Hjem

Det juridiske fakultet

Forskerutdanning ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet tilbyr et ambisiøst opplegg for ph.d.-opplæringen. Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til programmet, kursinformasjon og reglement.

Love om forarbeider 1902.png

Gamle lovbøker i hylle
Foto:
Magnus Halsnes

Ph.d.-programmet i rettsvitenskap

Forskerutdanningen som tilbys ved fakultetet er «Ph.d.-programmet i rettsvitenskap».
Ph.d.-kandidater skal gjennom en periode på 3 eller 4 år skrive en vitenskapelig avhandling, og gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram. Programmet har et omfang på 30 studiepoeng, som tilsvarer ett semesters fulltidsstudier.

Innhold og kurs

Opplæring ved fakultetet tilbys gjennom to kurs: Grunnlinjen og Perspektivlinjen, på 10 sp hver. Som en del av disse kursene skal kandidaten delta i to David Doubletseminarer og i ett nasjonalt doktorgradsseminar (DNDS). 
Kandidatene skal også gjennomføre en valgfri del som settes sammen av relevante konferanser, kurs, seminarer og andre faglige aktiviteter. Den valgfrie delen utgjør også 10 sp. Nordiske, valgfrie kurs publiseres i JurforskNordic-portalen.
Om lag halvveis i programmet skal alle kandidater ha midtveisevaluering. En midtveisevaluering er et seminar der doktorgradskandidaten legger frem sitt avhandlingsarbeid til diskusjon.

Læringsmål

En doktorgradskandidat skal bli så godt kjent med rettsvitenskapens vitenskapsteori, metode og ulike teoretiske innfallsvinkler at vedkommende selv kan treffe kvalifiserte og informerte valg med hensyn til egen metodisk posisjon, mulige teoretiske innfallvinkler og overordnede problemformuleringer for avhandlingsprosjektet. Doktorgradskandidatene skal få en øket forståelse for hvordan man kan i et avhandlingsprosjekt mer generelt kan bidra med ny innsikt og nye forskningsresultater på et rettsområde.

Bakgrunn

I desember 2009 oppnevnte Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet et utvalg som skulle gå gjennom blant annet evalueringer, læringsmål og undervisningsopplegg for "Forskerskolen i rettsvitenskap". Utvalgets innstilling har dannet grunnlag for ph.d.-programmet i rettsvitenskap, som startet opp høsten 2011. Innstillingen ble forelagt FU i 30.11.10 og Fakultetsstyret 14.12.10.  På bakgrunn av innstillingen ble det utarbeidet et nytt opplæringsprogram og et nytt reglement. Før het doktorgradsutdanningen "Forskerskolen" og hadde egne Utfyllende regler

Opptak

UiB hovedside om ph.d.-graden har mye informasjon om hvordan man søker opptak, så begynn gjerne der.

Søke opptak

De fleste som søker opptak på ph.d.-programmet gjør det ved at de søker en stipendiatstilling. Disse lyses ut på fakultetets hjemmeside og på JobbNorge. Det er ikke faste søknadsfrister, men oppstarten på programmet vil være tidlig i januar, ettersom det første kurset starter da. Søknaden sendes dit stillingsannonsen angir.
Dersom du har finansiering, men vil søke opptak på ph.d.-programmet, bruker du UiBs søknadsskjema. Det står i skjemaet hvilke vedlegg som må være med. Søknaden sendes: Det juridiske fakultet, postboks 7806, 5020 Bergen.

Mer informasjon?

Har du spørsmål om opptak? Send en epost til phd@jur.uib.no. Se også fakultetetshovedside om ph.d.-programmet. I tillegg har fakultetet veiledninger til søkere og bedømmelseskomité som vi anbefaler alle søkere å lese.
Det overordnede reglementet som styrer opptak på ph.d.-programmet er Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, se særlig § 5.

Se veiledning for søkere til stipendiatstilling og oversikt over formelle krav og informasjon knyttet til å søke opptak til ph.d.-utdanningen ved UiB. 

Ord og uttrykk

Ph.d.-grad (Graden philosophiae doctor): Graden man får etter å ha fullført og bestått organisert forskerutdanning

Alle som er tatt opp på doktorgradsprogrammet/ph.d.-programmet er ph.d.-kandidater/ doktorgradskandidater

Stipendiat viser til ansettelsesforholdet

Ph.d.-kandidat viser til utdanningen

PhD: ph.d. skrevet på engelsk

Når man ved UiB omtaler «stipendiater», omtaler man strengt tatt kun de som er ansatt i denne stillingskategorien ved UiB

Man kan være stipendiat ved en høgskole. Er du tatt opp til forskerutdanningen ved UiB, er du «ph.d.-kandidat» i ditt forhold til UiB

Når du har fått avhandlingen godkjent og hatt en vellykket disputas, blir du ph.d. Fram til du har hatt disputas er du ph.d.-kandidat, men under prøveforelesning og disputas kan ph.d.-kandidaten omtales som «doktorand»