Hjem
Click

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Ny student

Ny student

Alle nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har felles oppstart 14. august kl. 10 i Grieghallen.

Din timeplan for studiestartuken (14.-18.aug) finner du her: Studiestart 2017 - bachelor i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Introduksjon

Introduksjon

Studiet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kombinerer tekniske informatikkfag med samfunnsvitskapeleg informasjonsvitskap, og gir på denne måten dobbel kompetanse.

Du får ei moderne, tverrfagleg utdanning som er spesielt tilpassa behova til næringsliv og forvalting. Dette omfattar alt frå brukar- og organisasjonsmessige vurderingar til spesifisering, utforming og implementering av programsystem.

Som student får du erfaring med moderne systemutviklingsmetodar og programmeringsverktøy gjennom praktiske øvings- og prosjektoppgåver. Du skal kunne ta i bruk nye metodar, språk og teknologiar innanfor eit område i stadig utvikling.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Aktuelle arbeidsoppgåver etter fullført IKT-studium er utvikling, programmering og evaluering av nye informasjonssystem, opplæring og brukarstøtte, drift og vedlikehald av eksisterande system, utvikling av ny teknologi, planlegging og oppfølging av korleis ei verksemd best kan utnytte IKT.

Desse arbeidsoppgåvene finst både i det offentlege og i det private arbeidslivet. Studiet kan også byggast ut med eit masterstudium og kvalifisere for forsking og undervisning i universitets- og høgskolesektoren.

Les meir om kva tidlegare studentar arbeider med her

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informasjons­vitskap eller informatikk.

Forsking

Forsking innanfor IKT kombinerer både informatikk og informasjonsvitskap, og handlar til eksempel om interaksjon mellom menneske og ­maskin, ­teoriar om programvareutvikling, programmering, visualisering og forbetring av informasjonssystem. Ved UiB finst det blant anna eit eige laboraturium for forsking på kunstig intelligens.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

En kandidat med fullført bachelorgrad skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har solid teoretisk forståing av både moglegheiter og avgrensingar knytt til datateknologien
 • har kunnskap om design-prinsipp for programvare og informasjonssystem
 • har teknisk og teoretisk kunnskap om prinsipp for datahandsaming
 • har kjennskap til systemutviklingsprosessar
 • har teoretisk og praktisk kunnskap om programmeringsspråk og -verktøy
 • forstår informasjonssystema si rolle i ein organisasjon eller i offentleg sektor

Dugleikar

Kandidaten

 • kan utvikle programvare
 • kan utforme og implementere effektive program
 • har praktisk erfaring med programmeringsspråk og -verktøy
 • kan delta i store programvareutviklings-prosjekter som krev kunnskap om bruk av moderne metodar og verktøy for systemutvikling, programmering og datahandsaming
 • kan delta i heile systemutviklingsprosessen, frå brukarane og organisasjonane sine krav, til spesifikasjon, utforming og implementering av informasjonssystem


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere ulike problemstillingar knytt til bruken av informasjonsteknologi med omsyn både til teknologiske løysingar og til verksemda/organisasjonen som teknologien skal tene
 • kan reflektere over tilhøvet mellom teknologien og den konteksten den opptrer i
 • har eit solid grunnlag for sjølvstendig å kunne vidareutvikle og utvide eigen kompetanse innan fagfeltet.
 • kan både arbeide sjølvstendig og saman med andre i prosjekt

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom href="http://www.samordnaopptak.no/info/">Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MATRS: Matematikk R1 eller S1 og S2

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184436

Kontakt

Meir informasjon

studierettleiar.svfa@uib.no 55 58 98 50 (kl. 10.00-15.00)