Hjem
Fagområde for allmennmedisin
FORSKNING | Gruppe for helsetjenesteforskning

HELFORSK

Gruppe for helsetjenesteforskning (HELFORSK) jobber med forskning på helsetjenesten med vekt på allmennlegetjenesten, primærhelsetjenesten og samhandling der allmennlegetjenesten inngår.

Hovedinnhold

Forskningsgruppen er tilknyttet fagområde for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Flere av medlemmene er også ansatt ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) ved NORCE.

Faste prosjekter

Ph.d.-prosjekter

Ph.d.-kandidatTittel på forskningsprosjekt

Kristian Rikstad Myklevoll

General practitioners' response to red response alarms

Dag Ståle Nystøyl

Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus, med vekt på samspill mellom anestesilegebemannet tjeneste og kommunal legevakt

Marit Nymoen

The need for specialised mental health care

Heidi Marie Kirkeng Meling

Collaborative depression care: aspects facilitating or hindering sustainable work participation

Jesper Blinkenberg

Akuttinnleggelser i sykehus

Camilla Kjellstadli

Heimedød i Noreg

Gunhild Felde

Urininkontinens og angst/depresjon

Sahar Pahlavanyali

Kontinuitet i allmennpraksis

Stein Vabo

Bruddbehandling i primærhelsetjenesten

Sara Tahir

General practitioners and the coordination of care for marginalised young adults with depression

Ingjerd Jøssang

Pasienten som subjekt i allmennpraktiske dialoger om medisinsk uforklarte plager og symptomer 

Nina-Margrethe Tennebekk Theodorsen

Prevention and treatment of Diastasis Rectus Abdominis during pregnancy and the postpartum period

Sharline Riiser

Depresjonsomsorg i allmennpraksis - Pasientforløp, variasjon og fastlegeordningens premisser

Anneli Borge Hansen

Legemiddelbehandling og oppfølging av depresjon i allmennpraksis

Ina Grung

Allmennlegens rolle i depresjonsomsorg: Forventninger og erfaringer hos leger og pasienter

Vivian Midtbø

Telefonrådgjeving i legevaktsentralen

Anne Mette Gravaas Berget

Funksjon, deltakelse og livskvalitet. En oppfølgingsstudie av mennesker med funksjonsnedsettelser i et rehabiliteringsforløp

Jørgen Breivold

Betingelser for å avvise urimelige krav fra pasienter i allmennpraksis

Assosierte ph.d.-prosjekter

Ingrid Oma Langeland

User safety culture in child health clinics and school health services

Thomas Omdal

Kvinnekohorten i Hordaland

Doktorgrader

2020 

Gunhild Felde

Urininkontinens assosiert med angst og depresjon hos kvinner. Klikk her for å lese kappen.

Camilla Kjellstadli

Fleire bør få døy heime. Klikk her for å lese kappen.

Merethe Hustoft

Har teamsamarbeid betydning for endring i helse og funksjon. Klikk her for å lese kappen.

Gunnar HusabøEffekt av tilsyn. Klikk her for å lese kappen.

Årsrapport

HOVEDPROSJEKTER

Forbedring av helsetjenester (Implement it) (kontaktperson Miriam Hartveit)

Implementering og etterlevelse av anbefalt praksis er ufullstendig i alle deler av helsetjenesten. Pasienter får derfor ikke alltid anbefalt behandling eller blir overbehandlet. "Implement it" har som målsetting å effektivisere opptaket av nye, bedre arbeidsmåter og behandlingstiltak i helsetjenesten. Innledningsvis studerer vi særlig rett bruk av antibiotika, ulike tiltak for å oppdage og respondere raskt på forverring i pasientens tilstand og sikring av korrekt medikamentliste for rett medisinbruk. Forskningsprosjektet og tiltakene vi studerer skjer i samarbeid mellom sykehus og allmennmedisinske forskningsmiljøer og praksis, i tillegg til et internasjonalt samarbeid. Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd (2021 - 2024).

Sikkerhetskultur i primærhelsetjenesten (SIP) (kontaktperson Gunnar Tschudi Bondevik)

Uheldige hendelser i primærhelsetjenesten er vanlige. Pasientsikkerhetskultur handler om i hvilken grad helsearbeideres holdninger, prioriteringer, handlinger og rutiner bidrar til å forebygge - og lære av - uønskede hendelser og pasientskader. Spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) måler de seks pasientsikkerhetsfaktorene teamarbeid, sikkerhetsklima, jobbtilfredshet, arbeidsforhold, stressgjenkjennelse og syn på ledelse.

I dette prosjektet undersøkes pasientsikkerhetskulturen på fastlegekontor, legevakt, sykehjem, hjemmetjenester, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, kommunal psykisk helse og kommunal akutt døgnenhet.

Sikkerhetskultur på legevakter i Europa (SAFE-EUR-OOH) (kontaktperson Gunnar Tschudi Bondevik)

Fem europeiske land (Italia, Kroatia, Nederland, Slovenia og Norge) samarbeider i prosjektet Safety culture in European out-of-hours services (SAFE-EUR-OOH). I dette prosjektet brukes spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire i en studie om pasientsikkerhetskultur på legevakt. Vi undersøker likheter og forskjeller i helsearbeideres holdninger til pasientsikkerhet i disse landene – og hvordan ulik organisering og kultur kan tenkes å påvirke resultatene.

Bruk av helsetjenester i Norge (kontaktperson Steinar Hunskår)

Prosjektet fokuserer på hvilke pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp i sykehus, hvilke diagnoser de har og om de har kontakt med fastlege eller legevakt før innlaggelse. Stikkord er variasjon i innleggelsesrater og kontinuitet. Vi bruker data fra flere helseregistere. Prosjektet finansieres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), og er et samarbeid mellom NKLM og IGS. Her finner du prosjektets nettside.  

Depresjonsomsorg i allmennpraksis (The Norwegian GP-DEP Study) (kontaktperson Sabine Ruths)

Fastlegen har en nøkkelrolle i oppfølging og behandling av depresjon, men kunnskapen om det samlete tjenestetilbudet for pasienter med depresjon er begrenset. Gjennom registerbaserte studier undersøker vi hvorvidt fastlegeordningen bidrar til likeverdige helsetjenester, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse. Vi belyser pasienters og faggruppers erfaringer med koordinerte helsetjenester gjennom intervjuer og spørreskjema. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd 2019-2022. Forskergruppen ved NORCE og UiB samarbeider nasjonalt (Folkehelseinstitutt, Legeforskningsinstitutt og Mental Helse) og internasjonalt (NIVEL-institutt, Göteborgs universitet og Warwick University). Fem ph.d.-prosjekter inngår. Her finner du prosjektets nettside. 

SELFIE (kontaktperson Sabine Ruths)

SELFIE er et Horizon2020 EU-prosjekt (2015-2019) om integrerte helse- og omsorgstjenester for personer med multimorbiditet. I Norge evalueres (1) Gode pasientforløp i kommunen for eldre og kronisk syke, og (2) Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Bergen. Vi evaluerer om de nye modellene bidrar til å bedre pasienters helse og trivsel, og reduserer kostnader. Design: prospektiv kohortstudie med kontrollgruppe, basert på spørreskjemaundersøkelse blant pasienter. Erasmus University er prosjektleder, i Norge deltar forskere ved UiB og NORCE. Her finner du prosjektets nettside. 

Screening for uoppdaget diabetes og svangerskapsdiabetes: Fastlegenes holdninger og praksis (kontaktperson Stefán Hjörleifsson)

Formålet med studien er å kartlegge hvordan fastlegene forholder seg til anbefalingene om screening for uoppdaget diabetes og svangerskapsdiabetes i den gjeldende retningslinjen for svangerskapsdiabetes. Det er gjennomført fem fokusgruppeintervjuer med til sammen 30 fastleger (fire smågrupper og én veiledningsgruppe) i 2020. Analyse og skriving av vitenskapelig artikkel vil bli utført i 2021.

Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS) (2021-2024) (kontaktperson Steinar Hunskår)

Prosjektet skal bidra til at medisinutdanningene i Norge har et tilstrekkelig antall praksisplasser i primærhelsetjenesten, med god kvalitet og kompetente praksisveiledere. Prosjektet skal kartlegge, utvikle og prøve ut nye modeller for praksis for medisinstudenter, med mål om flere, lengre og bedre praksisperioder, samt utvikle veilederkompetanse hos praksisveilederne. Partner er Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, med rundt 90 fastlegekontor der modellene for praksis skal prøves ut. Les mer om prosjektet her.
 

 

HELFORSK strategidokument vedtatt juni 2021