Hjem
Institutt for sosialantropologi
prøveforelesning og disputas

Aase J. Kvanneid disputerer

Aase Jeanette Kvanneid disputerer 15. mai 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Waterworn. Climate Change Resonance in the Shivalik Hills of North India». Prøveforelesningen vil finne sted tidligere på dagen.

Hovedinnhold

 Aase J. Kvanneids forskningsprosjektet omhandler hvordan en såkalt global "klima-bevissthet" nedfeller seg i et lite lokalsamfunn i Nord India. Analysen trekker på et langvarig feltarbeid blandt bønder og landeiere, lokalpolitikere og frivillige. Etnografien belyser dermed trefningspunktene mellom lokalt, sosialt liv, og utviklingsrettet arbeid.

Klima-bevissthet på lokalt plan

Shivalik-fjellene i Nord India er en region hvor det er drevet rovdrift på naturressurser over lengre tid, og hvor klimaendringene antas å gjøre situasjonen desto mer belastende for mennesker og økosystem. Klimaendring og overføringen av kunnskapen rundt den, står her dermed sentralt.

Vannets kretsløp, og vann som knapp ressurs, spiller en sentral rolle i analysen. Da vanntilførselen til lokalsamfunnet ble endret – både gjennom handlingene til et internasjonalt støttet irrigasjonsprosjekt, og gjennom endringer i klima og miljø – ble lokale maktforhold satt i spill. I tillegg viste lokale reaksjoner på en regional flomkatastrofe og et jordras, begge utløst av unormalt kraftig nedbør, hvordan globale endringer i klima og miljø relaterte seg til lokalt sosialt liv. Klimaendringene ble dermed tolket som et moralsk korrektiv til hvordan mennesker burde forholde seg til hverandre, til sine guder, og til omgivelsene.

Prøveforelesning

Aase J. Kvanneid holder sin prøveforelesningen for doktorgraden over følgende tema:

"Please provide a summary of global trends in campaigns dedicated to generate climate change ‘awareness’, and briefly discuss these processes as discourse, from a comparative view and from general anthropological theory. Building on this, develop and describe your own analytically informed proposal for an alternative climate change awareness campaign in Rani Majri; one that further builds on an idea of 'resonance'."

Tid: 15. mai kl. 10:15
Sted: Auditorium på Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Disputas

Tittel på avhandlingen: "Waterworn. Climate Change Resonance in the Shivalik Hills of North India".

  • Første opponent: Professor Ann Grodzins Gold, Syracuse University, NY
  • Andre opponent: Associate professor Frida Hastrup, Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin, Københavns universitet

Det tredje medlem av komiteen er professor Edvard Hviding, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Peter Andersen.

Tid: 15. mai kl. 13:15
Sted: Auditorium på Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1


Prøveforelesning og disputasen er åpen for publikum. Vel møtt til alle interesserte!