Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Strategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2023-2030

Kunnskap som former samfunnet

Her kan du lese mer om fakultets strategi for 2023-2030.

Studenter sitter ute i en trapp
Foto/ill.:
Silje K. Robinson, UiB

Hovedinnhold

Visjon

Samfunnsvitenskapene ved UiB skal drive forskning og utdanning av høy internasjonal kvalitet. Vi skal bidra til en bærekraftig og demokratisk utvikling og være et attraktivt og inkluderende studie- og arbeidssted.

Mål
Vi skal 
•    være blant de fremste samfunnsvitenskapelige miljøene i Europa
•    drive nysgjerrighetsdrevet forskning av høy internasjonal kvalitet
•    utdanne kandidater som former samfunnet
•    være en premissleverandør for den offentlige samtalen og utforming av politikk 
•    være det foretrukne studiestedet for samfunnsvitenskapsstudenter 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er et breddefakultet med fagmiljøer som spenner mellom de tradisjonelle samfunnsvitenskapelige disiplinene og teknologiske og humanistiske fag. Fakultetet samles om akademiske verdier knyttet til faglig integritet, grundighet, redelighet og evne til å stille kritiske spørsmål. Fagmiljøene er internasjonalt orienterte og tiltrekker seg ledende forskere og undervisere. Forskningen ved fakultetet er disiplinbasert og tverrfaglig, og av høy internasjonal kvalitet. Den er fri og uavhengig og tuftet på høye etiske standarder. Fakultetet tilbyr forskningsbasert utdanning gjennom attraktive studieprogram med stor tilstrømming. Undervisningen bygger på solid kunnskap der studentene utvikler evne til kritisk tenkning og høy analytisk kompetanse, og der studentene møter et aktivt og engasjerende studiemiljø.

Våre samfunnsvitenskapelige miljøer er ettertraktede samarbeidspartnere for mange sentrale aktører i Bergen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har med sin bycampus en unik plassering midt i Bergen by, med sitt rike kulturliv og varierte næringsliv. Fakultetet bidrar også inn i flere av UiBs kunnskapsklynger. 

Verden står overfor store og komplekse samfunnsutfordringer. Demokratiet og rettsstaten er under økende press globalt og det offentlige ordskiftet er mer polarisert. Samfunnsvitenskapelig kunnskap er viktig for å utløse potensialet i ny teknologi og digitale arenaer. Samfunnsvitenskapene skal bidra med forskningsbasert kunnskap som er nødvendig for å forstå, forklare og løse utfordringer. For å møte klima- og naturkriser, redusere sosiale ulikheter og for å fremme god digital omstilling trengs kunnskapsoverføring fra den disiplinbaserte og tverrfaglige forskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Utdanning

Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet. Våre utdanninger skal skape kritiske og selvstendige borgere som kan bidra til å utvikle samfunnet.

Mål

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal tilby attraktive utdanninger på alle nivå innen og på tvers av disiplinene.
 • Våre kandidater skal ha kunnskap og kompetanse til å forstå, forklare og løse aktuelle samfunnsutfordringer, og som gjør dem i stand  til å bidra til å videreutvikle et demokratisk og bærekraftig samfunn. 
 • Studieprogrammene våre skal gi gode karrieremuligheter, være samfunns- og arbeidslivsrelevante og tiltrekke seg dyktige og motiverte studenter.
 • Vi skal ha utdanningsløp som skal gi studentene internasjonale og tverrfaglige perspektiver så vel som god disiplinforankring.
 • Vi skal styrke våre fagmiljøer som en arena for livslang læring og videreutvikle vårt etter- og videreutdanningstilbud.
 • Våre kandidater skal være sterke i metode, teori og analytisk tenkning, samt ha god digital kompetanse.
 • Våre kandidater skal kunne bidra til nytenking og innovasjon gjennom bruk av sin fagkunnskap i møte med samfunns- og arbeidsliv.
 • Fakultetets læringsmiljø skal være inkluderende, faglig stimulerende, sikre tilhørighet, og bidra til trivsel og økt studiegjennomføring.
 • Vi skal rekruttere og utvikle gode undervisere.
 • Vi skal oppnå Senter for fremragende utdanning.

Hvordan oppnå målene våre? 

Vi skal

 • utvikle og fornye studieprogram som er relevante for samfunnets behov, med solid forankring i fagmiljøenes kompetanse
 • arbeide for å få nye fullfinansierte studieplasser og sikre forutsigbare rammer for utdanningene våre
 • utvikle varierte og nyskapende undervisnings- og vurderingsformer som fremmer god læring, og som aktiverer og engasjerer studentene
 • legge til rette for at alle studenter skal få muligheten til å anvende faget sitt i studiene gjennom relevant praktisk bruk av fagkunnskapen
 • legge til rette for at alle studenter kan dra på studentutveksling 
 • legge til rette for tverrfaglige studieløp og gjøre det lettere for studenter å velge emner på tvers av studieprogram 
 • involvere flere studenter i pågående forskning og i forskningsprosjekter 
 • motivere flere bachelorstudenter til å gå videre til våre masterprogram
 • sikre at norsk språk brukes aktivt i undervisningen 
 • arbeide tett med studentene og studentorganisasjonene for å videreutvikle undervisningen og læringsmiljøet og utvikle flere fleksible studentarealer på campus
 • sikre studentenes tilhørighet gjennom å tilby et integrert faglig-sosialt velkomsttilbud i første studieår
 • legge til rette for at underviserne får utvikle sin pedagogiske og digitale kompetanse
 • vise frem kvaliteten og relevansen ved våre utdanningstilbud, og tydeliggjøre våre kandidaters kompetanse i vårt arbeid med studentrekruttering

Forskning

Forskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal være av høy internasjonal kvalitet. Den skal være fri og uavhengig og bygge på høye etiske standarder. Vi skal legge til rette for kreativitet og nyskaping, både innenfor våre disipliner og på tvers av fagfelt.

Mål

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal kjennetegnes av nysgjerrighetsdrevet forskning av høy etisk og vitenskapelig kvalitet i bredden av våre fagmiljøer. 
 • Vi skal oppnå at flere forskningsgrupper blir internasjonalt ledende gjennom å videreutvikle våre fremragende forskningsmiljøer og stimulere til nye.
 • Vi skal levere banebrytende forskning som bidrar til å forstå og løse de store utfordringene som vårt samfunn står overfor.
 • Gjennom kritisk analyse og formidling av vitenskapelig kunnskap skal vi sette dagsorden og bidra til kunnskapsbasert politikkutforming.
 • Vi skal være en attraktiv arbeidsplass for ambisiøse forskere ved å tilby et forskningsmiljø som både utvikler og tiltrekker seg de beste forskerne og gir gode vilkår for å bygge internasjonalt ledende forskningsgrupper.
 • Våre forskere skal få økt gjennomslag i europeiske og nasjonale konkurransearenaer for eksternfinansiering av forskning. I strategiperioden skal vi oppnå minst ett Senter for fremragende forskning og årlige tildelinger fra Det europeiske forskningsrådet. 
 • Vi skal videreutvikle fakultetets forskningsinfrastrukturer og sikre at flere av våre forskere kan dra nytte av disse.

Hvordan nå målene?

Vi skal 

 • rekruttere de beste forskerne og utvikle og ivareta forskertalenter 
 • skape gode vekstvilkår for ledende og ambisiøse miljøer gjennom å lære fra de beste og skape forutsigbare betingelser 
 • legge til rette for sammenhengende tid til forskning
 • øke publiseringsraten i de beste kanalene innen våre fagfelt
 • støtte opp om eksternfinansierte prosjekter både i søknads- og driftsfasen
 • legge til rette for at vår SFI skal være en drivkraft for innovasjon og teknologiutvikling ved fakultet 
 • utvikle ordninger som støtter opp om forskernes faglige integritet og styrke etikkopplæringen og forskernes kompetanse til å gjøre gode forskningsetiske vurderinger
 • legge til rette for samarbeid innenfor og på tvers av etablerte fagområder gjennom smådriftsmidler og støtte til faglige satsninger
 • tilstrebe fagmiljøer med større mangfold og kjønnsbalanse gjennom å arbeide for gode rekrutteringsprosesser og en mer inkluderende kultur
 • legge til rette for en forutsigbar og solid karriereutvikling for yngre forskere, slik at de stiller sterkt i konkurransen om faste vitenskapelige stillinger
 • legge til rette for samarbeid med offentlig sektor og næringsliv
 • legge til rette for at vår forskning når ut til beslutningstakere og allmennhet

Forskerutdanning

Forskerutdanningen ved vårt fakultet skal være av høy internasjonal kvalitet og kvalifisere til gode karrierer innenfor akademia og i samfunnet ellers. Rekrutteringsstillinger er viktige for faglig utvikling og fornyelse ved instituttene, og våre ph.d.-kandidater bidrar med samfunnsmessig viktig kompetanse. Ph.d.-kandidatene våre er viktige ressurser i fagmiljøene og skal inkluderes som likeverdige kollegaer i det akademiske miljøet.

Mål

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal utdanne faglig sterke og selvstendige ph.d.-kandidater som går videre til attraktive karrierer innenfor og utenfor akademia, både i Norge og internasjonalt.
 • Vi skal ha et attraktivt kurstilbud i Bergen, særlig innen etikk, teori og metode, og kurs tilknyttet våre sterke forskningsmiljøer. 
 • Våre ph.d.-kandidater skal ha tilgang til solide internasjonale nettverk.
 • Vi vil øke antall rekrutteringsstillinger ved fakultetet. 
 • Vi skal bidra til at ph.d.-løpet framstår som en attraktiv karrierevei for masterstudenter.
 • Vi vil fortsette å styrke veilederkompetansen.

Hvordan nå målene?

Vi skal 

 • arbeide for å rekruttere de beste kandidatene til våre ph.d.-stillinger
 • utvikle flere egne ph.d.-kurs, blant annet gjennom å legge til rette for tverrfaglige kurs og kombinerte master- og ph.d.-kurs 
 • sikre at ph.d.-kandidater har gode betingelser for å utvikle selvstendige forskerkarrierer  
 • legge til rette for at våre ph.d.-kandidater kan bygge internasjonale nettverk 
 • etablere minst én nasjonal forskerskole som våre fagmiljøer er vertskap for
 • tilby karriererelevante kurs i samarbeid med UiBs karrieresenter for yngre forskere, blant annet innenfor kommunikasjon, undervisning, akademisk skriving og prosjektutvikling
 • promotere ph.d.-utdanningen slik at ph.d.-kandidatene og deres forskningsbidrag i større grad blir brukt i samfunnet
 • videreutvikle veilederopplæringen ved fakultetet, særlig innen etikk og publiseringskanaler

Formidling, samfunnsdialog og innovasjon

Vi skal nå ut i samfunnet med forskningsbasert kunnskap og bidra til en opplyst offentlig samtale og et levende demokrati. 

Mål

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal formidle forskning fra våre fagmiljøer og invitere til dialog.
 • Vi skal løfte fram viktige forskningsresultater og bidra til omstilling, utvikling og innovasjon.
 • Vi vil bidra inn i den offentlige samtalen og i samfunnsdebatten.
 • Vi skal delta i UiBs kunnskapsklynger og særlig videreutvikle medieklyngen i Media City Bergen. 


Hvordan nå målene?

Vi skal 

 • legge vekt på akademisk frihet og en åpen og kunnskapsbasert dialog
 • være synlige i offentligheten, sette dagsorden og koble oss på dagsaktuelle temaer 
 • arbeide for at flere forskere profileres i mediene og er aktive deltakere i samfunnsdebatten
 • bidra i utviklingen av norsk som fagspråk
 • heve forskernes kommunikasjonskompetanse
 • støtte grunnmiljøene i deres formidling og kommunikasjon
 • bruke synlige og anerkjente arenaer for dialog med samfunns- og næringsliv

Organisasjon og arbeidsplass

Det samfunnsvitenskapelig fakultet er et internasjonalt akademisk felleskap. Vi vektlegger et inkluderende og inspirerende arbeids- og læringsmiljø som inviterer til faglig kreativitet, dristighet og nyskaping. Universitets- og studentdemokratiet står sterkt, med en organisering der beslutninger fattes tett på grunnmiljøene.

Mål

 • Arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av kollegialt fellesskap, faglig integritet og felles ambisjoner om høy kvalitet. 
 • Vi skal ha et inkluderende miljø som vektlegger likestilling og mangfold når vi rekrutterer studenter og ansatte.
 • Vi skal verne om akademisk frihet og ytringsfrihet. 
 • Vi skal ha trygge ansettelsesvilkår og forutsigbare karriereløp. 
 • Vi skal ha en levende campus med godt læringsmiljø for studentene.
 • Vi skal tilby effektive og profesjonelle administrative tjenester til våre ansatte og studenter.
 • Vi skal være en bærekraftig organisasjon og redusere vårt klimaavtrykk.

Hvordan nå målene?

Vi skal

 • arbeide for akademisk frihet og fagmiljøenes autonomi og medbestemmelse
 • legge til rette for godt samarbeid mellom fagmiljø og mellom kollegaer
 • arbeide for gode og inkluderende faglige og sosiale møteplasser
 • arbeide aktivt for at forskerkarrieren blir attraktiv og forutsigbar
 • legge til rette for gode karriereveier og utvikling av den enkeltes kompetanse
 • satse på lederutvikling og vektlegge god ledelse
 • ha en hensiktsmessig organisering som sikrer kvalitet og fleksibilitet
 • ha attraktive og moderne studenthus som legger rammene for god læring
 • tilrettelegge for at studentene er til stede på campus, deltar aktivt i undervisningen og i de faglige studentorganisasjonene, samt i andre fagligsosiale tiltak.