Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Formidlingsprisen 2021

Formidlingsprisen til Synnøve Bendixsen

-Å bidra til å sette fokus på migrantar og flyktningar sin situasjon har alltid vore viktig for meg som antropolog! Det sa førsteamanuensis Synnøve Bendixsen i det ho tok imot SV-fakultetets Formidlingspris 2021.

Formidlingsprisen 2021 sosialantropolog Synnøve Bendixsen
Førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, Synnøve Bendixsen, tok mot SVs formidlingspris 2021. Bendixsen fekk prisen for sitt omfattande formidlingsarbeid om migrasjon, integrasjon og foreldreskap.
Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

Hovedinnhold

Styret ved SV-fakultetet delte i dag ut Formidlingsprisen 2021 til førsteamanuensis Synnøve Bendixsen for hennar omfattande formidlingsarbeid om migrasjon, integrasjon og foreldreskap.

Fokus på migrantar og flyktnigar sin situasjon

Komiteen la vekt på hennar forankring i eiga forsking om irregulære migrantar i Europa, og om kvardagslivet for familiar i ein multietnisk bydel i Bergen. Komiteen legg også vekt på hennar bidrag til doku-fiksjonsfilmen Birthday Parents, som har vekka refleksjon og bevisstgjering om korleis foreldre med migrasjonsbakgrunn blir møtte i Norge.

-Å bidra til å sette fokus på migrantar og flyktningar sin situasjon har alltid vore viktig for meg som antropolog, og eg takkar for denne anerkjenninga frå fakultetet. Eg har ikkje stått aleine om dette formidlingsarbeidet. Særskilt vil eg takke migrantar og flyktningar som har delt sine historier, samt kollega Hilde Danielsen i Norce som leia Parentic Cultures, sa Bendixsen.

Formidlingsprisen 2021 til Synnøve Bendixsen

Dekan ved SV-fakultetet, Jan Erik Askildsen, delte ut Formidlingsprisen 2021 under styremøte på fakultetet. Prisen gjekk til førsteamanuensis i Sosialantropologi, Synnøve Bendixsen, for hennar formidlingsarbeid rundt forskinga hennar på migrasjon, integrasjon og foreldreskap.

Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

 

Komiteen si grunngjeving for Formidlingsprisen 2021:

"Komiteen innstiller Synnøve Bendixen til Formidlingsprisen 2021 for utstrakt formidlingsarbeid om migrasjon, integrasjon og foreldreskap. Med solid forankring i egen empirisk forskning både om irregulære migranter i Europa, og om hverdagsliv for familier i en multietnisk bydel i Bergen, har Bendixen evnet å nå ut et bredt publikum utenfor akademia, og i særdeleshet til praktikere i velferdsstatens frontlinje.

Komiteen vil særlig berømme hennes bidrag til utarbeidelsen av doku-fiksjonsfilmen Birthday Parents, som har vekket refleksjon og bevisstgjøring rundt hvordan foreldre med migrasjonsbakgrunn blir imøtekommet i Norge. Dette er svært original og effektiv forskningsformidling. Det er også fortjenstfullt at Bendixen i etterkant har bidratt med internasjonale forskningsbidrag (blant annet et innlegg på konferanse i Tyskland om forskningsformidling og et antologi-kapittel som utkommer på Springer forlag i 2021) om potensialet for formidling av funn fra etnografisk feltarbeid gjennom fiksjonsfilm.

Bendixen har vist evne til å kombinere forskningsbidrag på høyt internasjonalt nivå med utstrakt og effektiv formidling til publikum utenfor akademia. Hun formidler samfunnsforskning om aktuelle og utfordrende tema på en måte som gjør den tilgjengelig, forståelig og nyttig i en bredere samfunnskontekst."