Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Såkornsmidler

Søk CET Accelerator-midler

Forskere som er CET Affiliate kan søke på våre såkornsmidler: Seed funding, Ideas & Communication og Co-funding.

CEt accelerator
CETs såkornsmidler skal stimulere idéutveksling, kommunikasjon og utvikling av forskningsprosjekter.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

CET Accelerator er Senter for klima og energiomstillings såkornsmidler. Midlene skal stimulere til aktiviteter som gir oss handlekraftig kunnskap om hvordan vi kan oppnå nødvendig omstilling av samfunnet i møte med klimaproblemet.

Såkornsmidlene våre skal stimulere idéutveksling, kommunikasjon og utvikling av forskningsprosjekter innenfor området klima- og energuomstilling.

Som CET Affiliate kan du søke på tre typer finansiering:
(Ikke Affiliate? Se faktaboksen)

Seed funding

 • Stimulere prosjektutvikling innenfor CETs prioritetsområder
 • Hvem kan søke: CET Affiliates med fullført PhD eller tilsvarende
 • Finansiering per prosjekt: NOK 50.000 - 200.000

Ideas and communication

 • Stimulere idéutveksling, kommunikasjon og engasjement fra aktører innenfor CETs prioritetsområder
 • Hvem kan søke: Alle CET Affiliates
 • Finansiering per prosjekt: Opp til NOK 100.000

Co-funding

 • Stimulere prosjektutvikling innenfor CETs prioritetsområder
 • Hvem kan søke: CET Affiliates med fullført PhD eller tilsvarende
 • Finansiering per prosjekt: Opp til NOK 1 million

Utfyllende informasjon

CET Accelerator - Seed funding

Hensikten er å stimulere utvikling av forskningsprosjekter innenfor CETs prioritetsområder.

Tabell Seed funds
Foto/ill.:
CET

Seed funding aksepterer søknader om såkornsmidler for utvikling av prosjektsøknader til nasjonale og internasjonale utlysninger. Forskningsprosjektet må tematisk være innenfor et eller flere av prioritetsområdene til CET.

Generelle retningslinjer

 • Finansierte aktiviteter må lede til at en eller flere prosjektsøknader sendes inn til nasjonale eller internasjonale finansierende instanser. Hvis det søkes om å forbedre/forsterke en tidligere avslått søknad, må det gå klart frem hvordan søknaden vil bli styrket gjennom CET Accelerator Seed Funding.
 • Midlene kan brukes til å organisere seminarer og workshops, reiser, vitenskapelige assistenter eller andre aktiviteter som er relevante for prosjektsøknaden. Søkere oppmuntres til å legge aktiviteter til CET der det er mulig (f.eks. seminarer og workshops).
 • CET vil som regel engasjere seg som partner i prosjektsøknaden og tilby støtte i utvikling- og implementeringsfasen til prosjektet.
 • Som regel kan man søke om støtte på mellom NOK 50.000 og 200.000

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert basert på kvalitet og potensialet for at det leder til en vellykket prosjektsøknad innenfor CETs prioritetsområder. Tverrfaglige prosjekter og prosjekter som inkluderer internasjonale partnere blir prioritert. Vi oppmuntrer til søknader som stimulerer til nytt samarbeid.

Hvem kan søke

CET Affiliates (se retningslinjer) med kvalifikasjoner til å lede arbeidet med prosjektsøknaden, det vil si fullført PhD eller tilsvarende.

Hvordan søke

Dersom det søkes om å forbedre/styrke en tidligere avslått søknad, må søknaden også inkludere:

 • Den avslåtte prosjektsøknaden
 • Kommentarer/tilbakemelding på søknaden fra faglig komité

Rapportering

En økonomisk rapport og et kort sammendrag av prosjektets gang (1/2 - 1 side) må sendes til CET senest én måned etter avslutningen av prosjektet. Rapporten må tydelig vise hvordan midlene har blitt brukt. Et krav for å motta midler er at den/de foreslåtte prosjektsøknaden(e) er sendt inn.

Neste utlysning

CET Accelerator Seed Funds utlyses to ganger i året, om våren og høsten. En e-post sendes ut til Affiliates når det er åpent for å søke.

 

CET Accelerator - Ideas & Communication

Søknader til Ideas & Communication skal stimulere til idéutveksling, kommunikasjon og engasjement fra aktører innenfor CETs prioritetsområder.

Tabell Ideas and communication
Foto/ill.:
CET

Ideas & Communication tar imot søknader som støtter tverrfaglig idéutveksling, kommunikasjon av forskningsresultater og/eller samarbeid med aktører og brukere. Søknaden må tematisk være innenfor et eller flere av senterets prioritetsområder.

Eksempler på aktiviteter som kan støttes

 • Workshops og seminarer for tverrfaglig idéarbeid
 • Arbeid med rapporter, policy briefs og vitenskapelige sammendrag
 • Forskningsbaserte bidrag til stortingsmeldinger og høringer
 • Aktiviteter med offentlige og private beslutningstagere, samfunnsorganisasjoner og storsamfunnet
 • Trene forskere til å delta i offentlig debatt
 • Presentere forskningsresulteter på vitenskapelige konferanser og møter

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert ut fra kvalitet og potensialet til å styrke tverrfaglig samarbeid og forskningskommunikasjon innenfor CETs prioritetsområder. Søker får som regel beskjed senest 2 uker etter søknaden ble innsendt.

Hvem kan søke

Alle CET Affiliates (se retningslinjer).

Hvordan søke

Rapportering

En økonomisk rapport og et kort sammendrag av prosjektets gang (1/2 - 1 side), samt en kort beskrivelse av prosjektets hensikt og resultater til bruk i kommunikasjonsarbeid. Sendes til CET senest én måned etter avslutningen av prosjektet.

Neste utlysning

En kan søke på Ideas & Communication når som helst gjennom hele året.

CET Accelerator - Co-funding

Søknader til Co-funding skal stimulere prosjektutvikling innenfor CETs prioritetsområder.

Co-funding table
Foto/ill.:
CET

CET kan, etter innledende diskusjoner med prosjektleder, delfinansiere enkelte prosjektsøknader. Søknadene må ha tematikk innenfor et eller flere av våre prioritetsområder.

Generelle retningslinjer

 • Midlene må bli brukt til delfinansiering av en prosjektsøknad som også sendes til en nasjonal eller internasjonal finansieringsinstitusjon. Hvis det søkes om å forbedre/styrke en tidligere avslått søknad, må det gå klart frem hvordan denne vil bli styrket.
 • Midlene skal fortrinnsvis brukes til å delfinansiere rekrutteringsstillinger, eller andre aktiviteter som er aktuelle i prosjektsøknaden. Søkere oppmuntres til å legge aktiviteter til CET der det er mulig (f.eks. veiledning, arbeidsplass til rekrutteringsstillinger, workshops og seminarer).
 • CET vil engasjere seg som partner i prosjektsøknaden og tilby støtte i utvikling- og implementeringsfasen til prosjektet.
 • En kan søke om midler fra CET på opp til NOK 1 million, og midler kan ikke overstige 15% av det totale beløpet til prosjektet.

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert basert på kvalitet og potensialet for at det leder til en vellykket prosjektsøknad innenfor CETs prioritetsområder. Tverrfaglige prosjekter og prosjekter som inkluderer internasjonale partnere blir prioritert. Vi oppmuntrer til søknader som stimulerer til nytt samarbeid.

Hvem kan søke

CET Affiliates (se retningslinjer) med kvalifikasjoner til å lede arbeidet med prosjektsøknaden, det vil si fullført PhD eller tilsvarende.

Hvordan søke

Vennligst kontakt CETs senterleder Håvard Haarstad (havard.haarstad@uib.no) eller CETs Forskningskoordinator Nora Haukali (nora.haukali@uib.no) for et innledende møte om prosjektsøknaden.

Neste utlysning

En kan søke på Co-funding når som helst gjennom hele året.