Hjem
Lærerutdanning

Styringsgruppen for lektorutdanningen

Styringsgruppen for lektorutdanningen har overordnet ansvar for ressursallokering og for å fatte vedtak i saker av strategisk betydning for lektorutdanningen og for EVU-tiltak rettet mot skoleverket.

Mandat

Styringsgruppen har ansvar for:

  • å ta initiativ til strategisk utvikling av lektorutdanningen ved UiB.
  • å vedta endringer i dimensjonering og fordeling av studieplasser, etter at fakultetene har gitt sine innstillinger.
  • å gi tilråding til universitetsledelsen om praksis- og driftsbudsjett.
  • å fatte vedtak i saker som er av strategisk betydning for lektorutdanningene og for EVU-tiltak rettet mot skoleverket.
  • å behandle saker der programrådet ikke blir enige.

Sammensetning

  • Dekanene ved de fakultenene som er involvert i lektorutdanningen
  • Én studentrepresentant fra enten ettårig praktisk-pedagogisk utdanning eller 5-årig lektorutdanning

Leder for styringsgruppen er dekan ved det fakultetet som har programrådslederen.

Leder for programrådet for lektorutdanningen er sekretariatsansvarlig for styringsgruppen og har ansvar for å fremme saker til styringsgruppen.

Fagdirektør for lektorutdanningen er observatør.

Styringsgruppen kan, etter ønske fra studentene, utvides med ytterligere én studentrepresentant med tale- og forslagsrett.

Representanter