Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Studentrepresentasjon og fagutvalg

Informasjon om studentrepresentasjon og fagutval ved AHKR.

Hovedinnhold

I alle organ ved Universitetet i Bergen som har vedtaksmyndigheit har studentane krav på 20 prosent representasjon. Slik kan dei vere med på å bestemme korleis universitetet skal vere.

Fagutvala er bindeledd mellom instituttet og studentane, og kan uttale seg i saker som er viktige for studentane.

Studentar i råd og utval

Ved AHKR er studentane representerte i fagmøte, UUI (Utval for undervising og internasjonslisering) og instituttrådet. Det er fagutvala sitt ansvar å halde val av representantar.

Om ein ynskjer å sitje som studentrepresentant er det ikkje naudsynt å ha vore med i utval eller råd tidlegare. Det er derimot viktig å lese dei sakspapira som vert sende ut, og å setje seg inn i kva dei ulike utvala og råda har ansvar for. Du finn relevant informasjon om utvala her.

Fagutval

Fagutvala er faglege og fagleg-sosiale utval. Her kan alle studentar vere med, det er ingen avgrensing for kor mange som kan sitje i fagutvalet. Fagutvalet er basert på frivillig innsats, og gir nyttig erfaring.  Meir om fagutvala står under Om å drive fagutval ved AHKR.

Fagmøte

Fagmøta ved instituttet er knytt til dei ulike fagmiljøa. Her sit dei fagleg tilsette, studierettleiar og representantar for studentane. Representantane til fagmøta er som regel valde blant medlemmane i dei respektive fagutvala. Dette er fordi ein i fagmøta diskuterer og tek avgjersler som er viktige for korleis faget skal utvikle seg. Det kan gjelde innhaldet i dei ulike emna som instituttet tilbyr, eller om det er andre fag som burde vore tilbodne. Dersom fagutvalet får tilbakemeldingar på faga frå studentane har dermed studentrepresentantane i fagmøtet høve til å leggje dette fram på fagmøta. Studierettleiar kallar inn til fagmøta og skriv referat.

UUI

I UUI sit undervisningskoordinator og fagkoordinatorane (ein fagleg tilsett fra kvart fag) ved AHKR. Studieleiar er sekretær, dvs. sender ut innkalling og skriv referat. Studentane har krav på to representantar med røysterett i UUI. AHKR ønskjer samstundes at alle fire fag er representerte med student på møtet, og har difor ei ordning med fire studentrepresentantar – ein frå kvart fag – som kvar har ei halv stemme. Kvar representant skal ha ein vara.

Sakene som vert tekne opp på desse møta handlar om undervisinga ved instituttet, og dessutan om internasjonalisering. Det vil seie at ein går gjennom studie- og emneplanar, samt at ein ser til at måla instituttet har for undervisninga vert oppfylte. Det same gjeld internasjonalisering, ein ser på planane instituttet har for utveksling og andre internasjonaliserande tiltak, og ser til at måla for dette vert oppfylte.

Som studentrepresentant får ein møtegodtgjersle for dei møta ein går på, og ein får ein attest for arbeidet. Dette er ei nyttig erfaring å ha med seg vidare i arbeidslivet. Det er omlag eit møte i månaden, eller litt sjeldnare. Det vert sett fast ein møteplan som ligg ute på instituttet sine nettsider slik at ein kan få oversyn over møta. Det vert dessutan sendt ut innkalling og sakliste til studentrepresentantane før kvart møte.

Instituttråd

Instituttrådet består av representantar for dei fagleg tilsette, for administrativt eller teknisk tilsette, og for studentane. Studentane har to representantar i instituttrådet. Kvar av desse skal ha to vararepresentantar.Sakane som vert tekne opp i instituttrådet vedkjem ulike sider ved drifta av instituttet, både faglege og meir administrative sider. Døme på dette er forskingsmeldingar, forskingsutdanningsmeldingar, og utdanningsmeldingar. Vidare er budsjett og rekneskap andre dokument ein ser på.

Som studentrepresentant får ein møtegodtgjersle for dei møta ein går på, og ein får ein attest for arbeidet. Dette er ei nyttig  erfaring å ha med seg vidare i arbeidslivet. Det er omlag eit møte i månaden, eller litt sjeldnare. Det vert laga ein årsplan for møta. Av og til vert det kalla inn til ekstramøte dersom det er viktige saker som skal takast opp. Administrasjonssjefen er sekretær for instituttrådet og sender ut innkalling og referat. Det vert sendt ut innkalling og sakliste til studentrepresentantane før kvart møte.

Val av representantar til råd og utval

Det er fagutvala sitt ansvar å velje representantar til dei ulike råda og utvala ved AHKR. Arbeidet med dette bør starte allereie semesteret før valet skal haldast. Dette er for at ein kan velje representantane tidleg, og dermed vere sikra at studentane får dei plassane dei har rett på i utvala.Det er tilrådd at alle fagutvala samlast om å halde eit allmøte i byrjinga av semesteret, der representantane vert valde.

Følgjande studentrepresentantar skal veljast:

Fagmøte
To faste representantar.
Fire vararepresentantar.
Representantane vert valde frå medlemmar som har tilknyting til dei respektive fagutvala.

UUI
Fem faste representantar.
Fem vararepresentantar.
Det er ein representant og ein vara frå kvart fag + ein represent og ein vara frå lektorprogrammet (LÆHR).

Instituttråd
To faste representantar.
Fire vararepresentantar.
Representantane vert valde frå interesserte studentar på alle fag ved instituttet.

Om å drive fagutval ved AHKR

Kva eit fagutval er og kva dei kan gjere er ikkje alltid lett å få tak på, og i det følgjande vert det gitt svar på ein del ofte stilte spørsmål om fagutvala: kva dei er og kva dei gjer. For å finne ut endå meir er sjølvsagt det beste å verte med i eit fagutval sjølv.

Ved semesterstart er fagutvala med på informasjonsmøte for sine respektive fag. Der er det mogleg å finne ut meir om fagutvala. Det er òg mogleg å finne ut meir på fagutvala sine eigne sider, eller ved å kontakte fagutvala direkte.

Det er til ei kvar tid medlemmane i fagutvala som i stor grad er med på å forme korleis fagutvalet fungerer og kva ein jobbar mest med. Er du interessert i å påverke fagmiljøet anten fagleg eller sosialt, er fagutvalet ein god stad å byrje!

Kva og kven

Kva er eit fagutval?

Fagutvala tek vare på studentane sine interesser. Eit fagutval har røter i dei ulike faga, og dei fleste faga ved fakultetet har eit fagutval.I fagutvala samlast interesserte studentar som ynskjer å bidra til fagmiljøet, anten ved å jobbe med spørsmål som er fagleg relatert, eller med sosiale tiltak. Som regel gjer fagutvala litt av begge delar.

Kven kan vere med?

Uansett om ein er ny student på faget eller har vore student i fleire år, kan ein vere med i eit fagutval. Det er ingen grense for kor mange som kan vere med i eit fagutval, alle får vere med.

Kva fagutval finst på AHKR?

Ved AHKR er det fem fagutval:

  • Arkeologi
  • Historie
  • Kulturvitskap
  • Religionsvitskap
  • Lektorprogram i historie eller religionsvitskap

Aktivitetar

Kva faglege aktivitetar kan fagutvala jobbe med?

Fagutvalet vert spurde i sakar som vedkjem det faget utvalet er knytt til. Eit døme på dette er at medlemmar i fagutvalet kan sitje i Fagmøte. Saker som er viktige for faget vert tekne opp og studentane har stemmerett.Fagutvala har òg fått avsett ein dag i kvart vårsemester til Fagkritisk dag. Første torsdagen i mars er det undervisingsfri, og dette er for at ein skal ha høve til å stille fagkritiske spørsmål. Her kan ein arrangere foredrag, debattar, ekskursjonar eller anna som kan setje lys på ulike sider ved faget.

Kva fagleg-sosiale aktivitetar kan fagutvala drive med?

Fagleg-sosiale aktivitetar er òg ein kjekk og viktig side ved fagutvala. Døme på typiske arrangement er faglunsjar, fagfestar, filmkveldar eller liknande. Dette er både sosialt og ein uformell måte å nærme seg faget på.

Økonomi

Kvart kalenderår får kvart av fagutvala ved AHKR 2000 kr frå instituttet. Det er fagutvala som sjølv må fordele bruken av pengane ut over året, slik at dei rekk til både vårsemesteret og haustsemesteret.Pengane frå instituttet vert ikkje overført til fagutvala, men er pengar som vert stilt til disposisjon for fagutvalet ved byrjinga av kalenderåret. Ein må dermed først betale det ein ynskjer å nytte pengane til, og ein får så refundert utgiftene.

Korleis nytte pengane til fagutvalet?

  • Ein må først betale varen/tenesta, og få ei kvittering.
  • Ein må sende kvitteringen til instituttet, og oppgi navn, adresse og kontonummer.
  • Pengane ein har lagt ut vert overført tilbake til konto så snart økonomiavdelinga har handsama saka.

NB. Om det er arrangement som skal gjennomførast og ingen har pengar å leggje ut, må dette takast opp med instituttet ved studieleiar. Fagutvala kan søkje instituttet om ekstra midlar til spesielle arrangement. Ein slik søknad skal sendast på e-post til instituttet.

Kontaktpersonar ved AHKR

Her er ei oversikt over kven fagutval og studentrepresentantar kan ta kontakt med ved instituttet. 

Generelle spørsmål
Om ein er usikker på kvar ein skal vende seg for å få svar på det ein lurar på, kan ein spørje i ekspedisjonen på AHKR.

Faglege saker
I saker som vedkjem det enkelte faget, innhaldet i emneplanar eller anna av fagleg relevans kan ein snakke med studierettleiar og fagkoordinator for det einskilde faget. Elles er det mogleg å ta opp slike saker på fagmøta.

Val av representantar til instituttråd og UUI
Informasjon om val av representantar til instituttråd og UUI kan ein få hos Anna Lisa Arefjord.

Attestar og møtegodtgjersle for UUI og instituttrådet
Attestar for arbeidet i UUI og i instituttrådet, samt utbetaling av møtegodtgjersle, er det Anna Lisa Arefjord som har ansvar for.

Endring av e-postadresser
For å oppdatere mottakarane av e-post som vert sendt til fagutvala sine UiB-adresser må ein ta kontakt med Anna Lisa Arefjord.

Økonomien til fagutvala
Informasjon om økonomien til fagutvala, kor mykje ein får av instituttet og korleis ein kan bruke pengane står lenger oppe på sida. Om det framleis er noko som er uklårt med omsyn til den generelle økonomien til fagutvala ved AHKR kan ein rette spørsmåla til studieleiar Jan Jacob Hoffmann. Om ein treng pengar til større arrangement eller forskotering av pengar kan ein òg ta kontakt med studieleiar. Spørsmål som vedkjem tilgjengelege midlar, som kor mykje pengar ein har brukt og kor mykje som er att for året, kan ein få svar på av Terje Selland.

Innlevering av kvitteringar til refusjon
Om ein sit i eit fagutval og skal levere skjema for å få refundert pengar, eller har spørsmål om utfylling av dette skjemaet, kan ein vende seg i ekspedisjonen hos AHKR. Den ligg i Øysteinsgt. 3, i første etg.