Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Beredskapsplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetets beredskapsplan trår i kraft ved hendelser som brann, innbrudd, dødsfall, personskade og lignende. Ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal da følge de rutiner, tiltak og planer som er beskrevet i beredskapsplanen.

SV-bygget i sommersol
Foto/ill.:
Hilde Marie Rognås

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har en overordnet beredskapsplan som angir rammene for beredskapsarbeidet på institusjonsnivå. I tillegg har Det samfunnsvitenskapelige fakultet en lokal beredskapsplan der planer for beredskap på institutt og fakultetsnivå skisseres.

Beredskapsplanen ble vedtatt i fakultetsstyret 23. februar 2016.

1. Beredskapsarbeid

Krav til sikkerhet og beredskap er forankret i Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), og ansvar legges på både arbeidsgiver og medarbeidere.

Arbeidsgiver skal kartlegge og vurdere risiko ved virksomheten, og iverksette tiltak for å redusere eventuell risiko til et akseptabelt nivå. Dette innebærer både forebyggende arbeid og beredskapsarbeid for å håndtere kriser og alvorlige hendelser på en best mulig måte.

1.1 UiBs beredskapsarbeid og beredskapsplan

Politi og brannvesen har ansvar for håndtering av kriser og større ulykker på universitetsområdene og oppretter en skadestedsledelse.

Universitetets beredskapsplan er utarbeidet for å sikre at institusjonen er i stand til å bistå skadestedsledelsen i deres håndtering av ulykker og sikre liv, helse og materiell.

Beredskapsplanen skal benyttes ved interne og eksterne kriser og uønskede hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for:

 • personer ved UiB
 • institusjonen UiB

Kriser som begrep brukes om situasjoner som truer eller kan true liv og helse, universitetets kjernevirksomhet og/eller omdømme.

Universitetets beredskapsplan skal sørge for at skadeomfanget og konsekvenser ved kriser og alvorlige hendelser reduseres. Den skal bidra til effektiv problemløsing og helhetlig informasjonshåndtering. Planen skal bidra til at universitetet er godt forberedt og systematisk i sin beredskapshåndtering. Planen skal virke forebyggende og forhindre uønskede hendelser. Planen skal også bidra til god håndtering av de menneskene som involveres hvis en krise skulle inntreffe.

For beredskapsarbeid ved UiB gjelder blant annet følgende prinsipper:

 • Den som har ansvar i en normalsituasjon, har også ansvar i en ekstraordinær situasjon.
 • Organisasjonen i en krise, skal være mest mulig lik den ordinære situasjonen.
 • Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.

Les mer om beredskap ved UiB på våre nettsider.

1.2 Beredskapsledelse ved UiB i en krisesituasjon

Universitetsdirektøren er øverste beredskapsleder ved Universitetet i Bergen, og skal varsles dersom det oppstår kriser eller hendelser som kan innebære fare for liv og helse, skade på miljø, skade på omdømme og ved dødsfall.

1.2.1 UiBs beredskapsledelse/beredskapsgruppe

Ved større og/eller alvorlige hendelser aktiveres universitetets beredskapsgruppe. Den sentrale beredskapsledelsen har det overordnete ansvaret i en beredskapssituasjon. Det er universitetsdirektøren eller den denne bemyndiger, som bestemmer om og når den sentrale beredskapsplanen skal settes i verk. Beredskapsledelsen består av følgende personer:

 • Universitetsdirektør (leder)
 • Ass. universitetsdirektør (stedfortreder)
 • HR-direktør
 • Kommunikasjonsdirektør
 • Avdelingsdirektør for Eiendomsavdelingen
 • Avdelingsdirektør for Studieadministrativ avdeling
 • Avdelingsdirektør for IT

Ved behov kan andre ledere kalles inn i beredskapsledelsen.

1.2.2 Samhandling mellom nivåene

 

OPPGAVER

Fakultetsdirektør

 • Stille på mottakssted for ansatte og studenter i tilfelle evakuering, registrere tilstedeværende, bistå og støtte de evakuerte
 • Avgi personale til den sentrale beredskapsledelsen etter behov

Instituttledere og administrasjonssjefer

 • Bistå plassansvarlig - brannvern ved evakuering og registrering av egne medarbeidere og studenter på samlingsplass
 • Følge disse til et på forhånd definert mottaksbygg
 • Bistå dekan/fakultetsdirektør med registrering av egne medarbeidere og studenter på mottakssted
 • Bistå med informasjon og støtte til involverte og for øvrig være tilgjengelig etter behov

1.3 Beredskapsplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Beredskapsledelsen ved fakultetet, ledet av fakultetsdirektøren, har det overordnete ansvaret i en beredskapssituasjon ved fakultetet dersom dette ikke er tatt hånd om av sentral beredskapsledelse.

Beredskapsplanen for Det samfunnsvitenskapelige fakultet inneholder beskrivelse av ansvar, organisering og oppgaver for situasjoner som kan kreve ekstraordinære tiltak for å unngå eller begrense skade på mennesker, miljø, materielle verdier og/eller omdømme. Fakultetets beredskapsplan må samsvare med UiBs beredskapsplan.

Fakultetets plan inneholder sjekklister, tiltakskort eller referanse til prosedyrer for håndtering av mulige uønskede situasjoner/hendelser. Hensikten er å bidra til at ledere, medarbeidere og studenter raskt skal kunne handle rasjonelt og iverksette eventuelle tiltak. Planen er ment å være et enkelt verktøy både til forebyggende arbeid og for bruk i en situasjon der en uønsket hendelse har inntruffet.

1.4 Beredskap ved instituttene

Ved instituttene har instituttleder øverste beredskapsansvar, med administrasjonssjef som stedfortreder. I en beredskapssituasjon må beredskapsarbeidet ved instituttet koordineres med fakultetsdirektør (fakultetet) og universitetsdirektør (UiB sentralt).

2. Ansvar, organisering og rutiner for beredskap ved fakultetet

2.1 Generelle varslingsrutiner

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) varsles først!

Varsling av kriser og uønskete hendelser kan ellers meldes til UiBs døgnbemannete vakttelefon:
55 58 80 81. Vaktselskapet varsler deretter videre etter gjeldende instruks.

Gi beskjed om:

 • Hvem du er
 • Hva som har skjedd
 • Hvor det har skjedd
 • Skadeomfang

2.2 Generelt om evakuering av bygg ved brannalarm

Hver og en har plikt til å forlate bygget umiddelbart dersom brannalarm er utløst, og følge angitte rutiner for oppsamling. Se vedlegg

Alle enheter har utpekt personer som er gitt et spesielt ansvar ved brann eller annen evakuering av bygg (plassansvarlig brann). Den/de som er plassansvarlig skal påse at evakuering fra eget ansvarsområde iverksettes umiddelbart ved brann/brannalarm/gassalarm, og sørge for hjelp til evakuering av personer med funksjonsnedsettelse.

Forelesere, seminarledere, arrangører og møteledere har ansvar for evakuering fra auditorier og møterom og påse at det blir gitt nødvendig hjelp til personer med funksjonsnedsettelse.

2.3 Beredskapsledelse ved fakultet i en krisesituasjon

Det er fakultetsdirektøren som er øverste beredskapsleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og skal varsles dersom det oppstår en uønsket hendelse som innebærer fare for liv og helse, skade på miljø, skade på omdømme og/eller ved dødsfall.

2.3.1 Fakultetets beredskapsgruppe

Ved større og/eller alvorlige hendelser aktiveres fakultetets beredskapsgruppe. Denne består av fakultetsdirektør, dekan og assisterende fakultetsdirektør. I tillegg vil andre personer trekkes inn etter behov.4. Sikkerhet i forbindelse med reiser, utveksling/utenlandsopphold og feltarbeid
 

 

Informasjon om beredskap i HMS-portalen

Du finner UiBs beredskapsplan i HMS-portalen.

Du finner UiBs side om sikkerhet i HMS-portalen