Hjem
Institutt for sosialantropologi
PHD PROFIL

Ny PhD stipendiat: Halvar Andreassen Kjærre

Illegalisert migrasjon, illegalitet, Schengen og Dublin samarbeidet, grenser og grensekontroll, finanskrise og forholdet mellom nord og sør i Europa, subjektivitet, makt og motstand. Dette er noe av det som inngår i det planlagte PhD prosjektet til Halvar Andreassen Kjærre. Han ble ansatt som stipendiat ved sosialantropologisk institutt i høst og du kan nå lese mer om prosjektet hans her!

Aviste asylsøkere går langs en landevei på vinterstid
Aviste asylsøkere på vei bort fra ventemottakene i 2010.
Foto/ill.:
Halvar Andreassen Kjærre

Hovedinnhold

Halvar Andreassen Kjærre har i flere sammenhenger jobbet med det han betegner illegalisert migrasjon. Det være som ansatt ved barnevernsinstitusjonen Cocoon ressurssenter for barnevern og etnisitet, eller som forsker og vit. ass. i akademia. I sin mastergradsavhandling så vel som i andre prosjekter og publikasjoner har spørsmål relatert til forholdet mellom staters og institusjoners makt og individers subjektivitet og erfaring vært et gjennomgående tema. Dette vil også være viktig i den planlagte PhD avhandlingen.

I Masteroppgaven In a space of everyday exception – Day-to-day life and illegality among rejected asylum seekers in Norway viser Kjærre hvordan dagliglivet til migranter i Norge formes av den illegalisering det bærer med seg å ikke ha oppholdstillatelse. Han viser hvordan situasjonen i seg selv gjør at det blir vanskelig å velge noe annet enn en fortsatt illegalisert tilværelse. Liknende tematikk har også være viktig i andre prosjekter Kjærre har jobbet med. For eksempel EUMARGINS prosjektet ved UIO, evaluering av ventemottaksordningen ved NTNU Samfunnsforskning eller prosjektet om informasjon til irregulære migranter ved Rokkansenteret her i Bergen. Sistnevnte vil bli ferdigstilt til sommeren.

PhD prosjektet

I PhD avhandlingen som har fått den tentative tittelen ”Tresspassing borders” er planen å bygge videre på tidligere arbeider. Men der tidligere arbeider har hatt et hovedfokus på Norge, vil Kjærre nå se videre på den Europeiske konteksten. Her vil han hovedsakelig se på forholdet mellom Italia i Sør og Norge/Sverige i Nord. Han er opptatt av hvordan migranter reiser mellom disse landene. Konteksten er hovedsakelig Schengen og Dublin samarbeid. Innenfor rammen av disse samarbeidsavtalene er Sverige og Italia de landene i Europa som Norge deporterer flest tredjelandsborgere til innad i Europa. Kjærre påpeker videre:

”en stor del av det illegaliserte livet ser ut til å handel om bevegelse og mobilitet. Enkelte personer som ikke får muligheten til å bosette seg på et sted ser ut til å få en tilværelse der reiser blir en del av dagliglivet. Ikke bare innad i land slik jeg har vist tidligere, men også mellom land. Selv om de interne grensene i Europa kan ha en begrensende effekt på disse reisene, er reisene i seg selv en form for overlevelsesstrategi. I dette inngår både tvungen og frivillig migrasjon, smugling og reiser til andre land i Europa der man har hørt at det kan være letter å klare seg. Slike rykter fører ofte til at man reiser videre”

Det er det illegaliserte rommet disse reisene foregår innad i som Kjærre er interessert i å si noe om, og han har allerede begynt å se på noe av de intrikate koplingene som finnes i slike migrasjonsprosesser. I en artikkel han skriver sammen med Kathrine Fangen viser han for eksempel hvordan utlendingpolitiets deportasjoner fra Norge og sørover i Europa like gjerne kan være en del av en prosess som muliggjør menneskehandel og smugling nordover igjen. Kjærre tror at feltet han har valgt å studere kan være fullt av slike paradoksale prosesser. 

Et annet forhold som Kjærre er interessert i er forholdet mellom et formalisert arbeidsmarked i nord i Europa, og et mye mer uformelt arbeidsmarked i sør. Han lurer på om dette er viktige faktorer som avgjør hvorfor man velger å reise hvor. I tillegg kommer finanskrisen som har rammet hardt sør i Europa, og de overnasjonale regler og samarbeids avtaler som finnes innen asyl- og migrasjonsfeltet. Hovedproblemstillingen er kanskje mest relatert til sistnevnte avtaler og hvordan disse påvirker migrantenes subjektivitet, liv og muligheter.

Kjærres PhD stilling er knyttet opp mot IMER Bergen der han vil være en av koordinatorene for dette forskningsnettverkt. I første omgang vil han ha ansvar for seminarer, hjemmesider og IMERs nyhetsbrev. For en omtale av prosjektet hans på IMERs hjemmesider se her. Mer informasjon om Kjærre og hans publikasjoner finnes også på våre ansattsider.