Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Velferdsforskningens betydning

Christieseminaret 24. april 2013 ble arrangert av det Det samfunnsvitenskapelige fakultet og fokuserte på forholdet mellom velferdsforskning og politikk.

Foto/ill.:
Åshild Nylund

Hovedinnhold

Christieseminaret ble åpnet av dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Knut Helland. Temaet i første del av programmet var bruk av velferdsforskning i politiske beslutningsprosesser og i forvaltning.

Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti la vekt på at god kunnskap om hvordan velferdsordninger fungerer er en forutsetning for politiske beslutninger. Lysbakken oppfordret forskerne til å jobbe aktivt for å presentere sine forskningsresultater til politikere og å delta i det offentlige ordskiftet om velferdsordningene. Lysbakken skisserte sitt drømmeforskningsprosjekt, om forholdet mellom tidsbruk og profesjonsutøvelse i velferdsstaten.

Jill Loga, UNI Rokkansenteret delte sine erfaringer fra Inkluderingsutvalget. Å delta i offentlige utvalg kan være både motiverende og frustrerende i følge Jill Loga.

Erling Valvik, Stiftelsen Cultiva la vekt på at forskning er viktig for forvaltningen. Valvik delte sine erfaringer med hvordan han aktivt inkluderte relevante forskningsmiljøer.

I andre del av programmet ble noe av den omfattende velferdsforskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet presentert. Tre yngre forskere presentere sin forskning. Tord Skogedal Lindén presenterte et prosjekts som ser på endringer i forvaltningens og domstolenes ansvar på migrasjonsfeltet i Norge og Tyskland. Maria Stoyanova Bikova presenterte sin forskning på endringer i bruk av au pair ordningen i Norge. Erik Knudsen presentere resultater fra sin pilotstudie om sammenhengen mellom mediedekningen og folks inntrykk av NAV.

Fire etablerte forskere ved fakultetet presenterte sine prosjekter. Per Lægreid, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap presenterte forskning på ansvarsrelasjoner i reformer av velferdsstaten. I følge Lægreid har forvaltningsreformer gjort ansvar til et mer tvetydig og komplekst spørsmål. Ann Nilsen, Sosiologisk institutt presenterte sin forskning på endringer overgang mellom ungdoms- og voksenliv i europeiske land. Christine M. Jacobsen, UNI Rokkansenteret/Institutt for sosialantropologi presenterte sin forskning på velferdstjenester for irregulære (papirløse) migranter. Jacobsen argumenterte også for at metodemangfold er avgjørende i velferdsforskningen. Kjell Vaage, Institutt for økonomi presenterte forskning på effekter av innføring av AFP (les mer om Vaages prosjekt her).

Frøy Gudbrandsen, kommentator i Begrens Tidende, avsluttet seminaret med et kåseri og argumenterte for mer kontakt mellom forskere og media.

Christieseminaret 2013 viste den omfattende velferdsforskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samtidig som det ble satt søkelys på at forskningsmiljøene må ha tett kontakt med media, forvaltning og politikere. Audun Lysbakken argumenterte for mer kontakt mellom forskere og politikere og påpekte at god forskning og gode argumenter vinner frem i politiske beslutningsprosesser.