Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Støtte til utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon

Formålet med ordningen er å gi ph.d.-kandidater og postdoktorer mulighet for et lengre utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon i løpet av stipendperioden.

Hovedinnhold

1 Hvem kan søke?
Ordningen gjelder primært for universitetsstipendiater som er tatt opp ved fakultetets program for forskerutdanning, og som har sin hovedfinansiering fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ordningen gjelder også for postdoktorstipendiater med universitetsfinansiering.

Ordningen gjelder for utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon. Ved opphold som kombinerer feltarbeid/datainnsamling og opphold ved forskningsinstitusjon, kan det søkes støtte til de deler av oppholdet som tilbringes ved forskningsinstitusjonen.

Ordningen gjelder for reiser det etterfølgende kalenderår. Ordningen gjelder for opphold lengre enn to måneder.

For å ha rett på økonomisk støtte må dermed disse kriteriene være oppfylt:

 • oppholdet skal ha en tydelig faglig begrunnelse
 • stillingens hovedfinansiering er fra fakultetet
 • søknaden gjelder opphold ved forskningsinstitusjon og ikke feltarbeid/datainnsamling
 • oppholdet er mellom 2 og 6 måneder

Dersom det gjenstår ledige midler etter at universitetsstipendiatenes og postdoktorenes søknader er vurdert, kan andre komme i betraktning.

2 Tildelingskriterier
Midlene vil bli fordelt ut fra den faglige begrunnelse for utenlandsoppholdet, uttalelse fra veileder (ikke et krav for postdoktorstipendiater) og eventuelle andre tildelinger. Søkere som ikke har fått støtte fra fakultetet tidligere, prioriteres.

Den totale summen til tildeling er begrenset og størrelsen på tildelingen beregnes ut fra følgende kriterier: 

 • varighet på oppholdet
 • kostnadsnivå på destinasjonen
 • hvorvidt det blir gitt støtte til medreisende familie
 • støtten som er gitt til andre søkere på tilsvarende opphold tidligere
 • hvorvidt søker har fått tilsvarende støtte fra fakultetet tidligere
 • det totale antall søkere til støtteordningen det aktuelle tildelingsåret

3 Kostnader som kan søkes dekket
Følgende kostnader kan søkes dekket:

Merutgifter forbundet med opphold utenfor hjemstedet etter faste satser (kr 10.000 pr. måned for enslig). Det kan gis tilskudd til opphold for medfølgende familie (kr 10.000 pr. måned)

 • Tur/retur-reise - billigste reisemåte
 • Reisekostnader (kun transport) under oppholdet
 • Eventuelle gebyrer til besøksinstitusjonen
 • Eventuelle andre kostnader (f.eks. tolk). Vanligvis gis det ikke støtte til kjøp av utstyr

Det kan søkes støtte for den del av kostnadene som ikke dekkes av stipendiatens driftsmidler eller eventuell annen støtte. Kostnader ut over seks måneder dekkes normalt ikke.

Vi gjør oppmerksom på at de totale midlene til formålet er avgrenset. Størrelsen på tildelingen til den enkelte avhenger delvis av det totale antall som får tildeling.

4 Krav til søknaden
Søknad fylles ut elektronisk

Søknaden skal bl.a. inneholde:

 • Beskrivelse av oppholdets relevans for prosjektet og aktualitet i forhold til framdriftsplanen
 • Budsjett for reise og opphold hvor stipendiatens driftsmidler for perioden, samt eventuell annen støtte, er innregnet
 • Uttalelse fra veileder (ikke et krav for postdoktorstipendiater)
 • Invitasjon fra lærested/institusjon eller annen bekreftelse på oppholdet

5 Søknadsfrist
Midlene utlyses med søknadsfrist 15. september. Søknaden sendes til fakultetet.

Eventuelle ufordelte midler lyses ut med søknadsfrist 15. mars.

6 Rapportering
Det skal leveres en kortfattet rapport til fakultetet (maks. 1 side) innen én måned etter avsluttet reise. Rapporten skal gi opplysninger om vertsinstitusjonen, samt gjøre rede for utbyttet av reisen, og om reisen svarte til forventningene.

Eventuelle kontakter som ble opprettet og nyttige opplysninger som kan komme forskerutdanningen og fremtidige stipendiater til gode, bes også tatt med.