Hjem

Utdanning

Master

Samanliknande politikk, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar30
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i samanliknande politikk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Samanliknande politikk er ei av greinene i statsvitskap. Medan statsvitskapsstudiet generelt kan omfatte alle dei fire faggreinene samanliknande politikk, internasjonal politikk, politisk teori og offentleg politikk og administrasjon, konsentrerer masterstudiet i samanliknande politikk seg om denne eine retninga der samanlikningar på tvers av politiske system og endringar over tid står sentralt. Samanliknande politikk er det systematiske studiet av politiske institusjonar, organisasjonar, prosesser og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Masterstudiet tek for seg eit breitt spekter av teoretiske, metodiske og empiriske tema, og land-/regionspesifikke fordjupingar på eit avansert nivå. Desse tema er brukt både på landspesifikke studium, og på breie tverrnasjonale studium som analyserar ei rekkje former for kvalitative og kvantitative data. Programmet legg spesielt vekt på opplæring i å utforma, og gjennomføra, forsking på politisk utvikling, politiske institusjonar og politiske aktørar på aggregatnivå så vel som individnivå.

Programmet legg særleg vekt på opplæring i forskingsdesign og forskingsmetodar (kvalitative, kvantitative og blanda) på både kursnivå så vel som i masteroppgåva. Studentane er involvert i forskingsgruppa til instituttet saman med dei vitskapelege tilsette både gjennom valkurs og gjennom aktiv gruppedeltaking i arbeidet med masteroppgåva.

Metode

Komparativ metode og multivariat dataanalyse utgjer hovudtyngda av forskingsmetoden i faget.

Masteroppgåve

Arbeidet med masteroppgåva er eit sjølvstendig forskingsprosjekt som munnar ut i ei avhandling. Du skal utvikle evne til å utforme, drøfte og analysere statsvitskaplege problemstillingar på dette området. Masteroppgåva bør ha eit komparativt siktemål.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Faget representerer eit kunnskapsfundament som blir brukt i mange samanhengar. Mange med eksamen i samanliknande politikk arbeider i offentlege verksemder som departement og direktorat eller i store nasjonale og internasjonale organisasjonar. Mange finn også vegen til massemedia, forsking, utgreiing og undervisning. Det er ein aukande tendens til at kandidatar med eksamen i faget går inn i jobbar i privat sektor, særleg i store, internasjonalt retta selskap.

Vidare studium

Masterprogrammet i samanliknande politikk kvalifiserer for søknad om opptak til doktorgradprogram (ph.d.) i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen og til andre doktorprogram (ph.d.) i statsvitskaplege og tverrfaglege masterprogram i Noreg og i utlandet.

Masterprogrammet i samanliknande politikk førebur studentane i form av kunnskap, ferdigheter og forskingsrøynsle for avansert studium på ph.d.-nivå. Programmet inkluderer utdanning i ein svært brei og sofistikert akademisk litteratur om forsking i samanliknande politikk, opplæring i avanserte forskingsmetodar knytt til innsamling og analyse av kvantitative og kvalitative data, og røynsle i gjennomføring av profesjonell litteraturgjennomgang, akademiske avhandlingar, og akademisk skriving.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap over eit breitt spekter av spesialiserte forskingsområde i samanliknande politikk som demokratisering, politisk utvikling, globalisering, politisk økonomi, politisk mobilisering og politisk åtferd, politisk deltaking samt eit variert spekter fordjupingar på land og område
 • har inngåande kunnskap om sentrale metodiske tilnærmingar i samanliknande politikk som strukturalisme, naturalisme, rasjonelle val og konstruktivisme
 • har inngåande kunnskap om både kvalitative og kvantitative forskingsmetodar i komparativ politikk og kan anvende dei til å svare på ein variasjon av forskingsspørsmål i komparativ politikk
 • har avansert kunnskap om teknikkar og prinsipp (vitskaplege og etiske) for innsamling og analyse av empiriske data, og for å handtere avanserte problemstillingar og testing av vitskapelege problemstillingar
 • kan anvende kunnskap ved å formulere sofistikerte forskingsspørsmål og ved å forske på samanhengen mellom variablar på bakgrunn av tverrnasjonale og casebasert data
 • har grundig oversikt over den viktigaste grunnleggande faglitteraturen så vel som banebrytande forsking publisert i samtidige vitskapelege tidsskrift
 • kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i historia til statsvitskap, utviklinga av demokratiseringsforsking og politisk utvikling

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan analysere og forholda seg kritisk til eit utfordrande utval av avanserte bidrag til akademisk litteratur på forskingsspørsmål i samanliknande politikk, hente og samanfatte dei viktigaste elementa, og artikulere dei klart i både skriftleg og munnleg form
 • kan formulere originale, sofistikerte problemstillingar, hente inn relevant informasjon og gjennomføre avansert analyse og utgreiing av faglege spørsmål.
 • kan gjennomføre forsking og skriving av vitskapelege analyser i samanliknande politikk slik som litteraturgjennomgang, forskingsessay og masteroppgåve.
 • kan bruke relevante kvalitative og kvantitative metodar til å analysere en brei variasjon av empiriske data i statsvitskap slik som aggregatdata, individnivå survey data, intervjudata, historiske data og arkivdata.
 • har utvikla forståing for korleis bidrag til forsking i samanliknande politikk på profesjonelt nivå er formulert, designa og implementert ved innsamling av originaldata, og bruk av avanserte teknikkar for å analysere slike data på eit sjølvstendig vis.
 • kan analysere avansert og sofistikert faglitteratur kritisk, formidle kunnskap og synspunkt frå denne litteraturen, og argumentere for eigne konklusjonar angåande teori, metode, empiri og etikk.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og kritisk evaluere relevante forskingsetiske problemstillingar i samanliknande politikk, og vise evne til å kritisk evaluere korleis design av forskingsprosjekt svarer på forskingsspørsmåla, kvaliteten på data som er analysert, og teknikken som er brukt for å analysere data.
 • kan identifisere, samle og analysere eit bredt spekter av samfunnsvitskapeleg data.
 • kan anvende kunnskapane og ferdigheitene sine på nye område i samanliknande politikk, statsvitskap og samfunnsvitskap generelt for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt.
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og beherskar uttrykksformer i samanliknande politikk, statsvitskap og samfunnsvitskap generelt gjennom kunnskap og erfaring i konsept, teoriar, data og avanserte metodar (kvalitative og kvantitative) for å analysere data
 • kan bidra til nytenking i studiet av politikk og innovasjonsprosesser for å svare på samtidige og framtidige sosiale problem på eit nivå retta mot både spesialister og samfunnet generelt

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet er på 120 studiepoeng. Studiet består av ein kursdel og ein oppgåvedel, kvar på 60 studiepoeng.

Eit masterprogram i samanliknande politikk kan sjå slik ut:

Masterprogram i samanliknande politikk (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL305Multivariat dataanalyse151–41
SAMPOL306Masterseminar i samanliknande politikk151–41
SAMPOL307Forskingsdesign og kvalitative metodar 101–42
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL323Nye styringsformer i nordområda. Kva blir rolla til urfolka? 101–42
SAMPOL324Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forsking101–42
SAMPOL328Lawfare: Law as Political Strategy101–42
SAMPOL332Vidaregåande regresjonsanalyse101–42
SAMPOL334The Publics of Europe and the European Public Sphere101–42
SAMPOL338Breaking BAD: Understanding Backlash Against Democracy101–42
SAMPOL339Democratic Representation: Elections, Parliaments, Responsiveness101–42
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL350Masteroppgåve603–43
Rettleiingsavtale - samanliknande politikk
Rettleiingsavtale for master i sam.pol. skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for master i sam.pol.- skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk emne
Prosjektbeskrivelse, master
Framdriftsrapport for sluttføringa av masterprosjektet
Skal vere levert og godkjent i løpet av det 3. semesteret på programmet
Obligatorisk emne
Fremdriftsrapport, master
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Permisjon
Søknad må sendast instituttet innan 1. sept / 1. feb
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Du vert oppmoda til å reise på utveksling som en del av graden din i samanliknande politikk. Det er lagt til rette for det i 2. semester. Studentar på utveksling tek emne til erstatning for valfrie forskingsemne, samt erstatning for eller en tilrettelagt versjon av SAMPOL307.

Det finst mange alternativ for deg som ønskjer å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Instituttet har lange tradisjonar for internasjonal verksemd og har samarbeidsavtaler i mange land og regionar.

Instituttet hjelper deg med å finne utdanningstilbod hos våre samarbeidspartnarar som passar til dine faglege interesser og planar. Sjå instituttets nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Opptakskrav

For opptak til mastergraden i samanliknande politikk må studenten ha bachelorgrad med fordjuping/spesialisering i statsvitskap.

Fordjupinga må innehalde metodekurs som inkluderer både kvalitativ og kvantitativ metode. Det er karaktersnittet i fordjupinga i statsvitskap som dannar opptaksgrunnlag til masterprogrammet, og søkjar må ha minimum C i snitt for å bli vurdert for opptak.

Undervisninga er i all hovudsak på norsk, og søkjar må derfor forstå norsk for å søkje om opptak. Det er opptak til mastergraden i samanliknande politikk ein gong i året, i haustsemesteret.

Søknadsprosedyre

Søknad om opptak til master i Søknadsweb. Søknadsfristen er 15. april. Sjå informasjon om opptaket og søknadsprosedyrar på Det samfunnsvitenskaplege fakultet sine nettsider.