Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Programstyret (PP-SV)

Programstyret for ph.d.-programmet

Programstyret et rådgivende og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende ph.d.-programmet, men kan vedta faglige endringer i programmet, så lenge disse ligger innenfor UiBs- og fakultetets reglement og etablerte budsjettrammer

Hovedinnhold

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (PP-SV) er opprettet av fakultetet for å sikre at fakultetets forskerutdanningsprogram organiseres og gjennomføres med høy kvalitet. PP-SV et rådgivende og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende ph.d.-programmet, men kan vedta faglige endringer i programmet, så lenge disse ligger innenfor UiBs- og fakultetets reglement og etablerte budsjettrammer. PP-SV kan foreslå endringer og fornyelser av programmet, inklusive nye tiltak for kvalitetsutvikling, endringer i opplæringsdelen, endringer i Programbeskrivelsen og endringer i ressursrammen. PP-SV skal da bidra til utarbeidelse av de nødvendige saksfremlegg for Fakultetsstyret.

Mandat

Programstyret skal:

 • sikre at ph.d.-utdanningen gjennomføres i henhold til gjeldende programbeskrivelse, ph.d.-forskrift og strategi for forskerutdanningen ved UiB
 • følge utviklingen av ph.d.-utdanningen nasjonalt og internasjonalt innen fakultetets ulike fagområder
 • sikre at undervisningen, veiledningen og antall kandidater har et omfang som sørger for god gjennomføring for kandidatene som følger ph.d.-programmet
 • sørge for faglig koordinering, kontinuerlig kvalitetsutvikling og fornyelse av ph.d.-programmet
 • arbeide for internasjonal utveksling av ph.d.-kandidater og veiledere, og foreslå tiltak som sikrer slik internasjonalisering
 • ha ansvar for koordinering av opplæringstilbudet og godkjenning av nye emnetilbud som gis i ph.d.-programmet
 • Behandle saker/spørsmål som henvises til PP-SV fra dekan/prodekan
 • Utarbeide en årlig rapport om styrets arbeid, hvordan ph.d.-programmet har vært gjennomført siste år og planer for neste år. Rapporten vil inngå i fakultetets arbeid med ph.d.-utdanningsmeldingen.

Sammensetning

Medlemmer i Programstyret i perioden 13.6.2023 til 13.6.2025. For ph.d.-kandidatene varer perioden frem til Fakultetsstyremøtet i juni 2024:

Hanne Widnes Gravermoen, ph.d.-koordinator ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Programstyret for ph.d.-programmet skal ha følgende sammensetning:

 • Leder

 • 1 instituttleder

 • 2 vitenskapelige tilsatte med ansvar for forskerutdanningen på instituttet

 • 1 vitenskapelig tilsatt

 • 2  ph.d.-kandidater

 • 1 administrativ ansatt med ansvar for forskerutdanningen

 • 1-2 studenter (observatører)                                                                                                                                                     

Medlemmene oppnevnes av Fakultetsstyret. Fakultetsstyret skal tilstrebe at en god balanse av fagmiljø er representert i styret. Funksjonsperioden for styret er 2 –to- år. Ph.d.-kandidatene og studentene oppnevnes for 1 – ett år av gangen.

Leder

Leder av programstyret foreslås av Dekanus og vedtas av Fakultetsstyret. Lederen skal sammen med sekretær forberede og legge fram saker for PP-SV. Leder har fullmakt til å behandle hastesaker på vegne av styret. Hvis vedtak må foretas ved avstemning, har leder dobbeltstemme i styret.

Sekretær

Sekretærfunksjonen ligger under fakultetet. Sekretæren skal sammen med lederen forberede og legge frem saker for PP-SV. Sekretæren skal ordne med innkalling til møter og utsendelse av sakspapirer.

Sakslister, referat og møteplan

Sakslister og referat fra Programstyret (PP-SV)

Referatene vil bli gjort tilgjengelig på websidene så snart de er formelt godkjent av utvalgets medlemmer.