Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Fransk nettstudier

Lyst til å ta nettstudier på deltid i fransk språk, litteratur og kultur? Velg mellom 6 ulike kurs á 10 studiepoeng. Nye kurs starter opp høsten 2021 - fremdeles ledige plasser!

Fransk nettstudier ved UiB
UiB starter opp nye nettstudier i fransk fra og med 2021.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Ved Universitetet i Bergen kan du ta nettstudier på deltid i fransk grammatikk, fransk litteratur og litterær analyse samt fransk kulturkunnskap og frankofoni. Alle kursene er 100% nettbaserte.

Hvert kurs gir 10 studiepoeng og går på deltid over ett semester. De tre første kursene går våren 2021, og høsten 2021 byr vi på tre nye kurs, inkludert det tverrfaglige kurset SEK600 Sammenlignende europeiske kulturstudier. Se kursoversikt og les mer om hvert av kursene under. 


Du velger selv om du vil ta kun ett kurs, eller ta flere av kursene i rekken og oppnå inntil 60 studiepoeng i fransk. 

Merk at høstkursene bygger på kursene fra vårsemesteret. Vi anbefaler derfor at du starter med kurs som går om våren og fortsetter med kursene som går om høsten, men det er også fullt mulig å begynne med ett av høstkursene dersom du mener du har et godt nok grunnlag i fransk til å få utbytte av det. Les mer om opptakskrav og anbefalte forkunnskaper i fransk under. 

Felles for alle kursene: 

  • 10 studiepoeng pr kurs
  • Deltidsstudium over 1 semester
  • 100 % nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom
  • Ca 2-3 timers seminarundervisning pr uke, en ettermiddag i uken
  • Ingen kursavgift (men tar du 2 eller flere kurs pr semester må du betale semesteravgift kr 590,-)

Opptakskrav og krav til forkunnskaper

Det meste av undervisningen på kursene foregår på fransk og det er derfor nødvendig med forkunnskaper i fransk. Vi anbefaler at du har minimum nivå 2 i fransk fra videregående skole/fransk B-språk for å få utbytte av studiene, selv om dette ikke er et absolutt opptakskrav. 

For opptak til FRAN621 Fransk grammatikk 2 anbefaler vi at du har grammatikk-kunnskaper som tilsvarer FRAN620 Fransk grammatikk 1. Disse to kursene går etter hverandre i tid i vårsemesteret, og det er derfor mulig å ta begge disse to kursene fortløpende etter hverandre i samme semester. Du må da søke opptak til begge kursene innen søknadsfristen som vil være 1. november 2021 for kursene som starter våren 2022. 

Dersom det er lenge siden du har tatt fransk på videregående eller du er usikker på hvordan du ligger an, kan du ta en språktest:

Ta fransk språktest her

Dersom du fortsatt er i tvil om du har tilstrekkelige forkunnskaper kan du ta kontakt med Institutt for fremmedspråk v/ Gita Rongevær, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. 

Merk: For kurset SEK600 er det ingen særskilte opptakskrav eller krav til språklige forkunnskaper

Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningskurs ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav og krav til dokumentasjon.

FRAN 620 Fransk grammatikk 1

Kurset skal gi deg grunnleggende kunnskap om det franske språksystemet og fransk språkstruktur, særleg innen syntaks. Studiet tar opp tema som syntaktiske grunnbegreper og prinsipper, nomen, adjektiv, pronomen og preposisjoner og etter endt kurs skal du forstå og kunne bruke et språkvitenskapelig begrepsapparat.

Gjennom kurset skal du også få øvd deg på å uttrykke deg på på standardfransk, gjennom oversettelsesoppgaver som belyser kontraster mellom norsk og fransk. 

Undervisningsplan våren 2021:

SeminarTorsdager 18.15 - 19.30 (uke 4-8)

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater og diskusjonsforum via egen kursside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene hver torsdag går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om oppgaveløsning og oppfølging av videoforelesningene. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. 

Det vil i tillegg blir organisert et kurs som skal gi trening i å løse eksamensoppgaver. 

I løpet av kurset skal hver student levere to obligatoriske oppgaver, som må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. 

Avsluttende vurdering består av en 5-timers skriftlig digital hjemme-eksamen, som skal besvares på norsk eller evt. annet skandinavisk språk. Eksamen finner i sted i mars, eksamensdato blir endelig fastsatt rundt 1. desember.

Fullført kurs gir grunnlag for å ta FRAN621 Fransk grammatikk 2. Undervisningen her begynner først i mars, slik at det vil være mulig å ta disse to kursene fortløpende etter hverandre. 

Les hele emnebeskrivelsen

FRAN 621 Fransk grammatikk 2

Kurset bygger på FRAN620 Fransk grammatikk 1 og skal gi ytterligere kunnskap om fransk språkstruktur, særlig innen syntaks. Du skal også styrke det språkvitenskaplege begrepsapparatet. Studiet tar opp tema som tempus og modus, adverbial, setninger og leddsetninger, infinitte strukturer og informasjonsstruktur.

Kurset skal også bidra til at du får ytterligere øvd opp din evne til å uttrykke deg på på standardfransk, gjennom oversettelsesoppgaver som belyser kontraster mellom norsk og fransk. 

Undervisningsplan våren 2021:

SeminarTirsdager  17.30 - 18.45 (uke 11-12 og uke 14-16)

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater og diskusjonsforum via egen kursside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene hver tirsdag går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om oppgaveløsning og oppfølging av videoforelesningene. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. 

Det vil i tillegg blir organisert et kurs som skal gi trening i å løse eksamensoppgaver. 

I løpet av kurset skal hver student levere to obligatoriske oppgaver, som må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. 

Avsluttende vurdering består av en 5-timers skriftlig digital hjemme-eksamen, som skal besvares på norsk eller evt. annet skandinavisk språk. Eksamen blir i mai/juni, endelig dato fastsettes rundt 1. desember. 

Dette kurset bygger på FRAN620 Fransk grammatikk 1, eller tilsvarende forkunnskaper. Undervisningen på FRAN621 begynner først i mars, slik at det vil være mulig å ta de to kursene etter hverandre uten at undervisningen overlapper. 

Les hele emnebeskrivelsen

FRAN 622 Innføring i fransk litteratur

Kurset skal gi en innføring i hovedlinjene i fransk litteratur og litteraturhistorie fra det 17. århundret og fram til vår tid. Målet er å gjøre deg i stand til å lese og tolke skjønnlitterære tekster, gjennom øving i litterær analyse og kunnskap om de aktuelle periodene og forfatterne. I studiet av tekstene ser vi på hvordan tekstene er knyttet til fransk litteratur- og kulturhistorie. 

Undervisningsplan våren 2021:

Seminar 1Onsdager 18.15 - 19.30 (uke 3-8, 10-12 og 15-16)
Seminar 2Torsdag 16.45 - 18.00 (kun uke 5)
Torsdager 18.15 - 19.30 (uke 12, 14 og 15)

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater og diskusjonsforum via egen kursside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om utdypende tekstanalyse og oppfølging av videoforelesningene. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. I tillegg til seminarundervisningen vil alle studentene få tilbud om filmvisninger. 

I forbindelse med undervisningen skal hver student holde en muntlig fremføring på 10-15 minutter. Vi legger til rette for at studentene kan samarbeide om presentasjoner, og du vil få veiledning fra faglærere i planleggingen av fremføringen. Denne må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. 

Avsluttende vurdering består av en skriftlig digital hjemme-eksamen på 1 uke. Eksamensoppgaven vil være er litteraturhistorisk vinklet med utgangspunkt i en eller flere pensumtekster. Du skal besvare oppgaven på fransk, og omfanget skal være rundt 1500 ord. Eksamen blir i mai/juni, endelig dato fastsettes rundt 1. desember. 

Les hele emnebeskrivelsen

FRAN 623 Fransk litterær analyse

Kurset tar for seg noen sentrale litterære tekster fra 1700-tallet frem til vår tid. Du skal utvikle dine evner til lese- og tolke skjønnlitterære tekster gjennom øving i litterær analyse og kunnskap om litterær teori, de akuelle periodene og forfatterne. Vi retter oppmerksomheten særlig mot de litterære- og språklige virkemidlene, men også mot hvordan tekstene er knyttet til fransk og frankofon kultur. 

Undervisningsplan høsten 2021:

SeminarOnsdager 18.15 - 19.45 (uke 40 + uke 42-49. Ikke undervisning i høstferien uke 41)
EksamenUke 50

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater og diskusjonsforum via egen kursside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om utdypende tekstanalyse og oppfølging av videoforelesningene. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. I tillegg til seminarundervisningen vil alle studentene få tilbud om filmvisninger.

I forbindelse med undervisningsseminarene skal alle studentene skrive en obligatorisk øvingsoppgave på fransk (ca 1000 ord), med veiledning fra faglærer. Vi oppfordrer til at studentene samarbeider om forberedelser til oppgaven, som blir utlevert ved studiestart og skal leveres inn 6 uker senere. Oppgaven må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. Det kan også bli aktuelt å arrangere kollokvier/oppgaveseminarer i forbindelse med oppgaveskrivingen. 

Avsluttende vurdering består av en 4 timers digital skriftlig eksamen med en oppgave i litterær analyse eller om litterære problemstillinger. Eksamensoppgaven skal skrives på fransk. 

Les hele emnebeskrivelsen

FRAN 624 Fransk kulturkunnskap og frankofoni

Kurset skal gi en innføring i konstitusjonelle, politiske og sosiale samfunnsforhold i Frankrike og den franskspråklige verden i dag (la francophonie). Du skal få øve opp ferdighetene dine i å lese franske tekster, kunne uttrykke deg på standardfransk og kunne samtale på fransk om samfunnsforhold i Frankrike og om franskspråklige land og områder. 

Undervisningsplan høsten 2021:

SeminarMandager 18.30 - 19.30 (uke 34-47. Ikke undervisning i høstferien uke 41)
EksamenUke 48

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater, oppgaver og diskusjonsforum via egen kursside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om oppfølging av videoforelesningene og utdypende diskusjon rundt avisartikler. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. 

I forbindelse med undervisningen skal du levere og få godkjent en skriftlig oppgave (ca 1000 ord), enten i fransk kulturkunnskap eller frankofoni. I tillegg skal du holde- og få godkjent en muntlig fremføring på ca 5 minutter i den andre disiplinen. Skriver du oppgave innenfor fransk kulturkunnskap skal den muntlige presentasjonen være innenfor frankofoni, eller motsatt. 

Avsluttende vurdering består av en muntlig eksamen på fransk i fransk kulturkunnskap og frankofoni (ca 20 min.) 

Les hele emnebeskrivelsen

SEK 600 Sammenlignende europeiske kulturstudier

Dette er et helt nytt kurs som tilbys på tvers av flere fremmedspråk. Kurset skal gi innblikk i sentrale begreper, debatter og historiske oppbrudd som har preget den kulturelle utviklingen i Europa fra renessansen til vår egen tid. Vi skal se på hvordan disse blir formidlet først og fremst i litteraturen men også i andre kulturuttrykk.

Noen sentrale begreper som tas opp: Verdensbilde, europeer, nasjon, opplysning, revolusjon, kolonialisme og postkolonialisme, individualisme, totalitarisme, isolasjonisme, globalisering, minoritet og rasisme.

Kurset vil belyse et utvalg epoker og oppbruddstider i europeisk historie der nye ideer, begreper og tenkemåter har blitt til eller skiftet innhold på måter som har påvirket den kulturelle utviklingen og skjønnlitteraturen. Kurset vil ta for seg ulike epoker i et sammenlignende perspektiv, konsentrert om noen begrepshistoriske utviklingslinjer. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2021:

VideoforelesningerInnspilte forelesninger á 90 min.
Legges ut ukentlig på UiBs læringsplattform Mitt UiB
Nettmøter á 45 min4 torsdager kl. 18.15 - 19.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
Eksamen6 timers skriftlig digital hjemmeeksamen
(skrives på norsk eller engelsk). Innleveringsfrist kommer


Alle studentene skal i tillegg levere inn en obligatorisk oppgave på 750 - 1000 ord, som kan skrives på enten engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk eller norsk og blir vurdert til bestått/ikke bestått. Oppgaven må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen.