Hjem
Institutt for sosialantropologi
Utveksling

Å reise på utveksling til Kina

Hver høst reiser en gruppe studenter til Yunnan Minzu University og får et unikt innblikk i kinesisk liv og samfunn. Utvekslingsavtalen er særlig relevant for studenter som tar en bachelorgrad i sosialantropologi eller utviklingsstudier, men andre studenter kan også søke på avtalen.

Bildet viser en gruppe unge kvinner i pyntede drakter

Hovedinnhold

Avtalen med Yunnan Minzu University er relevant for studenter som er interessert i politikk og hverdagsliv i Kina generelt, og etniske minoritetsgrupper spesielt. Universitetet ligger i Yunnanprovinsen som er den provinsen i Kina med den mest komplekse sammensettingen av etniske minoriteter. Yunnan grenser til Vietnam og Laos i sørøst, Myanmar i sørvest og nordvest i provinsen går veien opp mot Tibet. Yunnan Minzu University har et eget forskningssenter for etniske minoriteter, og det er et helt eget museum for etnografiske samlinger fra distriktet.

Sosialantropologene i Bergen har siden instituttet ble etablert vært opptatt av universitetssamarbeid, der samarbeidet med Universitetet i Khartoum i særstilling har vart lengst (50 år). Med Fredrik Barths klassiske etnisitetsbok fra 1969 har instituttet også hatt et særlig fokus på etnisitet, minoriteter, nasjonalisme og etniske grenser.

Leif Manger, som underviser den første måneden av kurset, er professor i sosialantropologi. Han startet sin forskning i Sudan, og har siden jobbet i Jemen, i flere land i Det indiske hav-regionen, Palestina og nå også i ulike områder i Kina, særlig Pamir-fjellene i grenseområdene mellom Kina, Tajikistan og Afghanistan, samt grenseområdene mellom Kina, Myanmar og Laos. Spørsmål om etnisitet og den muslimske diasporaen er Mangers felt. I Kina er han også opptatt av handelsrelasjoner landet har med Afrika og Midtøsten, der han knytter sammen sin nåværende interesse med tidligere forskning på handelsmenn og handel i Sudan, Afrikas Horn, Jemen og Palestina. Handelsmenn og deres familier fra alle disse områdene er representert i de store handelsbyene langs kysten i Kina.

I tillegg til professor Manger er det flere kinesiske forskere som foreleser i kurset. Noen av dem er alumner fra UiB, som har tatt MPHIL i sosialantropologi eller adm.org., og ph.d. her i Bergen.

 

Feltarbeid

Feltarbeid og deltagende observasjon er sentralt for faget sosialantropologi. I bachelorgraden i sosialantropologi leser studentene om etikk og metode, og de lærer om ulike problemstillinger som følger med feltarbeidet. Det er først på masterstudiet studentene planlegger og gjennomfører feltarbeid. På bachelornivå har de fleste praktisk erfaring med feltarbeid kun fra innføringsemnet SANT100. De studentene som velger en av de to tilrettelagte avtalene på instituttet (avtalen med Bolivia er den andre muligheten) får reise på en måneds feltarbeid, og så skrive en feltrapport i etterkant.

 

Er du ikke sosialantropolog?

Du er likevel velkommen til å søke. Det er studenter på bachelorprogrammene i utviklingsstudier og sosialantropologi som blir prioritert, men andre studenter er også velkommen. Kurset ble i utgangspunktet opprettet for bachelorprogrammet i utviklingsstudier der studentene skal reise på utveksling til et land i «Sør». Programmet har studenter fra geografi, økonomi og adm.org., i tillegg til studenter med spesialisering i sosialantropologi. De studentene som har søkt om å få reise på avtalen blir invitert til et møte ved instituttet der en går gjennom hvilke interessefelt studentene har både teoretisk og tematisk.

 

Språk

I august går det et språkkurs i Shanghai som studentene blir oppfordret til å ta. Når de kommer til Kunming og Yunnan Minzu University kan de fortsette å lære kinesisk (mandarin).

 

Kursoppbygging

August: Språkkurs ved Fudan University i Shanghai

September: Kursstart ved Yunnan Minzu University. Professor Leif Manger underviser.

Oktober: Forskere ved Yunnan Minzu University underviser. Måneden avsluttes med en midtsemesterseksamen (karakteren teller 30%).

November: Feltarbeid.

Desember: Skriving av feltrapport (karakteren teller 70%).