Hjem
Universitetshagene
Tiltak mot fremmede arter

Vestamerikansk hemlokk (Tsuga heterophylla)

Vestamerikansk hemlokk er oppført på Artsdatabanken sin fremmedartsliste over innførte, skadelige arter som en art med svært høy risiko.

Frøplanter av vestamerikansk hemlokk detter bakken
Selvsådd vestamerikansk hemlokk kan dekke bakken
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Hovedinnhold

Vestamerikansk hemlokk er et storvokst bartre i furufamilien, fra vestkysten av USA. Det er et eviggrønt bartre med karakteristisk hengende topp- og greinspisser. Arten ble innført til Norge rundt 1890, og ble forsøkt i mindre plantefelt vestafjells. Men arten er også brukt i parker og hager. 

Vestamerikansk hemlokk produserer store mengder frøplanter både i nærheten av og i plantefelt med hemlokk. I kombinasjon med vindspredning av frøene gir dette et svært stort invasjonspotensial. Arten er lite spesifikk med hensyn på skogtype og kan etablere seg nesten over alt. Frøplantene er særdeles skyggetålende og har, dersom det er fuktig nok, evne til å overleve i frodig feltskikt og i tykke mosematter.

Det meste av vestamerikansk hemlokk i Arboretet ble plantet i 1961, før Arboretet ble etablert. Dette er nå store frøbærende trær. 

I dag blir hemlokk vurdert som et uønsket treslag i skogbruket, blant annet fordi den skaper problem for forynging av norsk gran. Vestamerikansk hemlokk er oppført på Artsdatabanken sin fremmedarts-liste over innførte, skadelige arter som en art med svært høy risiko. Treslaget er svært sprednings- og konkurransedyktig, og har potensiale til å endre naturmiljøet - også på landskapsnivå. Flere steder danner arten tett skog og skygger ut all annen vegetasjon. Hemlokk viser sterk forynging og spredning i Hordaland, særlig i Bergensområdet, og truer det naturlige artsmangfoldet. Det er registrert opptil 100 000 småplanter per dekar de verste stedene.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) ønsker at all hemlokkskog skal fjernes. I samsvar med nasjonale retningslinjer, planlegger vi å erstatte disse trærne og bekjempe gjenvekst de neste årene. 

Les mer om Vestamerikansk hemlokk på Artsdatabankens faktaark