Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Programstyret for ph.d.-programmet

Programstyret et rådgivende og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende forskerutdanningsprogrammet, men kan vedta faglige endringer i programmet, så lenge disse ligger innenfor UiBs- og fakultetets reglement og etablerte budsjettrammer

Mandat

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (PP-SV) er opprettet av fakultetet for å sikre at fakultetets forskerutdanningsprogram organiseres og gjennomføres med høy kvalitet. PP-SV et rådgivende og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende forskerutdanningsprogrammet, men kan vedta faglige endringer i programmet, så lenge disse ligger innenfor UiBs- og fakultetets reglement og etablerte budsjettrammer. PP-SV kan foreslå endringer og fornyelser av forskerutdanningsprogrammet, inklusive nye tiltak for kvalitetsutvikling, endringer i opplæringsdelen, endringer i Programbeskrivelsen og endringer i ressursrammen. PP-SV skal da bidra til utarbeidelse av de nødvendige saksfremlegg for Fakultetsstyret.

 

Programstyret skal:

 • sikre at forskerutdanningen gjennomføres i henhold til gjeldende programbeskrivelse, ph.d.-forskrift og strategi for forskerutdanningen ved UiB
 • følge utviklingen av forskerutdanningen nasjonalt og internasjonalt innen fakultetets ulike fagområder
 • sikre at undervisningen, veiledningen og antall kandidater har et omfang som sørger for god gjennomstrømmingen for kandidatene som følger forskerutdanningsprogrammet
 • sørge for faglig koordinering, kontinuerlig kvalitetsutvikling og fornyelse av ph.d.-programmet
 • arbeide for internasjonal utveksling av ph.d.-kandidater og veiledere, og foreslå tiltak som sikrer slik internasjonalisering
 • ha ansvar for koordinering av opplæringstilbudet og godkjenning av nye emnetilbud som gis i forskerutdanningen
 • Behandle saker/spørsmål som henvises til PP-SV fra dekan/prodekan
 • Utarbeide en årlig rapport om styrets arbeid, hvordan forskerutdanningsprogrammet har vært gjennomført siste år og planer for neste år. Rapporten vil inngå i fakultetets arbeid med Forskerutdanningsmeldingen

 

Sammensetning

Programstyret for ph.d.-programmet skal ha følgende sammensetning:

 • Leder

 • 1 instituttleder

 • 2 vitenskapelige tilsatte med ansvar for forskerutdanningen på instituttet

 • 1 vitenskapelig tilsatt

 • 2  ph.d.-kandidater

 • 1 administrativ ansatt med ansvar for forskerutdanningen

 • 1-2 studenter (observatører)                                                                                                                                                     

Medlemmene oppnevnes av Fakultetsstyret. Fakultetsstyret skal tilstrebe at en god balanse av fagmiljø er representert i styret. Funksjonsperioden for styret er 4 –fire- år. Ph.d.-kandidatene og studentene oppnevnes for 1 – ett år av gangen.

Sekretær

Sekretærfunksjonen ligger under fakultetet. Sekretæren skal sammen med lederen forberede og legge frem saker for PP-SV. Sekretæren skal ordne med innkalling til møter og utsendelse av sakspapirer.