Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Informasjons- og drøftingsutvalg

I henhold til hovedavtale i staten og tilpasningsavtale for UiB har fakultetet et Informasjons- og drøftingsutvalg som er partssammensatt med representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver.

Hovedinnhold

Ledelsesfunksjonen for utvalget veksler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utvalget er et forum for gjensidig informasjon og for  drøftinger i  saker som berører arbeidstakernes interesser,  som budsjett, hms, arbeidsmiljø og omorganiseringer. 

Utvalget består av representanter for fakultetsledelsen og  representanter for arbeidstakerorganisasjonene. Fakultetets verneombud har møterett.

Arbeidstakerne er representert ved Akademikerne, NTL og Forskerforbundet. Parat har for tiden ingen representant i utvalget.

Akademikerne:

rådgiver Anne-Kathrin Thomassen

seniorkonsulent Karoline S. Christiansen, vara

NTL:

seniorkonsulent Jannicke Lervik

rådgiver Eva Svensson, vara

Forskerforbundet:

Professor Steinar Vagstad

Hovedverneombud:

seniorkonsulent Borghild Gramstad

 

Fra arbeidsgiversiden deltar fakultetsdirektør Wenche Karin Førre og seksjonssjef HR Bjørn Arild Petersen (sekretær)