Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Styresak

Saker til behandling

U.off.

S 88/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

S 89/18

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

 

S 90/18

Orienterings - og referatsaker

 

S 91/18

Budsjett 2019 – fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning til stillinger

 

S 92/18

Budsjett 2019 – fordeling av faste stillinger

 

S 93/18

Oppretting av fakultetsprogram og programstyre i forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

S 94/18

Oppnevning av styringsgruppe for merittering av fremragende undervisere 2018

 

S 95/18

Organisering av DIGSSCORE

 

S 96/18

Bedømmelse for dr.philos.-graden – godkjenning av innstilling

X

S 97/18

Bedømmelse for ph.d.-graden - godkjenning av innstilling

X

S 98/18

Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi

X

S 99/18

Ansettelse – To faste stillinger som førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

X

S 100/18

Ansettelse – Fast stilling som universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk

X

S 101/18

Ansettelse – Fast stilling som universitetslektor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

X

S 102/18

Ansettelse uten utlysning - Professor II ved Institutt for økonomi

X

S 103/18

Ansettelse uten utlysning - Professor II ved Institutt for økonomi

X

S 104/18

Ansettelse uten utlysning - Professor II ved Institutt for økonomi

X

S 105/18

Ansettelse uten utlysning - Professor II ved Institutt for geografi knyttet til CET

X

S 106/18

Oppnevning av sakkyndig komité - Opprykk til professor etter kompetanse, søknadsrunde 2018

X

S 107/18

Eventuelt