Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsstyret

Valg av representant for gruppe B til fakultetsstyret ved SV-fakultetet

Denne våren skal midlertidig vitenskapelig ansatte (gruppe B) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet velge nye representanter til fakultetsstyret.

SV-bygget i solskinn
Foto/ill.:
Hilde Marie Rognås

Hovedinnhold

Hva skal velges?

Det skal avholdes valg av 1 medlem, 1 observatør med møte- og talerett og 2 varamedlemmer for gruppe B til fakultetsstyret for perioden 1.8.2016 til 31.7.2017.

Hvem kan velges?

Ansatte som senest 1. mars i valgåret har tiltrådt midlertidig vitenskapelig stilling ved fakultetet og som er ansatt for mer enn 1 år i minst 50 % stilling.

Ansatt som er valgbar, har plikt til å ta i mot valg og fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

Hvem kan stemme?

Ansatte har rett til å stemme hvis de senest 1. mars i valgåret har tiltrådt midlertidig vitenskapelig stilling ved fakultetet. Man har likevel ikke stemmerett hvis man er ansatt for mindre enn 1 år eller i mindre enn 50 % stilling.

Ansatte med stemmerett vil få tilsendt denne informasjonen på e-post. Hvis du ikke har mottatt e-post, men mener at du har stemmerett, kan du kontakte beathe.moldestad@uib.no.

Hvordan kan du nominere en kandidat?

For at forslag skal være gyldige, gjelder følgende krav:

  • Forslag på kandidater må være skriftlige og det må fremgå tydelig hvem som har signert.
  • Forslag må være signert av ansatte med stemmerett
  • De foreslåtte kandidater må være valgbare
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende
  • Et forslag kan inneholde én eller flere kandidater i uprioritert rekkefølge
  • Fremmes det forslag på mer enn 1 kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse
  • Det kan alternativt fremmes forslag på en liste. Listen må da inneholde forslag på minst fire navn i prioritert rekkefølge
  • Ingen forslagsstiller kan skrive under på mer enn ett forslag

For at nominasjonen skal være komplett, må det til sammen framkomme minst 3 nominerte. Det kan nomineres enkeltpersoner, flere personer eller fullstendige lister. Fullstendige lister må inneholde like mange navn som det skal velges personer.

Nominasjonsforslag kan sendes til beathe.moldestad@uib.no innen 30. april 2016. Foreslåtte kandidater vil straks bli kontaktet og forslag blir kunngjort kort tid etter.

Elektronisk valg

Valget vil avvikles elektronisk i løpet av uke 24.

Mandag 13. juni vil alle med stemmerett få tilsendt e-post med lenke til valglokalet. Stemme kan avlegges fram til onsdag 15. juni kl. 15.00. Valgoppgjør finner sted dagen etter.