Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Statsvitenskapene ved UiB

Ny samarbeidsmodell for Sampol og Admorg

Fakultetsstyret ved SV-fakultetet vedtok i dag en modell for samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Modellen innebærer ikke full sammenslåing av de to statsvitenskapelige instituttene, som var ett av alternativene som ble utredet.

Statsvitenskap ved UiB Christiesgate
De to statsvitenskapelige instituttene ved UiB, Sammenliknende politikk og Administrasjon og organisasjonsvitenskap ligger vegg i vegg i Christies gate i Bergen. Dekanatet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet som instituttene tilhører, har ønsket en tettere integrering mellom dem. Fakultetets styre har i nå vedtatt en modell for samarbeid der de to instituttene består, men der det åpnes for samarbeid knyttet særlig til undervisningsinitiativ og forskerutdanningen.
Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

Hovedinnhold

–  Dekanatet er tydelig på at vi ønsker et samlet statsvitenskapelig institutt, men vi observerer en sterk motstand fra deler av det berørte miljøet. Vi er derfor bekymret for at motstanden ville ha ført til problemer for integreringen. For å hindre at det blir konflikter som går ut over studentene og doktorgradsstipendiatene går vi inn for en løsning som får frem samarbeid om forskning og utdanning, og som vi håper på kort sikt vil gi ro, sier dekan ved SV-fakultetet Jan Erik Askildsen.

Mer robust og slagkraftig

Fakultetsstyret ved SV-fakultetet vedtok altså i dag en modell for samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Bakgrunnen for dette er at dekanat og styre ved fakultetet over en lengre periode har utredet muligheten for å endre instituttstrukturen ved fakultetet. Målsetningen er å styrke fagmiljøene og gjøre fakultetet mer robust og slagkraftig.

I forlengelse av dette satte fakultetsstyret i desember 2020 ned et arbeidsutvalg som skulle utarbeide forslag til integrasjon mellom to av instituttene, nemlig Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for sammenliknende politikk.

Utvalgets rapport ble i dag behandlet i SV-fakultetets styre, og den presenterte tre alternative modeller for samarbeid. Modell A skisserte full sammenslåing til ett statsvitenskapelig institutt, modell B delvis sammenslåing i en «føderal modell», og modell C samarbeid uten sammenslåing.

En modell for samarbeid

Fakultetsstyret vedtok modell C etter innstilling fra dekanatet. Denne modellen er en løsning der de to instituttene består, men der det åpnes for samarbeid knyttet særlig til undervisningsinitiativ og forskerutdanningen.

Slik beskriver arbeidsutvalget den vedtatte modellen:

Modell C beskriver integrasjon mellom de to statsvitenskapelige instituttene hvor både styringsstrukturer og aktivitet i stor grad videreføres gjennom dagens instituttstruktur. I denne modellen vil det derfor være begrenset integrasjon mellom instituttene, men det forespeiles likevel at økt samarbeid kan forekomme på noen områder, spesielt gjennom foreslåtte nye komponenter som statsvitenskapelig ph.d-program, felles masterprogram, metodeundervisning og felles statsvitenskapelig fagseminar. Hva angår komponentene med samarbeid, er det et generelt poeng at det må utvikles klare og konkrete organisasjonsformer, for eksempel felles råd med representasjon fra begge institutt, for hver enkelt aktivitet, der relevante representanter for begge institutter inngår.

Dette er ordlyden i fakultetsstyrets vedtak:

Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tar arbeidsutvalgets rapport om integrasjon og samarbeid mellom Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for sammenliknende politikk samt instituttenes høringsinnspill til etterretning. Styret vedtar en samarbeidsløsning i henhold til modell C. Instituttene bes spesielt om å konkretisere samarbeidsløsninger på ph.d- og masternivå, videreutvikle samarbeid knyttet til metodeundervisning, og etablere dialog om forskningssamarbeid. Instituttene bes rapportere på samarbeidsløsninger innen 1. juni 2022.