Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i religionsvitskap

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar30
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Kva er religion? Kva er ein gud? Korleis kan det ha seg at religion kan gi meining, samhald og ei kjensle av fridom, men samtidig skape angst, strid og undertrykking?

Religionsvitskapen gir kunnskap om det religiøse mangfaldet og korleis religionane verkar inn på resten av samfunnet. I dette faget får ein omfattande kjennskap til dei viktigaste religionane i dag og opp gjennom historia. Du blir betre i stand til å forstå korleis religion er bygd opp og korleis religion blir avgrensa i forhold til andre delar av kulturen. I tillegg vil du få innsikt i samspelet mellom religion og andre sosiale system.

Religionsvitskap er eit historisk fag som utforskar dei lange linjene i religionane, men det er også eit fag som samanliknar ved å avdekke likskap og ulikskap på tvers av kulturar og religionar. Fagstudiet gir innsyn i ei rekke vitskapelege teoriar og metodar henta frå samfunnsfag og psykologi så vel som frå fleire humanistiske fagfelt, blant anna filosofi og klassisk litteratur.

Velkommen til innføringsemnet RELV100 – Religion, kultur og samfunn

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein bachelorgrad i religionsvitskap opnar for mange ulike typar arbeid. Utdanninga gir deg ein viktig kulturell kompetanse som opnar for arbeid innanfor offentleg forvaltning, utanriksteneste, bistand, innvandringsrelatert arbeid, media, reiseliv, organisasjonsliv, politikk og museum. Du kan arbeide som lærar i ungdomsskolen, i den vidaregåande skolen eller i andre utdanningsinstitusjonar. Eller du kan gå vidare med forsking på religionsfeltet både i Noreg og internasjonalt.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i religions­vitskap.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer religion med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
Religionsvitskap ved UiB representerer internasjonal spisskompetanse på ei rekke forskingsfelt. Tema som blir forska på er blant anna religionar i antikken, buddhisme, gnostisisme, hinduisme, islam, kristendom, nyreligiøsitet, samisk religion, sikhisme, zoroastrisme, systematisk religionsforsking, og religion sett i samanheng med ulike tema som sex, kjønn, menneskerettar og populærkultur.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om eldre og nyare religionar og deira roller i samfunn og kultur i historie og notid
 • har kunnskap om sentrale vitskaplege forskingsperspektiv på religion og ulike forståingar av religion
 • har innsikt i sentrale religionsvitskaplege omgrep og teoriar

Ferdigheiter

Kandidaten  

 • kan kritisk drøfte religionsvitskaplege problemstillingar
 • kan kritisk analysere religionshistoriske kjelder
 • kan sjå samanheng mellom teori og data frå ulike kontekstar
 • kan sjølvstendig teoretisk tenking

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan forstå menneskeleg åtferd i sine kulturelle og religiøse kontekstar
 • kan handsame store informasjonsmengder
 • kan argumentere munnleg og skriftleg med utgangspunkt i dokumentasjon og vitskapeleg forsking
 • kan utvikle perspektiv på religion og samfunn som ikkje tar det eurosentriske verdssynet for gitt
 • kan nytte sin kombinasjon av fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde ex.phil, 10-20 studiepoeng ex.fac. og ei spesialisering i religionsvitskap på 90 studiepoeng. Det er anbefalt å ta RELV100 - Relgion, kultur og samfunn parallelt med ex.phil og ex.fac før ein tar til på spesialiseringa. Du kan velje alle eller delar av dei siste studiepoenga i graden frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i religionsvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV100Religion, kultur og samfunn101–61
Spesialisering i religionsvitskap (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap151–62
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–63
RELV103Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar151–63
RELVI250Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap151–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–6
RELV202Spesialiseringsemne151–6
RELV202SEMSpesialiseringsemne med semesteroppgåve151–6
RELV213Religion og vitskap151–6
RELV221Nyreligiøsitet151–6
RELV222Religionar i antikken151–6
RELV223Buddhisme og jainisme151–6
RELV224Hinduisme151–6
RELV230Religion og media151–6
RELV231Religion og turisme151–6
RELV232Verdsfilosofiar151–6
RELV233Religion og kunst151–6
RELV234Religion og musikk151–6
RELV235Islam og muslimars religion151–6
RELV236Reformasjonar i Europa151–6
RELV237Religion and the City151–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR201Praksis i arbeidslivet151–6
MID102Urbane topografiar og nettverk 700-1600 - arkeologiske og historiske perspektiver 151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan integrere eit studieopphald i utlandet i bachelorgraden din i religionsvitskap, enten ved å ta religionsrelaterte emne, eller ved å ta andre fag som frie studiepoeng i graden din. Religionsvitskap har ulike samarbeids­avtalar med andre universitet. Anbefalte samarbeidsuniversitet som kan nemnast er Aarhus Universitet, Universität Bremen, Syddansk Universitet, University of Groningen og SOAS, University of London.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i religionsvitskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

imagetopic_iStock_000006948102tilpasset.jpg

Indiske menn og kvinner i fargerike klær på vei opp en trapp til et tempel

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Søkerkode i Samordna opptak
184929

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70 (10.00-14.00)