitet og ulike informasjonskjelder innan geofysikk

- kan formulere, diskutere og gjennomføre strategiar for data og teoretiske analyser

- kan nytte tillært kunnskap på nye vitskaplege problem

- kan presentere ein rapport skriftleg og munnleg

- kan tolke og diskutere eigne resultat på ein vitskapleg forsvarleg og kritisk måte og i lys av data og teoriar på feltet

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan munnleg og skriftleg formidle resultat frå andre si og eiga forsking

- kan formulere, analysere, tolke og diskutere eigne resultat på ei vitskapeleg forsvarleg og kritisk måte

- er i stand til å skrive ein vitskapleg utgreiing som legg fram ny kunnskap i fagfeltet

- er i stand til å analysere vitskaplege problem generelt og delta i diskusjonar om ulike måtar å angripe og løyse problem på

- demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, presisjon og ansvar

- kan analysere og reflektere over relevante etiske problem knytt til forsking

Masteroppgåve

Masteroppgåva er på 60 studiepoeng.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Virtuelt feltarbeid

Produsent:
UiB

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

- kjenner historia, utviklinga og fagterminologien i meteorologi, oseanografi (inkludert marin biogeokjemi) og klima

- kjenner hovudtrekka i meteorologi, oseanografi og klima og har inngåande kunnskap i eit spesialisert emne

- kjenner dei mest vanlege instrumenta og bruken av desse i meteorologi og oseanografi

- kan nytte kunnskap om statistiske tid-rom metodar til å analysere geofysiske data

Ferdigheiter

Kandidaten

- kan forklare og diskutere meteorologiske, oseanografiske og klimadynamiske tilhøve både til lekfolk og fagfolk

- kan nytte moderne feltinstrumentering, teori, programmering og/eller avansert analyse på geofysiske problem

- kan kritisk evaluere og drøfte datakvalitet og ulike informasjonskjelder innan geofysikk

- kan formulere, diskutere og gjennomføre strategiar for data og teoretiske analyser

- kan nytte tillært kunnskap på nye vitskaplege problem

- kan presentere ein rapport skriftleg og munnleg

- kan tolke og diskutere eigne resultat på ein vitskapleg forsvarleg og kritisk måte og i lys av data og teoriar på feltet

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan munnleg og skriftleg formidle resultat frå andre si og eiga forsking

- kan formulere, analysere, tolke og diskutere eigne resultat på ei vitskapeleg forsvarleg og kritisk måte

- er i stand til å skrive ein vitskapleg utgreiing som legg fram ny kunnskap i fagfeltet

- er i stand til å analysere vitskaplege problem generelt og delta i diskusjonar om ulike måtar å angripe og løyse problem på

- demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, presisjon og ansvar

- kan analysere og reflektere over relevante etiske problem knytt til forsking

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i meteorologi og oseanografi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, søker du direkte opptak til ei studieretning.
Fysisk oseanografi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 35 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–41
GEOF337Fysisk oseanografi i fjordar101–42
GEOF346Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar101–41
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi51–41
Valfrie emne (krav 25 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF301Introduksjon til master51–4
GEOF211Numerisk modellering101–4
GEOF334Fjernmåling i mikrobølgjeområdet51–4
GEOF338Polar oseanografi101–4
GEOF343Vindgenererte overflatebølgjer101–4
GEOF345Fjernmålingsteknikkar i meteorologi og oseanografi101–4
GEOF347Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling51–4
VIT212Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?51–4
Marin biogeokjemi (krav 60 SP)
Obligatoriske emne (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–41
GEOF336Vidaregåande kjemisk oseanografi101–42
GEOF347Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling51–41
Valfrie emne (krav 35 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF211Numerisk modellering101–4
GEOF337Fysisk oseanografi i fjordar101–4
GEOF338Polar oseanografi101–4
GEOV331Utvalgte emner i paleoseanografi51–4
VIT212Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?51–4
Klimadynamikk (krav 60 SP)
Obligatoriske emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi51–41
GEOF348Avansert klimadynamikk101–42
GEOF352Avansert atmosfæredynamikk51–41
Valfritt emne (krav 40 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF211Numerisk modellering101–4
GEOF321Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon101–4
GEOF327Atmosfæren sin generelle sirkulasjon101–4
GEOF328Mesoskala dynamikk101–4
GEOF334Fjernmåling i mikrobølgjeområdet51–4
GEOF345Fjernmålingsteknikkar i meteorologi og oseanografi101–4
GEOF346Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar101–4
GEOF347Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling51–4
GEOF351Seminar i atmosfærisk vitenskap 51–4
MAT253Fluidmekanikk101–4
VIT212Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?51–4
GEOF220Fysisk meteorologi101–4
Meteorologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF311Turbulens i atmosfærens grenselag51–41
GEOF321Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon101–42
GEOF322Feltkurs i meteorologi51–42
GEOF351Seminar i atmosfærisk vitenskap 51–42
GEOF352Avansert atmosfæredynamikk51–41
Valfritt emne (krav 30 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF211Numerisk modellering101–4
GEOF327Atmosfæren sin generelle sirkulasjon101–4
GEOF328Mesoskala dynamikk101–4
GEOF345Fjernmålingsteknikkar i meteorologi og oseanografi101–4
VIT212Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?51–4
Masteroppgåve i geofysikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF399Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Geofysisk institutt

Studierettleiaren ved Geofysisk institutt.

E-mail adresse: studieveileder@gfi.uib.no