Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i kulturvitskap

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar25
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Det blir sagt at utan kulturen stoppar Noreg, men kva er det særeigne ved kultur? Korleis er kulturen til stades i alt vi gjer - i for eksempel seksualiteten vår og haldninga vår til kropp, i maten vi et eller i bruken vår av sosiale medium? Kvifor kan kvardagskulturen seiast å vere fundamentet for heile samfunnslivet? Slike spørsmål står sentralt i faget kulturvitskap.

Kulturvitskap er studiet av kvardagskultur og korleis menneske skaper meining i tilværa. Studiet vil gi deg grunnleggande kunnskap om mennesket som kulturskapande og kulturberande vesen. Faget arbeider både med kulturhistorie og kulturanalyse av samtidsfenomen. Kulturvitskap arbeider blant anna med kulturelle perspektivet på migrasjon og etniske konfliktar, kjønn og seksualitet, helse og hygiene, magi og møte med det overnaturlege. Andre sentrale tema er materialitet, kulturarv og tradisjonar som segner og eventyr.

Å studere kulturvitenskap

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Bachelorgraden i kulturvitskap gir deg kompetanse til å forstå kulturell kompleksitet, endring og stabilitet. Det er kunnskapar som kan nyttast i ei rekke yrkessamanhengar. Utdanninga opnar for arbeid i kulturarvssektor, museum, arkiv, offentleg administrasjon, medieverksemder, sosialt og internasjonalt arbeid.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i kulturvitskap. I masterstudiet får du mogelegheit til å gå djupare inn i eit emne som interesserer deg.

Forsking
Fagmiljøet i kulturvitskap forskar på folkelege uttrykk, blant anna knytt til religiøsitet, sjukdomsoppfatningar og tolkingar av fortida. Det blir òg forska på kjønn og vald, og på kulturarv sett i eit kritisk perspektiv.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • vil ha god oversikt over sentrale tema knytt til fortid og nåtid innanfor kulturfaget. Gjennom fordjupingar vil studenten ha særskild innsikt i nokre sentrale kulturvitskaplege tema.
 • vil også få ei grundig innføring i viktige metodiske og teoretiske tilnærmingsmåtar i faget.

Ferdigheiter:

Studenten

 • har ferdigheiter i å drøfte kulturvitskaplege problemstillingar og kan kritisk vurdere kulturvitskapelige framstillingar og analysar.
 • kan analysere kulturvitskaplege data, kjelder og litteratur og trekkje eigne konklusjonar basert på dette materialet.

Generell kompetanse:

Studenten

 • er skikka til å formidle kulturvitskapleg kunnskap og innsikt både munnleg og skriftleg. Dei skriftlege arbeida gjev kompetanse til å argumentere akademisk og vitskapleg.
 • har kompetanse til å setje seg inn i nye problemfelt og til å sjå og analysere saker frå fleire sider.
 • kan nytte sin kombinasjon av fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde ex.phil, 10-20 studiepoeng ex.fac. og ei spesialisering i kulturvitskap på 90 studiepoeng. Det er anbefalt å ta KUVI 100- Innføring i kulturvitskap. KUVI 100- Innføring i kulturvitskap parallelt med ex.phil. og ex.fac. før ein tar til på spesialiseringa. Du kan velje alle eller delar av dei siste studiepoenga i graden frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet, for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i kulturvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI100Innføring i kulturvitskap101–61
Spesialisering i kulturvitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI101Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitskapelege syn på verda151–62
KUVI104Forteljing og fortolking frå folkeeventyr til Facebook151–63
KUVI105Tinga og vi. Materialitet og meining151–63
KUVI250Bacheloroppgåve i kulturvitskap151–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI102Tradisjon og modernitet. Fortida i nåtida151–6
KUVI103Migrasjon og mangfald151–6
KUVI106Kjønn, seksualitet, kultur151–6
KUVI107Hekseprosessene og den magiske verda151–6
KUVI108Museologi151–6
KUVI202Kulturformidling151–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR201Praksis i arbeidslivet151–6
MID102Urbane topografiar og nettverk 700-1600 - arkeologiske og historiske perspektiver 151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Fagmiljøet i kulturvitskap anbefaler studentar å dra på utveksling i løpet av bachelorstudiet. Kulturvitskap anbefaler kulturstudium ved Københavns Universitet, Stockholms universitet eller Humboldt-Universität zu Berlin.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i kulturvitskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Kulturvitskap

Bachelorprogram i kulturvitskap

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Søkerkode i Samordna opptak
184200

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00 - 14:00)